ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
641622.11.2022 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-1140/15.08.2022 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ Iобщ., УПИ II-общ., УПИ III-2, УПИ IV-2, в кв. 1 по плана на с. Меден кладенецУПИ II-2 (римско - две, арабско - две), в кв. 1 (едно) по плана на с. Меден кладенец, с площ от 2 260 (две хиляди двеста и шестдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Меден кладенец УПИ II-2, в кв. 1 по плана на селотоСевер - УПИ I-за винарна изба с хотелска част и ресторант Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ V-1АОС № 2519 от 22.02.2007 г. и АОС № 2821 от 04.05.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
641521.11.2022 г.Публичначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.52.453 по КККР на с. Тенево, област Ямбол, община Тунджа, м. ТУХЛАРНАТА, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Пасище, площ 13782 кв. м. Номер по предходен план 000453.с. Тенево, област Ямбол, община Тунджа, м. ТУХЛАРНАТАСъгласно скица № 15-1310567 от 10.11.2022 г. на СГКК- Ямбол ПИ с идентификатори: 72240.52.244, 72240.52.297, 72240.52.413, 72240.52.765, 72240.888.9901.АОС 838/30.11.2000 г.На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
641414.11.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост48/1395 (четиридесет и осем от хиляда триста деветдесет и пет) идеални части от УПИ VIII-625 (римско - осем, арабско - шестстотин двадесет и пет), в кв. 90 (деветдесет) по плана на с. Роза, целия с площ от 1395 (четиридесет и осем от хиляда триста деветдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Роза УПИ VIII-625, в кв. 90 по плана на селотоСевер - улица Изток - улица Юг - УПИ IX-626 Запад - УПИ VII-624 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
641010.11.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.2.335 (Седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, две, точка, триста тридесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 976(деветстотин седемдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята-трета . Номер по предходен план :002335 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ДО СЕЛО ПИ и идентификатор 77150.2.335Съгласно скица № 15-488799-09.05.2022г., издадена отСГКК гр.Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.2.336, 77150.2.334, 77150.2.341, 77150.2.340, 77150.2.339АОС № 863/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
641110.11.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.2.340 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, две, точка, триста и четиридесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята-трета. Номер по предходен план : 002340.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ДО СЕЛО ПИ и идентификатор 77150.2.340Съгласно скица № 15-488831-09.05.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.2.339, 77150.2.336, 77150.2.335, 77150.2.341, 77150.2.372АОС № 868/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
641210.11.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.2.341 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, две, точка, триста четиридесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово, с площ 227 (двеста двадесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята-трета. Номер по предходен план : 002341.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ДО СЕЛО ПИ и идентификатор 77150.2.341Съгласно скица № 15-488839-09.05.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.2.340, 77150.2.335, 77150.2.334, 77150.2.372АОС № 869/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
641310.11.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.2.343 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, две, точка, триста четиридесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 441 (четиристотин четиридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята-шеста . Номер по предходен план : 002343.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ДО СЕЛО ПИ и идентификатор 77150.2.343Съгласно скица № 15-488846-09.05.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.2.344, 77150.2.372, 77150.2.342, 77150.2.371АОС № 870/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640904.11.2022 г.Частначл.2, ал.1, т.3 от ЗОС  с.Болярско, Обл. Ямбол общ. "Тунджа" м. "--------------"ПИ с идентификатори 05308.17.46, 05308.25.20, 05308.25.21, 05308.25.25, 05308.25.29, 05308.25.5, 05308.25.6, 05308.25.7 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640831.10.2022 г.Частна §42 от ПЗР на ЗИД на ЗОСУПИ XIV-367 (римско - четиринадесет, арабско - триста шестдесет и седем), в кв. 37 (тридесет и седем) по плана на с. Кабиле, целия с площ от 770 (седемстотин и седемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кабиле УПИ XIV-367, в кв. 37 по плана на селотоСевер - УПИ XV-368 Изток - УПИ XIII-366 Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640628.10.2022 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-1201/26.08.2022 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПР за УПИ II-9 и УПИ VIII-9 за обществено обслужване, в кв. 5 по плана на с. Генерал ИнзовоУПИ II-9 (римско - две, арабско - девет), в кв. 5 (пет) по плана на с. Генерал Инзово, целия с площ от 629 (шестстотин двадесет и девет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Генерал Инзово УПИ II-9, в кв. 5 по плана на селотоСевер - улица Изток - улица Юг - УПИ VI-9 Запад - УПИ VIII-9АОС № 6052 от 24.09.2021 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640728.10.2022 г.