ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
580510.02.2020 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОС.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.90.354(тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, деветдесет, точка триста петдесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 15054 (петнадесет хиляди петдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - пасище Номер по предходен план: 090024.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой местност ДО ГРОБИЩАТА ПИ с идентификатор 30096.90.354 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1155804 - 18.12.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 30096.17.387; 30096.17.384; 30096.90.355; 30096.17.385.АОС № 55/23.12.1999г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580407.02.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост25/1700 (двадесет и пет от хиляда и седемстотин) идеални части от УПИ XII-61 (римско - дванадесет, арабско - шестдесет и едно), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Кукорево, целия с площ от 1 700 (хиляда и седемстотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кукорево УПИ XII-61, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ VIII-56 и УПИ IX-63 Изток - УПИ XI-62 Юг - улица Запад - УПИ XIX-56, УПИ XVIII-56 и УПИ XIII-60 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580303.02.2020 г.Частна чл.59, ал. 3 от ЗОС95/1125 (деветдесет и пет от хиляда сто двадесет и пет) идеални части от УПИ ІХ- 139 (римско - девет, арабско - сто тридесет и девет) в кв. 16 (шестнадесет) по ПУП на с. Стара река, целия с площ от 1125 (хиляда сто двадесет и пет).Област Ямбол Община "Тунджа" село Стара река УПИ ІХ-139, в кв. 16 по действащ ПУП на селотосевер - УПИ ХІV-140; изток - УПИ VІ-136 и УПИ VІІІ-138; юг - улица запад - УПИ Х-141. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580213.01.2020 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС2033/5558 (две хиляди тридесет и три от пет хиляди петстотин петдесет и осем) идеални части от УПИ І (римско - едно) - За производствени дейности /експадиран пенополистирол и др/, търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 ( едно) по ПУП на с. Могила, целия с площ от 5558 (пет хиляди петстотин петдесет и осем)кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Могила УПИ І-За производствени дейности /експадиран пенополистирол и др/, търговия, услуги и складова дейност, в кв. 21 по действащ ПУП на селотосевер - УПИ ІІ; УПИ VІІІ; УПИ ІХ и общински терен за зелени площи; изток - общински терен за зелени площи; юг - улица; запад - улица.АОС № 4094/29.03.2010 г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580008.01.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост31/1160 (тридесет и един от хиляда сто и шестдесет) идеални части от УПИ XII-126 (римско - дванадесет, арабско - сто двадесет и шест), в кв. 21 (двадесет и едно) по ПУП на с. Кукорево, целия с площ от 1 160 ( хиляда сто и шестдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кукорево УПИ XII-126, в кв. 21 по ПУП на селотоСевер - УПИ X-127 и УПИ XI-125 Изток - УПИ X-127 Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
580108.01.2020 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОСУрегулиран поземлен имот VІ-182 (римско - шест, арабско -сто осемдесет и две) -За дом за стари хора, в кв. 19 (деветнадесет) по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 1295 (хиляда двеста деветдесет и пет) кв.м., ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда построена през 1984г., застроена на площ от 265 (двеста шестдесет и пет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа УПИ VІ -182, в кв. 19 по ПУП на селотосевер - УПИ І-182; изток - УПИ ІІ-за училище юг - УПИ ІІІ-1712 и УПИ V-181 запад - УПИ VІІ-182 и улица..АПОС № 3914/08.07.2009г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
579230.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.46.48(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, четиридесет и шест, точка, четиридесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 1482 ( хиляда двеста осемдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план 000478.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност ИМЕРЛИЙСКИ РЪТ ПИ с идентификатор 03229.46.48 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1060610 от 21.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 03229.48.486; 03229.47.100; 03229.47.99; 03229.46.49; 03229.48.488.АОС № 2328/23.11.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579330.12.2019 г.Частна чл.59, ал 2 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.42.105 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет и две, точка, сто и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 99809.00 (деветдесет и девет хиляди осемстотин и девет) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора. Стар идентификатор 38279.42.40; 38279.41.15. ПРОДЪЛЖАВА В Т. 13 ЗАБЕЛЕЖКИОбласт Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност КЪСИЯ РЪТ ПИ с идентификатор 38279.42.105 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--305226 - 05.04.