ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
663528.02.2024 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственост 735/1 935 (седемстотин тридесет и пет от хиляда деветстотин тридесет и пет) идеални части от УПИ V-241 (римско - пет, арабско - двеста четиридесет и едно), в кв. 24 (двадесет и четири) по ПУП на с. Крумово, целия с площ от 1 935 (хиляда деветстотин тридесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Крумово УПИ V-241, в кв. 24 по ПУП на селотоСевер - УПИ IV-242; Изток - улица; Юг - УПИ VI-240; Запад - УПИ VII-239АОС № 2756/30.03.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
663628.02.2024 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост 520/1 700 (петстотин и двадесет от хиляда и седемстотин) идеални части от УПИ V-173 (римско - пет, арабско - сто седемдесет и три), в кв. 35 (тридесет и пет) по ПУП на с. Ботево, целият с площ от 1 700 (хиляда и седемстотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Ботево УПИ V-173, в кв. 35 по ПУП на селотоСевер - УПИ IV-172; Изток - УПИ VIII-175, УПИ IХ-176, УПИ Х-177 и УПИ ХII-178; Юг - улица; Запад - УПИ I-за здравна служба На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
663728.02.2024 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал .1 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.32.192 (четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, тридесет и две, точка, сто деветдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 606 (шестстотин и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, с категория на земята при неполивни условия - нула.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Кукорево местност "МАНАФ ЧАИР" ПИ с идентификатор 40484.32.192Съгласно скица № 15-111036-05.02.2024 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 40484.32.188, 40484.32.189, 40484.32.190, 40484.32.191, 40484.32.193, 40484.32.210, 40484.32.463АОС № 1812/28.06.2005 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
663828.02.2024 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост 15/ 1 300 (петнадесет от хиляда и триста) идеални части от УПИ III-117 (римско - три, арабско - сто и седемнадесет), в кв. 23 (двадесет и три) по ПУП на с. Безмер, целият с площ от 1 300 (хиляда и триста) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Безмер УПИ III-117, в кв. 23 по ПУП на селотоСевер - улица; Изток - УПИ ІV-118; Юг - УПИ VI-119; Запад - УПИ ІI-117 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
663413.02.2024 г.Частначл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост Училище - двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 575 (петстотин седемдесет и пет) кв. м., построена през 1964 г.; сграда за санитарни нужди с площ от 36.92 (тридесет и шест цяло и деветдесет и два) кв. м. и навес с площ от 107 (сто и седем) кв. м., изградени в УПИ II- за училище, с площ от 10 030 (десет хиляди и тридесет) кв. м., в кв. 34 по плана на с. Маломир.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир УПИ II-за училище, в кв. 34 по ПУП на селотосевер - улица; изток - улица; юг - кметство; запад - площадАОС № 185/29.12.1999 г. за публична общинска собственостНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
663109.02.2024 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 19, ал. 1, т. 5 от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.28.180 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, двадесет и осем, точка, сто и осемдесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тенево, с площ 15 338(петнадесет хиляди триста тридесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение Номер по предходен план : 000097.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Тенево Местност: Момин кладенец ПИ и идентификатор 72240.28.180Съгласно скица № 15-3980-03.01.2024 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 72240.28.141, 72240.28.157, 72240.28.149, 72240.28.150, 72240.28.630, 72240.28.151, 72240.28.152, 72240.28.1, 72240.28.640 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
663209.02.2024 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 19, ал. 1, т. 5 от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.28.930 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, двадесет и осем, точка, деветстотин и тридесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тенево, с площ 1 051 (хиляда петдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение. Номер по предходен план : 000561.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Тенево Местност: Момин кладенец ПИ и идентификатор 72240.28.930Съгласно скица № 15-3983-03.01.2024 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 72240.28.610, 72240.28.690, 72240.28.175, 72240.28.620. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
663309.02.2024 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 19, ал. 1, т. 5 от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.28.181 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, двадесет и осем, точка, сто осемдесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тенево, с площ 2 063(две хиляди шестдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение. Номер по предходен план : 000099.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Тенево Местност: Момин кладенец ПИ и идентификатор 72240.28.181Съгласно скица № 15-3982-03.01.2024 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 72240.28.21, 72240.28.680, 72240.28.149. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