Публична чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост; Заповед № РД-07-1201/26.08.2022 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПР за УПИ II-9 и УПИ VIII-9 за обществено обслужване, в кв. 5 по плана на с. Генерал ИнзовоУПИ VIII-9 за обществено обслужване (римско - осем, арабско - девет), в кв. 5 (пет) по плана на с. Генерал Инзово, целия с площ от 533 (петстотин тридесет и три) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Генерал Инзово УПИ VIII-9, в кв. 5 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ II-9 Юг - УПИ VI-9 Запад - УПИ I-9АОС № 6052 от 24.09.2021 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640519.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостВтори етаж от двуетажна масивна сграда "Магазин" със ЗП 250 (двеста и петдесет) кв. м., ведно със самостоятелен вход и стълбищна клетка, обслужващи етажа със ЗП 38 (тридесет и осем) кв. м., заедно със 34.3 (тридесет и четири цяло и три) % от общите части на сградата, изградена върху УПИ I-469 (римско - едно, арабско - четиристотин шестдесет и девет), в кв. 56 (петдесет и шест) по плана на с. Роза през 1970 г.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Роза УПИ I-469, в кв. 56 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ III-468 Юг - улица Запад - улицаАОС № 779 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639913.10.2022 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.22 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, двадесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, местност ГЪРЛАТА, с площ от 12715 (дванадесет хиляди седемстотин и петнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план: 006022.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност ГЪРЛАТА ПИ с идентификатор 77150.6.22Съгласно скица № 15-1097130 - 21.09.22г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.6.183, 77150.6.186, 77150.6.20, 77150.6.21, 77150.6.23, 77150.6.310АОС №883/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639813.10.2022 г.Частна чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 77150.6.180 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, сто и осемдесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, м. ГЪРЛАТА, вид територия Земеделска, категория 3 (трета), НТП Изоставена нива, с площ 13913 (тринадесет хиляди деветстотин и тринадесет) кв. м. Номер по предходен план: 006180.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Ханово Местност ГЪРЛАТА ПИ с идентификатор 77150.6.180Съгласно скица № 15-1097104-21.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№77150.6.120, 77150.6.121, 77150.6.183, 77150.6.186, 77150.6.190, 77150.6.23.4569/17.07.2012 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640013.10.2022 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.33 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, тридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, местност АРЛА ТАРЛА, с площ от 614 (шестстотин и четиринадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план: 006033.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност АРЛА ТАРЛА ПИ с идентификатор 77150.6.33Съгласно скица № 15-1097151 - 21.09.22г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.6.178, 77150.6.310, 77150.6.32АОС №4570/17.07.2012г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640113.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.182(седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, сто осемдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, местност ГЪРЛАТА, с площ от 6482 (шест хиляди четиристотин осемдесет и две) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Изоставена нива. Номер по предходен план: 006182.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност ГЪРЛАТА ПИ с идентификатор 77150.6.182Съгласно скица № 15-1097108 - 21.09.22г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.6.183 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640213.10.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 77150.6.23 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, двадесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, м. ГЪРЛАТА, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ 2485 две хиляди четиристотин осемдесет и пет) кв. м. Номер по предходен план: 006023.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Ханово ПИ с идентификатор 77150.6.23Съгласно скица № 15-1097131-21.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№77150.6.121, 77150.6.180, 77150.6.183, 77150.6.186, 77150.6.22, 77150.6.310.4571/18.07.2012 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640313.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.183 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, сто осемдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, местност ГЪРЛАТА, с площ от 55678(петдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Изоставена нива. Номер по предходен план: 006183.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност ГЪРЛАТА ПИ с идентификатор 77150.6.183Съгласно скица № 15-1097127 - 21.09.22г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.6.121, 77150.6.180, 77150.6.182, 77150.6.186, 77150.6.194, 77150.6.22, 77150.6.23, 77150.6.24, 77150.6.310, 77150.6.91, 77150.6.92, 77150.6.93 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