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 46783.20.62; 38279.42.100; 38279.42.36;38279.42.37;38279.11.100; 38279.42.101; 38279.40.259; 38279.40.256.АОС № 5412/16.07.2018г. и АОС № 5636/19.12.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579430.12.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.41.17 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет и едно, точка, седемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 594371 (петстотин деветдесет и четири хиляди триста седемдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора. Стар идентификатор 38279.42.103; 38279.41.12.. Номер по предходен план 041005. Продължава в т. 11 ЗАБЕЛЕЖКАОбласт Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност ШИРОКА ПОЛЯНА ПИ с идентификатор 38279.41.17 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--305328 - 05.04.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 38279.40.259; 38279.43.30; 38279.46.23; 38279.41.11; 38279.41.4; 38279.41.3; 38279.40.55.38279.40.74; 38279.40.56; 38279.40.57; 38279.40.54; 38279.40.33; 38279.40.13; 38279.40.12; 38279.40.257.АОС № 5637/19.12.2018г. АОС № 5639/19.12.2018гНа осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579530.12.2019 г.Частна чл. 2, ал. 2 от ЗОС; § 42 от ПЗР към ЗИДЗОСУрегулиран поземлен имот ХІ (единадесет), в кв. 24 (двадесет и четири) по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 1255 (хиляда двеста петдесет и пет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа УПИ ХІ, в кв. 24 по ПУП на селотосевер - УПИ Х; изток - улица; юг - улица; запад - УПИ ХІІ. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579630.12.2019 г.Частна чл. 2, ал. 2 от ЗОС; § 42 от ПЗР към ЗИДЗОСУрегулиран поземлен имот ХІІ (дванадесет) за детски дом, в кв. 24 (двадесет и четири) по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 1130 (хиляда сто и тридесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа УПИ ХІІ, в кв. 24 по ПУП на селотосевер - УПИ Х; изток - УПИ ХІ; юг - улица; запад - УПИ ХІІІ. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579730.12.2019 г.Частна чл. 2, ал. 2 от ЗОС; § 42 от ПЗР към ЗИДЗОСУрегулиран поземлен имот ХІІІ (тринадесет) , в кв. 24 (двадесет и четири) по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 1025 (хиляда двадесет и пет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа УПИ ХІІІ, в кв. 24 по ПУП на селотосевер - УПИ ХІІ; изток - УПИ ХІІ юг - улица; запад - УПИ ХІV. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579830.12.2019 г.Частна чл. 2, ал. 2 от ЗОС; § 42 от ПЗР към ЗИДЗОС810/820 (осемстотин и десет от осемстотин и двадесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот ІІІобщ (три), в кв.74 (седемдесет и четири) по ПУП на с. Ботево, обл. Ямбол, целия с площ от 820 (осемстотин и двадесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево УПИ ІІІ общ в кв. 74 по ПУП на селотоСъгласно скица № 752/08.08.2019г., север - УПИ І-298; изток - УПИ V-300;; юг - улица; запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579930.12.2019 г.Частна чл. 2, ал. 2 от ЗОС; § 42 от ПЗР към ЗИДЗОСУрегулиран поземлен имот ІVобщ (четири), в кв.74 (седемдесет и четири) по ПУП на с. Ботево, обл. Ямбол, целия с площ от 935 (деветстотин тридесет и пет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево УПИ ІV общ в кв. 74 по ПУП на селотоСъгласно скица № 752/08.08.2019г.: север - УПИ ІІІобщ; изток - УПИ V-300;; юг - улица; запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578510.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ; Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.21.249(тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, двадесет и едно, точка двеста четиридесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 330 (триста и тридесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Изоставена орна земя Номер по предходен план 000234Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност БОЗАЛЪКА ПИ с идентификатор 35028.21.249 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1026748 от 12.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 35028.21.248; 35028.126.2; 35028.22.292; 35028.21.243; 35028.21.241. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578610.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ; Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.21.248(тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, двадесет и едно, точка двеста четиридесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 539 (петстотин тридесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - Изоставена орна земя. Номер по предходен план 000234.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност БОЗАЛЪКА ПИ с идентификатор 35028.21.248 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1026745 от 12.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 35028.21.242; 35028.22.291; 35028.22.292; 35028.21.249; 35028.21.241. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578710.