ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
553614.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56873.93.206 (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и три, точка, деветдесет и три, точка, двеста и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Победа, с площ от 897 (осемстотин деветдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, за който е отреден УПИ VIII-93049 (римско - осем, арабско - деветдесет и три хиляди четиридесет и девет), в кв. 93б (деветдесет и три, буква - б) с площ от 897.22 (осемстотин деветдесет и седем цяло, двадесет и две стотни) кв. м. Номер по предходен план: 093049.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа местност "Бакаджик" ПИ с идентификатор 56873.93.206Съгласно скица № 15-644624-10.09.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 56873.93.207, 56873.93.213, 56873.93.205, 56873.93.209, 56873.93.111 и 56873.93.208.АОС № 4995 от 12.08.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
553714.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56873.93.207 (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и три, точка, деветдесет и три, точка, двеста и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Победа, с площ от 963 (деветстотин шестдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, за който е отреден УПИ IX-93049 (римско - девет, арабско - деветдесет и три хиляди четиридесет и девет), в кв. 93б (деветдесет и три, буква - б) с площ от 962.73 (деветстотин шестдесет и две цяло, седемдесет и три стотни) кв. м. Номер по предходен план: 093049.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа местност "Бакаджик" ПИ с идентификатор 56873.93.207Съгласно скица № 15-644633-10.09.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 56873.93.218, 56873.93.213, 56873.93.206, 56873.93.111 и 56873.93.208.АОС № 4996 от 12.08.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
553814.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56873.93.208 (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и три, точка, деветдесет и три, точка, двеста и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Победа, с площ от 1 607 (хиляда шестстотин и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, за който е отреден УПИ X-93049 (римско - десет, арабско - деветдесет и три хиляди четиридесет и девет), в кв. 93б (деветдесет и три, буква - б) с площ от 1 606.96 (хиляда шестстотин и шест цяло, деветдесет и шест стотни) кв. м. Номер по предходен план: 093049.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа местност "Бакаджик" ПИ с идентификатор 56873.93.208Съгласно скица № 15-644645-10.09.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 56873.93.218, 56873.93.207, 56873.93.206 и 56873.93.111.АОС № 5003 от 24.08.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
553914.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56873.93.233 (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и три, точка, деветдесет и три, точка, двеста тридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Победа, с площ от 2 751 (две хиляди седемстотин петдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, за който е отреден УПИ XIII-93034 (римско - тринадесет, арабско - деветдесет и три хиляди тридесет и четири), в кв. 93 (деветдесет и три) с площ от 2 752.90 (две хиляди седемстотин петдесет и две цяло, деветдесет стотни) кв. м. Номер по предходен план: 093034.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа местност "Бакаджик" ПИ с идентификатор 56873.93.233Съгласно скица № 15-644698-10.09.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 56873.93.234, 56873.93.232, 56873.93.9 и 80217.33.15.АОС № 4952 от 25.06.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
554014.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56873.930.310 (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и три, точка, деветстотин и тридесет, точка, триста и десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Победа, с площ от 615 (шестстотин и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, за който е отреден УПИ X-93044 (римско - десет, арабско - деветдесет и три хиляди четиридесет и четири), в кв. 93а (деветдесет и три, буква - а) с площ от 614.60 (шестстотин и четиринадесет цяло, шестдесет стотни) кв. м. Номер по предходен план: 093044.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа местност "Бакаджик" ПИ с идентификатор 56873.930.310Съгласно скица № 15-644664-10.09.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 56873.93.55, 56873.930.311, 56873.93.234, 56873.930.309 и 56873.930.308.АОС № 4958 от 25.06.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
553413.09.2018 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД- 07 - 0063 от 22.01.2018г за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 199013 и изменение на местен път с № 199050 в Стопански двор по КВС на землището на с.Чарган.Поземлен имот с идентификатор 80217.199.230 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, сто деветдесет и девет, точка, двеста и тридесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чарган, община "Тунджа", обл. Ямбол, с площ от 594 ( петстотин деветдесет и четири) кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване - За местен път, представляващ част от отреден УПИ ХІІІ - За селскостопанска дейност и животновъдство по одобрен ПУП - ПРЗ на ПИ 199013 и 1999050 по КВС на землището на с.Чарган, .Област Ямбол Община "Тунджа" с. Чарган, ПИ с идентификатор 80217.199.230 по КККР на селотоСъгласно скица - проект № 15 - 615077 от 28.08.2018г. ПИ с идентификатори № №: 80217.199.117 80217.199.232; 80217.199.50 ; 80217.199.231 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
553513.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56873.93.205 (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и три, точка, деветдесет и три, точка, двеста и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Победа, с площ от 856 (осемстотин петдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, за който е отреден УПИ VII-93049 (римско - седем, арабско - деветдесет и три хиляди четиридесет и девет), в кв. 93б (деветдесет и три, буква - б) с площ от 855.68 (осемстотин петдесет и пет цяло, шестдесет и осем стотни) кв. м. Номер по предходен план: 093049.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа местност "Бакаджик" ПИ с идентификатор 56873.93.205Съгласно скица № 15-644614-10.09.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 56873.93.206, 56873.93.213, 56873.93.204, 56873.93.210, 56873.93.209 и 56873.93.111.АОС № 4994 от 12.08.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