640413.10.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 77150.6.32 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест,точка, тридесет и две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, местност АРЛА ТАРЛА, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, с площ 21540 кв. м. Номер по предходен план 006032.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Ханово Местност АРЛА ТАРЛА ПИ с идентификатор 77150.6.32Съгласно скица № 15-1097149-21.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.6.158, 77150.6.159, 77150.6.174, 77150.6.175, 77150.6.176, 77150.6.178, 77150.6.224, 77150.6.310, 77150.6.33521/29.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639612.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостПоземлен имот 464 (четиристотин шестдесет и четири), съставляващ масивна сграда - бивша автоспирка, със застроена площ от 95 (деветдесет и пет) кв. м., изградена в УПИ I (римско- едно), кв. 56 (петдесет и шест) по плана на с. Роза през 1961 г.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Роза ПИ 464, в кв. 56 по плана на селотоСевер - площад Изток - улица Юг - улица Запад - дереАОС № 896 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639712.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостПоземлен имот 465 (четиристотин шестдесет и пет), съставляващ масивна сграда - бивша книжарница, със застроена площ от 66 (шестдесет и шест) кв. м., изградена в УПИ I (римско- едно), кв. 56 (петдесет и шест) по плана на с. Роза през 1965 г.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Роза ПИ 465, в кв. 56 по плана на селотоСевер - площад Изток - улица Юг - улица Запад - дереАОС № 896 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
638907.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.460 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин и шестдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 56162 (петдесет и шест хиляди сто шестдесет и две) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000460.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.460Съгласно скица № 15-1066115-14.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.28.325, 80217.29.300, 80217.29.302, 80217.29.303 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639007.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.455 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин петдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 132446 (сто тридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000455.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.455Съгласно скица № 15-1109959-26.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.25.124, 80217.25.125, 80217.25.313, 80217.26.407, 80217.26.41, 80217.26.44, 80217.27.21, 80217.27.22, 80217.27.28, 80217.27.408, 80217.27.409, 80217.27.9, 80217.29.11, 80217.29.332, 80217.29.459 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639107.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.463 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин шестдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 52550 (петдесет и две хиляди петстотин и петдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000463.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.463Съгласно скица № 15-1109991-26.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.29.300, 80217.29.302, 80217.29.303, 80217.29.307, 80217.29.323, 80217.29.472, 80217.29.476, 80217.33.221, 80217.33.32, 80217.33.37, 80217.33.38, 80217.33.39, 80217.33.40 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639207.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05863.205.203 (пет хиляди осемстотин шестдесет и три, точка, двеста и пет, точка, двеста и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ботево, местност БИКТЕША, с площ от 42361 (четиридесет и две хиляди триста шестдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000203.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево местност "БИКТЕША" ПИ с идентификатор 05863.205.203Съгласно скица № 15-1060367-13.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05863.205.201, 05863.205.206, 05863.205.383, 05863.205.387, 05863.888.9901 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639307.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05863.37.126 (пет хиляди осемстотин шестдесет и три, точка, тридесет и седем, точка, сто двадесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ботево, м. ЯМБОЛСКИ ПЪТ, с площ от 11749 (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000007.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево местност "ЯМБОЛСКИ ПЪТ" ПИ с идентификатор 05863.37.126Съгласно скица № 15-1060376-13.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05863.37.127, 05863.37.22, 05863.37.23, 05863.37.24, 05863.37.25, 05863.37.37, 05863.37.636, 05863.888.9901 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639407.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05863.36.107 (пет хиляди осемстотин шестдесет и три, точка,тридесет и шест, точка, сто и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ботево, м. ДО СЕЛО, с площ от 31551 (тридесет и една хиляди петстотин петдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000107.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево местност "ДО СЕЛО" ПИ с идентификатор 05863.36.107Съгласно скица № 15-1060374-13.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05863.13.108, 05863.13.111, 05863.36.136, 05863.36.137, 05863.36.18, 05863.36.19, 05863.36.633, 05863.36.637, 05863.36.638, 05863.888.9901 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