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ; Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.22.289(тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, двадесет и две, точка двеста осемдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 1648 (хиляда шестстотин четиридесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - Изоставена орна земя. Номер по предходен план 000240.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност ГЕРЕНА ПИ с идентификатор 35028.22.289 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1026758 от 12.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 35028.22.290; 35028.22.288; 35028.126.2; 35028.22.166; 35028.22.286.35028.22.292; 35028.22.287; 35028.22.291. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578810.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ; Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.21.243(тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, двадесет и едно, точка двеста четиридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 4503 (четири хиляди петстотин и три)кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - Изоставена орна земя. Номер по предходен план 000234.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност БОЗАЛЪКА ПИ с идентификатор 35028.21.243 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1026743 от 12.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 35028.126.2; 35028.21.299; 35028.21.241; 35028.21.93; 35028.9.245. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578910.12.2019 г.Публична Чл. 59, ал. 1, от ЗОС, Решение на ПК "Тунджа" по чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 151 от 09.03.1998г.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.90.355(тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, деветдесет, точка триста петдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 3631 (три хиляди шестстотин тридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план 090024.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой местност ДО ГРОБИЩАТА ПИ с идентификатор 30096.90.355 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1088536 от 29.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 30096.17.387; 30096.17.384; 30096.90.354; 30096.17.388 30096.90.353; 30096.17.385.АПОС № 55/23.12.1999г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579010.12.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ; Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.17.390(тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, седемнадесет, точка триста и деветдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 144 (сто четиридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - Пасище Номер по предхходен план 000377.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой местност ДО ГРОБИЩАТА ПИ с идентификатор 30096.17.390 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1088531 от 29.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 30096.17.387; 30096.17.389; 30096.92.318; 30096.92.5; 30096.90.353; 30096.17.388. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
579110.12.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ; Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.12.358(тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, дванадесет, точка триста петдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 474 (четиристотин седемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - Пасище. Номер по предходен план 000077.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой местност БРЕСТЕ ПИ с идентификатор 30096.12.358 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1088528 от 29.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 30096.90.353; 30096.12.360; 30096.12.359; 30096.12.357; На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578309.12.2019 г.Частна чл.59, ал. 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.44.178(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, четиридесет и четири, точка, сто седемдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 85 (осемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план 000024Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност ПОД ГАРАТА ПИ с идентификатор 03229.44.178 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1088578 от 29.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 03229.48.488; 03229.46.44; 03229.101.2; 03229.46.43; 03229.44.177.. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578409.12.2019 г.Частна чл. 59, ал 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.44.179(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, четиридесет и четири, точка, сто седемдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 175 (сто седемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план 000024.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност ПОД ГАРАТА ПИ с идентификатор 03229.44.179 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1088582 от 29.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 03229.46.45; 03229.46.46; 03229.44.177; 03229.44.173; 03229.46.43. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578105.12.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.46.49(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, четиридесет и шест, точка, четиридесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 2394 (две хиляди триста деветдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план 000478Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност ИМЕРЛИЙСКИ РЪТ ПИ с идентификатор 03229.46.49 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1088461 от 29.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 03229.48.486; 03229.47.100; 03229.46.49;03229.46.48; 03229.47.99; 03229.47.98; 03229.46.47; 03229.46.43; 03229.46.44; 03229.48.488АЧОС № 2328/23.11.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