663010.01.2024 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот Х (римско - десет), в кв. 24 (двадесет и четири) по ПУП на с. Савино, целия с площ от 2 100 (две хиляди и сто) кв. м. - за ресторант и смесен магазинОбласт Ямбол Община "Тунджа" с. Савино УПИ Х, в кв. 24 по ПУП на селотоизток - УПИ I-168 и УПИ VIII-173; запад - улица; север - УПИ I-168; юг - УПИ IХАОС № 3682 от 16.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662921.12.2023 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за общинска собственостДоговор за дарение на недвижим имот от 08.11.2023 г., вп. с вх. рег. № 6529, акт № 101, том 2 на СВ - гр. Ямбол от 15.11.2023 г.367 (триста шестдесет и седем) кв. м. от поземлен имот 162 (сто шестдесет и две), попадащ в УПИ II-161 (римско - две, арабско - сто шестдесет и едно), в кв. 22 (двадесет и две) по ПУП на с. Голям манастир, целият с площ от 970 (деветстотин и седемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Голям манастир ПИ 162, в кв. 22 по ПУП на селотоизток - улица; запад - терен за озеленяване; север - терен за озеленяване; юг - УПИ III-160 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662819.12.2023 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от ЗОС чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32740.16.196 (тридесет и две хиляди седемстотин и четиридесет, точка, шестнадесет, точка, сто деветдесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Генерал Инзово, с площ 70450 (седемдесет хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: рибарник Номер по предходен план : 000213.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Генерал Инзово Местност Солджака ПИ и идентификатор 32740.16.196Съгласно скица № 15-1264117-28.11.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 32740.256.187, 32740.12.147, 32740.12.118, 32740.16.197, 32740.16.310, 32740.16.187 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662511.12.2023 г.Частначл. 2, ал. 1 ,т. 2 от Закона за общинска собственост 45/847 (четиридесет и пет от осемстотин четиридесет и седем) идеални части от УПИ XIII-213 (римско - тринадесет, арабско - двеста и тринадесет), в кв. 21 (двадесет и едно) по ПУП на с. Калчево, целият с площ от 847 (осемстотин четиридесет и седем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Калчево УПИ XIII-213, в кв. 21 по ПУП на селотоизток - улица; запад - УПИ IХ-213; север - УПИ V-213; юг - УПИ VI-214 и УПИ VIII-214 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662611.12.2023 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65036.20.25 (шестдесет и пет хиляди и тридесет и шест, точка, двадесет, точка, двадесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Савино, с площ 1971 (хиляда деветстотин седемдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За извор на прясна вода. Номер по предходен план : 020025 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Савино Местност Юреня ПИ и идентификатор 65036.20.25Съгласно скица № 15-536159-19.05.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 65036.20.24, 65036.20.26, 65036.903.8, 65036.903.9АОС № 2146/26.06.2006 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662711.12.2023 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65036.16.56 (шестдесет и пет хиляди и тридесет и шест, точка, шестнадесет, точка, петдесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Савино, с площ 2467 (две хиляди четиристотин шестдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За извор на прясна вода . Номер по предходен план : 000350.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Савино Местност Юреня ПИ и идентификатор 65036.16.56Съгласно скица № 15-536147-19.05.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 65036.16.32, 65036.16.37, 65036.16.39, 65036.16.42, 65036.16.54, 65036.16.55, 65036.19.7АОС № 1758/20.11.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662422.11.2023 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственост 10/810 (десет от осемстотин и десет) идеални части от УПИ IV-296 (римско - четири, арабско - двеста деветдесет и шест), в кв. 57 (петдесет и седем) по ПУП на с. Овчи кладенец, целия с площ от 810 (осемстотин и десет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Овчи кладенец УПИ IV-296, в кв. 57 по ПУП на селотоСевер - улица; Изток - УПИ V-295; Юг - УПИ VI-294; Запад - УПИ III-297АОС № 3127 от 18.10.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662202.11.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0742/25.05.2023 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-140 за физк. салон, в кв. 11 по плана на с. Дражево и Заповед № РД-07-1040/31.07.2023 г. на кмета на Община "Тунджа"УПИ XXI-140 за търговия, обслужване и закусвалня (римско - двадесет и едно, арабско - сто и четиридесет), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Дражево, целия с площ от 375 (триста седемдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Дражево УПИ XXI-140 за търговия, обслужване и закусвалня, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ XX-140 за физк. салон Изток - улица Юг - УПИ III-137 Запад - УПИ XIV-141АОС № 135 от 28.12.1999 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662302.11.2023 г.