639507.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05863.68.28 (пет хиляди осемстотин шестдесет и три, точка, шестдесет и осем, точка, двадесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ботево, м. СТОИЛОВАТА АДА, с площ от 464062 (четиристотин шестдесет и четири хиляди и шестдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000350.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево местност "СТОИЛОВАТА АДА" ПИ с идентификатор 05863.68.28Съгласно скица № 15-1060387-13.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05863.146.339, 05863.146.607, 05863.45.103, 05863.66.691, 05863.66.86, 05863.68.29, 05863.68.30, 05863.68.32, 05863.68.332, 05863.68.343, 05863.68.589, 05863.68.590, 05863.68.591, 05863.68.592, 05863.68.600, 05863.71.331, 32740.16.1, 32740.16.157, 32740.16.158, 32740.16.5, 32740.16.975 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
638306.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.476 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин седемдесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 20148 (двадесет хиляди сто четиридесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000476.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.476Съгласно скица № 15-1066140-14.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.29.14, 80217.29.15, 80217.29.323, 80217.29.463, 80217.29.472, 80217.33.29, 80217.33.32, 80217.33.33 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
638406.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.459 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин петдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 304304 триста и четири хиляди триста и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000459.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.459Съгласно скица № 15-1109977-26.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.27.19, 80217.27.20, 80217.27.28, 80217.27.409, 80217.27.410, 80217.28.325, 80217.28.33, 80217.28.401, 80217.28.402, 80217.28.48, 80217.28.49, 80217.28.57, 80217.28.58, 80217.28.59, 80217.28.992, 80217.29.11, 80217.29.303, 80217.29.321, 80217.29.324, 80217.29.332, 80217.29.411, 80217.29.455, 80217.29.470, 80217.33.29 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
638506.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.456 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин петдесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 63017 (шестдесет и три хиляди и седемнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000456.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.456Съгласно скица № 15-1109961-26.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 37681.19.298, 37681.19.299, 37681.31.350, 80217.29.332, 80217.29.479 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.Не
638706.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.475 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин седемдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 22694 (двадесет и две хиляди шестстотин деветдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000475.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.475Съгласно скица № 15-1066127-14.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35609.10.285, 35609.860.285, 80217.29.12, 80217.29.13, 80217.29.332, 80217.29.471 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
638806.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.461 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин шестдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 25315 (двадесет и пет хиляди триста и петнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000461.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.461Съгласно скица № 15-1066122-14.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.29.302, 80217.29.303 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
638606.10.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.29.462 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин шестдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 50780 (петдесет хиляди седемстотин и осемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000462.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган ПИ с идентификатор 80217.29.462Съгласно скица № 15-1109986 -26.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.29.303, 80217.29.321, 80217.29.323, 80217.29.324, 80217.33.29 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.Не