578205.12.2019 г.Частна чл.59, ал. 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.48.40(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, четиридесет и осем, точка, четиридесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 394 ( триста деветдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност ЩИФЕЛСКА КРУША ПИ с идентификатор 03229.48.40 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1088587 от 29.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 03229.48.485; 03229.48.488; 03229.101.2; 03229.48.487; 03229.48.483. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
577904.12.2019 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.61.203 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, шестдесет и едно, точка, двеста и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 5 357 (пет хиляди триста петдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000203.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир ПИ с идентификатор 46783.61.203.Съгласно скица № 15-1084810-28.11.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 46783.56.202, 46783.61.130, 46783.61.149, 46783.61.158, 46783.61.196, 46783.61.213 и 46783.61.24. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
578004.12.2019 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.22.34 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, двадесет и две, точка, тридесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 5 981 (пет хиляди деветстотин осемдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000019.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир ПИ с идентификатор 46783.22.34.Съгласно скица № 15-1084804-28.11.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 46783.14.999, 46783.22.122, 46783.22.53 и 46783.22.54. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
577702.12.2019 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.46.47(три хиляди, двеста двадесети девет, точка, четиридесет шест, точка, четиридесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 4073 (четири хиляди седемдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план 000478.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност ИМЕРЛИЙСКИ ПЪТ ПИ с идентификатор 03229.46.47 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1027086 -12.11.2019г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№: 03229.46.49; 03229.47.99; 03229.47.98; 03229.46.43; 03229.46.44.АЧОС № 2328/23.11.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
577802.12.2019 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ; Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.31.271(тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, тридесет и едно, точка, двеста седемдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 316 (триста и шестнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя..Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност ГЕРЕНА ПИ с идентификатор 35028.31.271 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1026763 -12..11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 35028.126.3; 35028.126.3; 35028.31.272; 35028.31.270; 35028.31.273; 35028.23.619; 35028.23.620. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
577629.11.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС Заповед № РД- 07-1160 от 31.10.2019г. за одобряване на Проект за ПУП -ПРЗ на Кмета община "Тунджа".ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.1.366 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, едно точка, триста шестдесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 286 (двеста осемдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път,Област Ямбол Община "Тунджа" с. Хаджидимитрово ПИ с идентификатор 77030.1.366 по КККР на селотоСъгласно скица - Проект № 15 - 758498-20.08.2019г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.20.60, 77030.1.365, 77030.2.7. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
577522.11.2019 г.Публична чл. 2 ,ал. 1, т. 2 и чл.59, ал. 2 от ЗОС; чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закон за водитеПоземлен имот с идентификатор 53480.11.96 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, единадесет, точка, деветдесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Окоп, с площ от 57736 (петдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и шест) кв. м., с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - Язовир. С номер по предходен план 000007.Област Ямбол Община"Тунджа" село Окоп ПИ с идентификатор 53480.11.96 по КККР на селотоСъгласно скица - проект № 15 - 299244 от 04.04.2019г. ПИ с идентификатори № №:53480.11.97; 53480.12.169; 53480.11.26; 53480.11.68.АПОС № 369/01.06.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