Публична чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост; Заповед № РД-07-0742/25.05.2023 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-140 за физк. салон, в кв. 11 по плана на с. Дражево и Заповед № РД-07-1040/31.07.2023 г. на кмета на Община "Тунджа"УПИ XX-140 за физкултурен салон (римско - двадесет, арабско - сто и четиридесет), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Дражево, целия с площ от 560 (петстотин и шестдесет) кв. м., ведно с изградената в имота едноетажна масивна сграда-ученически физкултурен салон на застроена площ от 206 (двеста и шест) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Дражево УПИ XX-140 за физкултурен салон, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ II-поща Изток - улица Юг - УПИ XXI-140 за търговия, обслужване и закусвалня Запад - УПИ XIV-141АОС № 135 от 28.12.1999 г. и АОС № 4005 от 09.11.2009 г. НеИзтегли файла
662010.10.2023 г.Частна чл. 2 ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал. 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.2.242 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, две, точка, двеста четиридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 520 (петстотин и двадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 002242.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ЮРТА" ПИ с идентификатор 77150.2.242.Съгласно скица № 15-992045-15.09.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.2.241, 77150.2.243, 77150.2.379, 77150.2.380.АОС № 854 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
662110.10.2023 г.Частна чл. 2 ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал. 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.2.331 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, две, точка, триста тридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 809 (осемстотин и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 002331.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ЮРТА" ПИ с идентификатор 77150.2.331.Съгласно скица № 15-992049-15.09.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.2.330, 77150.2.332, 77150.2.333, 77150.2.374.АОС № 862 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661905.10.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1 ,т. 2 от Закона за общинска собственост16/582 (шестнадесет от петстотин осемдесет и две) идеални части от УПИ XV-279 (римско - петнадесет, арабско - двеста седемдесет и девет), в кв. 17 (седемнадесет) по ПУП на с. Кукорево, целият с площ от 582 (петстотин осемдесет и два) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Кукорево УПИ XV-279, в кв. 17 по ПУП на селотоизток - УПИ VII-19; запад - УПИ ХI-279; север - УПИ ХIII-279; юг - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661828.09.2023 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ XIV-406 (римско - четиринадесет, арабско - четиристотин и шест), в кв. 57 (петдесет и седем) по плана на с. Роза, с площ от 4 005 (четири хиляди и пет) кв. м., ведно с изградените в него: - 3 броя масивни едноетажни сгради - ЦДГ със застроена площ от 541 (петстотин четиридесет и един) кв. м., построени през 1971 г.; - Едноетажна масивна сграда - котелно със застроена площ от 81.90 кв. м.; - Едноетажна масивна сграда - кухненски блок със застроена площ от 55 кв. м., представляваща пристройка към корпус ЦДГ, изградена през 2005 г.; - Едноетажна масивна сграда - Нова сграда ЦДГ със застроена площ от 223.83 кв. м., изградена през 2023 г.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Роза УПИ XIV-406, в кв. 57 по плана на селотоСевер - УПИ XVIII-402 и УПИ III-397 Изток - УПИ XIII-407 Юг - улица Запад - УПИ XVII-403, УПИ XVI-404 и УПИ XV-405АОС № 180 от 29.12.1999 г. и АОС № 2060 от 15.03.2006 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661627.09.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственост895/965 (осемстотин деветдесет и пет от деветстотин шестдесет и пет) идеални части от УПИ IX-39 (римско - девет, арабско - тридесет и девет), в кв. 2 (две) по плана на с. Асеново, целият с площ от 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Асеново УПИ IX-39, в кв. 2 по плана на селотоСевер - УПИ V-39 Изток - УПИ Х-39 Юг - улица Запад - УПИ VI-40 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661727.09.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинска собственост, Заповед № РД-07-1259 от 14.09.2023 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на проект за изменение на ПУП на с. Генерал ИнзовоУПИ I-за търговска дейност (римско - едно), в кв. 59а (петдесет и девет, буква "а") по ПУП на с. Генерал Инзово, целия с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Генерал Инзово УПИ I-за търговска дейност, в кв. 59а по ПУП на селотоСъгласно скица с изх. № 1345/19.09.2023 г., издадена от Община "Тунджа": изток - общински терен; запад - общински терен; север - общински терен; юг - общински терен На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661501.09.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственост950/1100 (деветстотин и петдесет от хиляда и сто) идеални части от УПИ III-общ. (римско - три), в кв. 30 (тридесет) по плана на с. Ботево, целият с площ от 1100 (хиляда и сто) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Ботево УПИ УПИ III-общ., в кв. 30 по плана на селотоСевер - улица Изток - ПИ 84 Юг - ПИ 484 Запад - УПИ Х-84 и УПИ II-494 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661328.08.