638130.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.37.9 (седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и седем, точка, девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, м. 4 АДАТА, вид територия Земеделска, категория трета, начин на трайно ползване Пасище, с площ 121578 (сто двадесет и една хиляди петстотин седемдесет и осем) кв. м. Номер по предходен план: 037009.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново Местност 4 АДАТА, ПИ с идентификатор 00758.37.9Съгласно скица № 15-1034738-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.32.86, 00758.34.1, 00758.34.44, 00758.34.45, 00758.34.46, 00758.34.60, 00758.34.61, 00758.34.82, 00758.34.83, 00758.34.84, 00758.34.90, 00758.34.92, 00758.34.94, 00758.34.97, 00758.37.25, 00758.37.26, 00758.37.27, 00758.61.19, 00758.62.11, 00758.62.12, 00758.62.14, 00758.62.15, 00758.62.3, 00758.62.4, 00758.62.6АОС №3612/02.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.Не
638230.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.63.20 (седемстотин петдесет и осем, точка, шестдесет и три, точка, двадесет по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, м. 5 БАЙРА, вид територия Земеделска, категория пета, начин на трайно ползване Пасище, с площ 7844 (седем хиляди осемстотин четиридесет и четири) кв. м. Номер по предходен план: 000313.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново Местност 5 БАЙРА ПИ с идентификатор 00758.63.20Съгласно скица № 15-1034747-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.25.100, 00758.63.19, 00758.63.27, 00758.63.29, 00758.63.5, 00758.63.8, 00758.888.9901АОС №3593/01.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
637529.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.36.98 (седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и шест, точка, деветдесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 2189 (две хиляди сто осемдесет и девет) кв. м. Номер по предходен план: 000506.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.36.98Съгласно скица № 15-1034670-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.36.97, 67177.9.136АОС №3574/01.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
637629.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.36.99 (седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и шест, точка, деветдесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, вид територия Земеделска, категория пета, начин на трайно ползване Пасище, с площ 39358 (тридесет и девет хиляди триста петдесет и осем) кв. м. Номер по предходен план: 000076.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.36.99Съгласно скица № 15-1034676-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.36.97, 00758.37.27, 36200.15.89, 66456.33.14, 67177.9.136АОС№3600/01.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
637729.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.37.28(седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и седем, точка, двадесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, вид територия Земеделска, категория пета, начин на трайно ползване Пасище, с площ 113641(сто и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и един) кв. м. Номер по предходен план: 000111.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.37.28Съгласно скица № 15-1034693-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.19.26, 00758.19.27, 00758.19.28, 00758.37.27, 00758.37.29, 00758.37.30, 00758.37.32, 00758.37.34, 00758.37.37, 66456.31.146, 66456.31.15, 66456.31.37АОС №3539/04.09.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
637829.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.37.31 (седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и седем, точка, тридесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 1922 (хиляда деветстотин двадесет и два) кв. м. Номер по предходен план: 000133.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.37.31Съгласно скица № 15-1034697-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.37.30, 66456.31.15АОС №3594/01.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
637929.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.37.33 (седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и седем, точка, тридесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, вид територия Земеделска, категория пета, начин на трайно ползване Пасище, с площ 209 (двеста и девет) кв. м. Номер по предходен план: 000107.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.37.33Съгласно скица № 15-1034706-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.37.32, 66456.31.15АОС № 3598/01.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
638029.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.37.41 (седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и седем, точка, четиридесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, , вид територия Земеделска, категория пета, начин на трайно ползване Пасище, с площ 7956(седем хиляди деветстотин петдесет и шест) кв. м. Номер по предходен план: 000104.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.37.41Съгласно скица № 15-1034713-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№66456.30.157,00758.37.42,00758.37.27,00758.37.40АОС №3599/01.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
636228.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.12.69 (седемстотин петдесет и осем, точка, дванадесет, точка, шестдесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, м. 16 ДО СЕЛОТО, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 111826(сто и единадесет хиляди осемстотин двадесет и шест) кв. м. Номер по предходен план: 000270.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново Местност 16 ДО СЕЛОТО ПИ с идентификатор 00758.12.69Съгласно скица № 15-1034555-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.12.66, 00758.12.67, 00758.12.68, 00758.12.71, 00758.12.81, 00758.25.100, 80306.24.200, 80306.24.367, 80306.24.96АОС №3548/24.09.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