577421.11.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закон за водитеОбщински имот, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, с площ от 3687 ( три хиляди шестстотин осемдесет и седем) кв. м., съставляващ ПИ с идентификатор 80217.31.215 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, тридесет и едно, точка, одвеста и петнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чарган община "Тунджа", обл. Ямбол, с номер по предходен план 000215 (двеста и петнадесет)Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.31.215по КККР на с.елотоСъгласно скица № 15-994940 от 01.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 80217.31.1; 80217.31.5; 80217.31.3; 80217.31.465 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
577220.11.2019 г.Публична чл. 59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД- 07-1030 от 04.10.2019г. за одобряване на Проект за изменение на ПУП -ПРЗ на УПИ Іза детска градина, в кв. 19 по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол-Урегулиран поземлен имот І-182 (римско-едно, арабско -сто осемдесет и две) за детски дом, в кв. 19 (деветнадесет) по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 1368 (хиляда триста шестдесет и осем) кв.м., ведно с изградените в имота: -2МС с приземен етаж -Детски дом, построена през 1984г., застроена на площ от 288.43 (двеста осемдесет и осем цяло, четиридесет и три) кв.м. и разгъната застроена площ 865.29(осемстотин шестдесет и пет цяло, двадесет и девет стотни)кв.м.., от които 205 (двеста и пет)кв.м. от партерния етаж преустроени в "Социално предприятие за обществено хранене-домашен социален патронаж.; - Масивна сграда - котелно, застроена на площ от 59.69 (петдесет и девет цяло, шестдесет и девет стотни) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа УПИ І-182 за детски дом, в кв. 19 по ПУП на селотосевер - улица; изток УПИ ІІ за училище; юг - УПИ VІ-182; запад- улицаАПОС № 27/23.12.2019г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
577320.11.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.15.10 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, петнадесет, точка, десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 58 627(петдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 015010.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "БАКАЛ ГЕЧИТ" ПИ с идентификатор 15789.15.10Съгласно скица № 15-1004662-05.11.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.15.103, 15789.15.104, 15789.15.105, 15789.15.113 и 15789.15.54.АОС № 4611 от 22.05.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
577119.11.2019 г.Публична чл.59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД- 07-1030 от 04.10.2019г. за одобряванена Проект за изменение на ПУП -ПРЗ на УПИ І-за детска градина, в св. 19 по ПУП на с. Победа, обл. ЯмболУрегулиран поземлен имот VІІ-182 (римско -седем, арабско - сто осемдесет и две)- за техническа инфраструктура, в кв. 19 по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 172 (сто седемдесет и две) кв. м., ведно с находящата се в имота едноетажна масивна сграда - трафопост, построена през 1988 г., застроена на площ от 11.75 (единадесет цяло, седемдесет и пет стотни) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа VІІ-182 за техническа инфраструктура, в кв. 19 по ПУП на с. Победасевер - УПИ VІ- за дом за стари хора; изток - УПИ VІ- за дом за стари хора; юг - УПИ V-181; запад - улица.АПОС № 27/23.12.1999г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
576918.11.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, Заповед. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.2.140 ( седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, две, точка, сто и четиридесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово,, с площ от 517 (петстотин и седемнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята -пета. Номер по предходен план 000140.ОбластЯмбол Община"Тунджа" с.Хаджидимитрово ПИ с идентификатор 77030.2.140 по КККР на з селотоСъгласно скица № 15 - 994744 --01.11.2018г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.20.60; 77030.888.9901; 77030.2.7. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