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ VIII-общ. (римско - осем), в кв. 4 (четири) по плана на с. Асеново, с площ от 1105 (хиляда сто и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Асеново УПИ VIII-общ., в кв. 4 по плана на с. Асеново по плана на селотоСевер - УПИ IX-общ. Изток - УПИ XI-общ. Юг - УПИ VI-14 Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661428.08.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ XIII-общ. (римско - тринадесет), в кв. 4 (четири) по плана на с. Асеново, с площ от 1146 (хиляда сто четиридесет и шест) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Асеново УПИ XIII-общ., в кв. 4 по плана на селотоСевер - УПИ XIV-общ. Изток - улица Юг - УПИ VII-15 Запад - УПИ XII-общ. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661225.08.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост, Заповед № РД-07-0804 от 09.06.2023 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на проект за изменение на ПУП на с. ТеневоУрегулиран поземлен имот УПИ XI-1090,1088,1089-за производствена, складова дейност, услуги и обитаване (римско - единадесет, арабско - хиляда и деветдесет, хиляди осемдесет и осем, хиляда осемдесет и девет), в кв. 43 (четиридесет и три) по плана на с. Тенево, целият с площ от 9 880 (девет хиляди осемстотин и осемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Тенево УПИ XI-1090,1088,1089-за производствена, складова дейност, услуги и обитаване, в кв. 43 по плана на селотоСъгласно скица с изх. № 1051/18.07.2023 г., издадена от Община "Тунджа": Север - УПИ VIII-1020 и терен извън регулация Изток - УПИ VI-за парк Юг - улица Запад - улица и терен извън регулацияАОС № 6430 от 06.03.2023 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661109.08.2023 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост  Област Ямбол Община "Тунджа" с. Меден кладенец УПИ VII-233, в кв. 44 по ПУП на селото  На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660925.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-07-0397 от 12.04.2022 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПР на УПИ I-135, в кв. 21 по плана на с. Хаджидимитрово544/834 (петстотин четиридесет и четири от осемстотин тридесет и четири) идеални части от УПИ I-135,общ.(римско - едно, арабско - сто тридесет и пет, общински), в кв. 21 (двадесет и едно) по плана на с. Хаджидимитрово, целия с площ от 834 (осемстотин тридесет и четири) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Хаджидимитрово УПИ I-135,общ., в кв. 21 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ II-135 Юг - УПИ ХV-136, общ. Запад - улицаАОС № 6081 от 31.01.2022 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661025.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-07-0397 от 12.04.2022 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПР на УПИ I-135, в кв. 21 по плана на с. Хаджидимитрово156/496 (сто петдесет и шест от четиристотин деветдесет и шест) идеални части от УПИ XV-136,общ.(римско - петнадесет, арабско - сто тридесет и шест, общински), в кв. 21 (двадесет и едно) по плана на с. Хаджидимитрово, целия с площ от 496 (четиристотин деветдесет и шест) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Хаджидимитрово УПИ XV-136,общ., в кв. 21 по плана на селотоСевер - УПИ I-135, общ. Изток - УПИ I-135, общ. Юг - УПИ ХIV-136 Запад - улицаАОС № 6081 от 31.01.2022 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660610.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ X-за баня и хлебарница (римско - десет), в кв. 31 (тридесет и едно) по плана на с. Каравелово, с площ от 940 (деветстотин и четиридесет) кв. м., ведно с изградената в имота масивна сграда-бивша фурна със застроена площ от 228 (двеста двадесет и осем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Каравелово УПИ X-за баня и хлебарница, в кв. 31 по плана на селотоСевер - УПИ XI-227 Изток - УПИ IX-229 и УПИ XI-227 Юг - улица Запад - общински терен На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660710.07.2023 г.Публичначл.2, ал.1,т.1 от ЗОС Поземлен имот 77150.6.314 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, триста и четиринадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, местност ГЪРЛАТА, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 8939 (осем хиляди деветстотин тридесет и девет) кв. м. Номер по предходен план 006001 (шест хиляди и едно).Област Ямбол, Община "Тунджа", с. Ханово ПИ с идентификатор 77150.6.314.Съгласно скица № 15-694820-27.06.2023 г., издадена от СГКК-Ямбол: ПИ с идентификатори 77150.5.115, 77150.6.184, 77150.6.2, 77150.6.3, 77150.6.311, 77150.6.313, 77150.6.319.АОС 877/30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660810.07.2023 г.Публичначл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС Поземлен имот с идентификатор 77150.6.312 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, триста и дванадесет) по КККР на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, м. ГЪРЛАТА, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 671 (шестстотин седемдесе и един) кв. м. Номер по предходен план: нямаОбласт Ямбол, Община "Тунджа", Ханово ПИ с идентификатор 77150.6.312Съгласно скица № 15-694812 -27.06.2023 г., издадена от СГКК-Ямбол ПИ с идентификатори 77150.5.115, 77150.6.184, 77150.6.193, 77150.6.311, 77150.6.313. Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660407.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Заповед 18-1678-09.02.2023 г. на Началника на СГКК-Ямбол за изменение на КККР на с. ХановоПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.315 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, триста и петнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 7 307 (седем хиляди триста и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 006016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ГЪРЛАТА" ПИ с идентификатор 77150.6.315.Съгласно скица № 15-694782-27.06.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.5.115, 77150.6.184, 77150.6.187, 77150.6.317, 77150.6.319, 77150.6.94.АОС № 880 от 30.11.2000 г. и АОС № 5670 от 12.03.2019 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660507.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Заповед 18-1678-09.02.2023 г. на Началника на СГКК-Ямбол за изменение на КККР на с. ХановоПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.316 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, триста и шестнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 11 198 (единадесет хиляди сто деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 006016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ГЪРЛАТА" ПИ с идентификатор 77150.6.316.Съгласно скица № 15-694794-27.06.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.6.15, 77150.6.17, 77150.6.184, 77150.6.186, 77150.6.317, 77150.6.318, 77150.6.85.АОС № 880 от 30.11.2000 г. и АОС № 5670 от 12.03.2019 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660306.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост200/850 (двеста от осемстотин и петдесет) идеални части от УПИ Х-93 (римско - десет, арабско - деветдесет и три), в кв. 14 (четиринадесет) по плана на с. Козарево, целия с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Козарево УПИ Х-93, в кв. 14 по плана на селотоСевер - общински терен Изток - общински терен Юг - УПИ IХ-94 Запад - УПИ IХ-94 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660002.06.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.13.51 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, тринадесет, точка, петдесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 3995 (три хиляди деветстотин деветдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- пета. Номер по предходен план : 013051.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност БЯНОВА МОГИЛА ПИ и идентификатор 62757.13.51Съгласно скица № 15-406076-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.13.50, 62757.13.49, 62757.13.91, 62757.13.39 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660102.06.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.14.49 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, четиринадесет, точка, четиридесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 5624 (пет хиляди шестстотин двадесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- шеста. Номер по предходен план : .014049Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност КЪШЛА ДЕРЕ ПИ и идентификатор 62757.14.49Съгласно скица № 15-406092-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.14.48, 62757.14.93, 62757.14.99АОС № 1221/04.12.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660202.06.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост260/1450 (двеста и шестдесет от хиляда четиристотин и петдесет) идеални части от УПИ IV-391 (римско - четири, арабско - триста деветдесет и едно), в кв. 42 (четиридесет и две) по плана на с. Кабиле, целия с площ от 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кабиле УПИ IV-391, в кв. 42 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ V-390 Юг - УПИ XII-389, УПИ XIX-389 И УПИ XI-389 Запад - УПИ XXIII-392 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659701.06.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.14.28 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, четиринадесет, точка, двадесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 6439 (шест хиляди четиристотин тридесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята- пета . Номер по предходен план : .014028Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност КЪШЛА ДЕРЕ ПИ и идентификатор 62757.14.28Съгласно скица № 15-406084-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.14.98, 62757.14.95, 62757.14.120 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659801.06.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.11.17 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, единадесет, точка, седемнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 9713 (девет хиляди седемстотин и тринадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята-пета . Номер по предходен план : 011017 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност КЪШЛИТЕ ПИ и идентификатор 62757.11.17Съгласно скица № 15-406069-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.11.28, 62757.11.16, 62757.11.15, 62757.11.140 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659901.06.