636128.09.2022 г.Частна чл.2, ал. 1, т. 3 от ЗОСПоземлен имот 77150.18.68 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, осемнадесет, точка, шестдесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, местност ЮРТАШКИ КАЙРАК, вид територия Земеделска, категория пета, НТП Изоставена нива, площ 106624 (сто и шест хиляди шестстотин двадесет и четири) кв. м. Номер по предходен план 018068.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Ханово Поземлен имот с идентификатор 77150.18.68Съгласно скица № 15-1066208-14.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.18.124, 77150.18.155, 77150.18.156, 77150.18.21, 77150.18.30, 77150.18.31, 77150.18.32, 77150.18.33, 77150.18.34, 77150.18.59, 77150.18.65, 77150.18.66, 77150.18.67, 77150.18.75, 77150.18.76АОС № 886 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
636428.09.2022 г.Частначл.12, ал. 1, т. 3 от ЗОС. Поземлен имот 77150.18.28 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, осемнадесет, точка двадесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, местност ЮРТАШКИ КАЙРАК, вид територия Земеделска, категория пета, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 126275 (сто двадесет и шест хиляди двеста седемдесет и пет) кв. м. Номер по предходен план 018028.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Ханово Поземлен имот 77150.18.28.Съгласно скица № 15-1066204-14.09-2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол : ПИ с идентификатори №№ 77150.17.158, 77150.18.124, 77150.18.125, 77150.18.155, 77150.18.29, 77150.18.41, 77150.18.42, 77150.18.43, 77150.18.44.АОС 887/30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
636528.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.13.109 (седемстотин петдесет и осем, точка, тринадесет, точка, сто и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, м. ---------, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 1022 (хиляда двадесет и два кв. м.) Номер по предходен план: 000505.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново Местност --------------- ПИ с идентификатор 00758.13.109Съгласно скица № 15-1034575-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.13.108, 00758.13.75, 00758.13.77, 00758.37.27, 00758.62.15 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
636628.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.13.110 (седемстотин петдесет и осем, точка, тринадесет, точка, сто и десет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, общ. Тунджа, м. ---------, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 766 (седемстотин шестдесет и шест) кв. м. Номер по предходен план: 000500.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.13.110Съгласно скица № 15-1034585-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.13.73, 00758.13.74, 00758.13.75, 00758.37.34АОС №3577/01.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
636928.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.29.96 (седемстотин петдесет и осем, точка, двадесет и девет, точка, деветдесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, община Тунджа, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Пасище, площ 1180 (хиляда сто и осемдесет) кв. м. Номер по предходен план 000777.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.29.96Съгласно скица № 15-1034618-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№00758.29.30, 00758.29.69, 65406.11.154АОС №3614/02.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
637028.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.29.97 (седемстотин петдесет и осем, точка, двадесет и девет, точка, деветдесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, община Тунджа, вид територия Земеделска, категория четърта, НТП Пасище, площ 2031(две хиляди тридесет и един) кв. м. Номер по предходен план 000778.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.29.97Съгласно скица № 15-1034626-07.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 00758.29.30, 00758.29.44, 00758.29.93, 00758.29.94, 65406.11.154, 65406.11.157.АОС №3613/02.10.2008г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
637128.09.2022 г.Публична чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС ; чл. 59, ал. 1 от ЗОС.Поземлен имот с идентификатор 00758.29.99 (седемстотин петдесет и осем, точка, двадесет и девет, точка, деветдесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Асеново, област Ямбол, община Тунджа, вид територия Земеделска, категория четвърта, НТП Пасище, площ 17403 (седемнадесет хиляди четиристотин и три) кв. м. Номер по предходен план 000122.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Асеново ПИ с идентификатор 00758.29.99Съгласно скица № 15-1034638-07.09.2022 г, издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 00758.29.98, 65406.11.157, 65406.9.75, 65406.9.76.АОС № 3591/01.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 127 (6342 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
125
126
127
Следваща
[Условие]Създаване на филтър