577018.11.2019 г.Публична Чл. 60, ал. 3 от Закон за общинската собственостДвуетажна масивна сграда - Училище и пристройка към него, с разгъната застроена на площ от 1537.35 (хиляда петстотин тридесет и седем цяло, тридесет и пет стотни) кв.м, и застроена площ 932.95 (деветстотин тридесет и две цяло, деветдесет и пет стотни) кв.м., построена през 1962 г. и пристроена 2019г., едноетажна масивна сграда - котелно - със застроена площ 111.65 (сто и единадесет цяло, шестдесет и пет стотни) кв.-м. едноетажна масивна сграда (павилионен тип) със застроена площ 17.00(седемнадесет) кв.м. и едноетажна масивна сграда - склад, със застроена площ 44.00(четиридесет и четири) кв.м.,находящи се в УПИ І (римско - едно) -За училище, в кв. 14 (четиринадесет) по ПУП на с. Веселиново обл. Ямбол.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Веселиново кв. 14, УПИ І-За училище по ПУП на селотосевер - улица; изток - УПИ ІІ-101 и УПИ ХІІІ- 95; юг - улица; запад - улицаАОС № 5153 от 18.05.2017г. за поправка на АКТ за публична общинска собственост № 7/ 23.12.1999г.С Решение на ОбС "Тунджа" прието с протокол № 12 от 30.10.1997г. имота е предоставен безвъзмездно на училище с.Веселиново, за стопанисване и управлениеНеИзтегли файла
576804.11.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.90.205 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, деветдесет, точка, двеста и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 20 345 (двадесет хиляди триста четиридесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000205.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир ПИ с идентификатор 46783.90.205Съгласно скица № 15-937481-15.10.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори 46783.56.202, 46783.60.206, 46783.60.208, 46783.90.166, 46783.90.206, 46783.90.209 и 46783.90.71. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
576616.10.2019 г.Частна чл.2 , ал. 1, т. 2 от ЗОСУрегулиран поземлен имот V (римско - пет) , в кв. 16 (шестнадесет) по ПУП на с. Търнава, обл. Ямбол, целия с площ от 500 (петстотин ) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" с. Търнава УПИ V общ, в кв. 16 по ПУП на селотосевер - УПИ ІV общ; изток - улица; юг - УПИ VІобщ; запад .- УПИ І за озеленяване- На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
576716.10.2019 г.Частна чл.2 , ал. 1, т. 2 от ЗОСУрегулиран поземлен имот VІ (римско - шест) , в кв. 16 (шестнадесет) по ПУП на с. Търнава, обл. Ямбол, целия с площ от 500 (петстотин ) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Търнава УПИ VІ общ, в кв. 16 по ПУП на селотосевер - УПИ V общ; изток - улица; юг - УПИ VІІ общ; запад .- УПИ І за озеленяване На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
576101.10.2019 г.Публична чл. 60, ал. 1 от ЗОС; чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "в" от Закон за водитеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.71.537 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, седемдесет и едно, точка, петстотин тридесет и седем) с площ от 11832 (единадесет хиляди осемстотин тридесет и два) кв. м., с трайно предназначение на територията : територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водоем за противопожарни нужди по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир,Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност Манастирски възвишения ПИ с идентификатор 15789.71.537 по КККР на селотоСъгласно скица - проект № 15-706478 от 02.10.2018г. издадена от СГКК гр. Ямбол: проектен имот с идентификатор 15789.71.538 и проектен имот с идентификатор 15789.71.539.АЧОС № 5571/04.10.2018г. НеИзтегли файла
576301.10.2019 г.Частна ччл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Решение № 17-26 от 04.08.2003 г. на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне, Заповед № РД 14-192/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Христо Смирненски" с. КабилеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.5.99 (тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, пет, точка, деветдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 12 324 (дванадесет хиляди триста двадесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 050102.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност "Тунджалъка" ПИ с идентификатор 35028.5.99Съгласно скица № 15-737573-13.08.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35028.5.1, 35028.5.100, 35028.5.54, 35028.5.76 и 35028.5.98. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
576201.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС75/825 (седемдесет и пет от осемстотин двадесет и пет) идеални части от УПИ ІV- 18 (римско - четири, арабско- осемнадесет) в кв. 2 (две) по ПУП на с. Победа, целия с площ от 825 (осемстотин двадесет и петт).Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа УПИ ІV-18, в кв. 2 по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - улица; юг - УПИ V-19; запад - УПИ ІІІ-17. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
576401.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Решение № 17-26 от 04.08.2003 г. на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне, Заповед № РД 14-192/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Христо Смирненски" с. КабилеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.5.98 (тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, пет, точка, деветдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 10 998 (десет хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - неизползвана нива (угар, орница), с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 050101.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност "Тунджалъка" ПИ с идентификатор 35028.5.98Съгласно скица № 15-821622-09.09.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35028.5.1, 35028.5.53, 35028.5.62, 35028.5.76 и 35028.5.99. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