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.5.51 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, пет, точка, петдесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 7180 (седем хиляди сто и осемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- пета. Номер по предходен план : 005051.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност ИВАНОВА ЧЕШМА ПИ и идентификатор 62757.5.51Съгласно скица № 15-406102-13.04.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.5.1030, 62757.5.50, 62757.5.1057, 62757.5.1005, 62757.5.53, 62757.5.45, 62757.6.14, 62757.2.90, 62757.5.49 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659430.05.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.9.46 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, девет, точка, четиридесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 28244 (двадесет и осем хиляди двеста четиридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- десета. Номер по предходен план : 009046 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност ГЕРЕНА ПИ и идентификатор 62757.9.46Съгласно скица № 15-406110-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.11.139, 62757.11.6, 62757.9.69, 62757.9.3, 62757.9.47, 62757.9.79, 62757.9.88, 62757.9.95, 62757.9.78, 62757.9.77, 62757.9.86АОС № 1212/04.12.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659530.05.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.10.5 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, десет, точка, пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 23045 (двадесет и три хиляди четиридесети пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- десета. Номер по предходен план : 010005 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност ЛЪКИТЕ ПИ и идентификатор 62757.10.5Съгласно скица № 15-406049-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.10.87, 62757.10.6, 62757.10.86, 62757.9.95АОС № 1214/04.12.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659630.05.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.10.58 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, десет, точка, петдесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 2405 (две хиляди четиристотин и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- пета. Номер по предходен план : 010058.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност ТЕКНЕТА ПИ и идентификатор 62757.10.58Съгласно скица № 15-406062-13.04.2023г. - г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.10.66, 62757.10.63, 62757.10.60, 62757.10.83АОС № 1208/04.123.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659004.05.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.25.31 (пет хиляди триста и осем, точка, двадесет и пет, точка, тридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ от 11 016 (единадесет хиляди и шестнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000074.Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско ПИ с идентификатор 05308.25.31Съгласно скица № 15-505484-12.05.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05308.17.46, 05308.25.29, 05308.25.32, 05308.25.47. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659104.05.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.52.132 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и две, точка, сто тридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 7 233 (седем хиляди двеста тридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000014.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "ГЕРЕНА" ПИ с идентификатор 03229.52.132.Съгласно скица № 15-505365-12.05.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.46.58, 03229.52.127, 03229.52.134. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659204.05.2023 г.Частна§42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС УПИ ІХ общ. ( римско - девет), в кв.48 (четиридесет и осем) по плана на с. Окоп, целия с площ от 550 (петстотин и петдесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Окоп УПИ ІХ общ., в кв.48 по ПУП на селотоизток - УПИ VIII; запад - улица; север - УПИ I-596; юг - УПИ Х общ.АОС № 2883 от 18.05.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659304.05.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.52.133 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и две, точка, сто тридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 8 205 (осем хиляди двеста и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000500.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "Алташ каръ" ПИ с идентификатор 03229.52.133Съгласно скица № 15-1118829-27.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.52.127, 03229.52.135, 62921.2.1. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658802.05.2023 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.23.13 (пет хиляди триста и осем, точка, двадесет и три, точка, тринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ от 31 265 (тридесет и една хиляди двеста шестдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000140.Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско ПИ с идентификатор 05308.23.13Съгласно скица № 15-505453-12.05.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05308.17.46, 05308.23.11, 05308.23.14, 62921.2.58, 62921.2.628, 62921.2.93. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 132 (6564 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
130
131
132
Следваща
[Условие]Създаване на филтър