576501.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Решение № 17-26 от 04.08.2003 г. на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне, Заповед № РД 14-192/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Христо Смирненски" с. КабилеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.5.100 (тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, пет, точка, сто) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 4 000 (четири хиляди) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - неизползвана нива (угар, орница), с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 050103.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност "Тунджалъка" ПИ с идентификатор 35028.5.100Съгласно скица № 15-821619-09.09.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35028.5.10, 35028.5.11, 35028.5.54, 35028.5.58, 35028.5.7, 35028.5.73, 35028.5.76, 35028.5.8, 35028.5.9 и 35028.5.99. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
576024.09.2019 г.Публична чл.60, ал. 3 от Закон за общинската собственост2085/2685 (две хиляди осемдесет и пет от две хиляди шестстотин седемдесеит и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот VІ (римско - шест) - За Дом на ТКЗС, Детска градина, в кв . 35 (тридесет и пет) по ПУП на с. Бояджик, обл. Ямбол,целия с площ от 2685 (две хиляди шестстотин осемдесет и пет) кв.м., ведно с находящата се в имота двуетажна масивна сграда - Детска градина, построена през 1978 г., застроена на площ от 120 (сто и двадесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Бояджик УПИ VІ - За Дом на ТКЗС, Детска градина, в кв. 35 по одобрен проект за ПУП - ПР по плана на селотосевер - УПИ V-563,562; изток - УПИ VІІ-209; юг - улица; запад . улицаАОС № 127/28.12.1999г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575920.09.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС Решение № 236/ 28.05.2019г на ОбС "Тунджа" за одобряване на ПУП - ПРЗ на УПИ І-за магазин в кв. 49 и УПИ І в кв. 47 по ПУП на с. БояджикУрегулиран поземлен имот ІІІ (римско - три) - за ТП в кв. 49а (четиридесе и девет а) по ПУП на с. Бояджик, целия с площ от 187 (сто осемдесет и седем). кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Бояджик УПИ ІІІ за ТП, в кв. 49а по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - терен за озеленяване; юг - УПИ ІІобщ; запад - терен за озеленяванеАОС № 1964/13.10.2005г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575819.09.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от Закон за общинската собственост и Решение № 236от 28.05.2019г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на УПИ І --за магазин в кв.49 и УПИ І, в кв. 47 по ПУП на с. БояджикУрегулиран поземлен имот целия с площ от 1140 (пхиляда сто и четиридесет) кв.м.,,находящ се в УПИ ІІобщ (римско - две, общински), в кв. 49а (четиридесет и девет "а") по одобрен ПУП на с. Бояджик, обл. ЯмболОбласт Ямбол Община "Тунджа" с. Бояджик УПИ ІІобщ, в кв. 49а по одобрен проект за ПУП - ПРЗ по плана на селотосевер- терен за озеленяване и УПИ ІІІ за ТП; изток - улица; юг - улица и запад - УПИ І-за магазин и обитаванеАОС № 1964/13.10.2005г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575716.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС; Договор за покупко-продажба от 18.07.2019 г., вписан вх. рег. 5179, том 17, стр. 72 от 27.08.2019 г. на Служба по вписванията-гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.71.4 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, седемдесет и едно, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 1 700 (хиляда и седемстотин) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 071004.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Средна вода" ПИ с идентификатор 53299.71.4Съгласно скица № 15-813371-05.09.2019 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.71.1, 53299.71.202 и 53299.71.3. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
575610.09.2019 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, Решение от № 1301 от 02.11.1998 г.на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.41.24 (двадесет и три хиляди петстотин петдесет и седем, точка, четиридесет и едно, точка, двадесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ от 20 486 (двадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - овощна градина, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000192.Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местност "Япа гичит" ПИ с идентификатор 23557.41.24Съгласно скица № 15-806481-03.09.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23557.41.1, 23557.41.2, 23557.41.23, 23557.41.4, 23557.41.5 и 23557.41.6.АОС № 617 от 29.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 115 (5730 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
113
114
115
Следваща
[Условие]Създаване на филтър