553012.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.67 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, шестдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 13 132 (тринадесет хиляди сто тридесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047067.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.67Съгласно скица № 15-556085-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.77, 15789.47.15, 15789.47.68, 15789.47.74, 15789.47.79 и 15789.47.66. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
553112.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.68 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, шестдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 21 599 (двадесет и една хиляди петстотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047068.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.68Съгласно скица № 15-556091-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.15, 15789.47.7, 15789.47.33, 15789.47.32, 15789.47.74, 15789.47.76, 15789.47.17, 15789.47.16, 15789.47.79 и 15789.47.67. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
553212.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.69 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, шестдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 31 863 (тридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047069.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.69Съгласно скица № 15-556096-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.9, 15789.47.77, 15789.47.70 и 15789.47.74. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
553312.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.70 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, седемдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 17 516 (седемнадесет хиляди петстотин и шестнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047070.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.70Съгласно скица № 15-556101-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.77, 15789.47.49, 15789.47.74 и 15789.47.69. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552611.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.51 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, петдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 17 399 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047051.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.51Съгласно скица № 15-556051-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.52, 15789.47.50 и 15789.47.77 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552711.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.54 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, петдесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 6 999 (шест хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047054.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.54Съгласно скица № 15-556055-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.71, 15789.47.53 и 15789.47.82. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552811.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.61 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, шестдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 5 159 (петнадесет хиляди петстотин четиридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 047061Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.61Съгласно скица № 15-556072-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.60, 15789.47.47, 15789.47.112 и 15789.57.79. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552911.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.66 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, шестдесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 543 (петстотин четиридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047066.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.66Съгласно скица № 15-556077-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.77, 15789.47.67 и 15789.47.79. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549810.09.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.19.198 (тридесет хиляди деветстотин петдесет и шест, точка, деветнадесет, точка, сто деветдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 106678 (сто и шест хиляди, шестстотин седемдесет и осем) кв.м.. трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000169Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари ПИ с идентификатор 30956.19.198 по КККР на селотоСъгласно скица №15-570609-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 30956.17.50, 30956.17.40, 30956.17.41, 30956.17.83, 30956.17.84, 30956.17.42, 30956.17.85, 30956.17.86, 30956.19.197, 30956.19.199, 18259.37.55, 18259.37.56, 30956.19.5, 30956.19.6, 30956.19.7, 18259.37.54, 30956.19.4, 30956.19.1, 30956.16.269 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551410.09.2018 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.19.191 (две, три, пет, нула, едно, точка, едно, девет, точка, едно, девет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ 33624 (тридесет и три хиляди шестстотин двадесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четири. Номер на предходен план: 000191Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност "Казлача" ПИ с идентификатор 23501.19.191 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-579006-15.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол ПИ с идентификатор № № : 23501.20.45, 23501.20.11, 23501.19.89, 23501.20.13, 23501.20.88, 23501.32.1, 23501.19.320, 23501.19.161, 23501.19.46 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550310.09.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.17.36 (тридесет хиляди деветстотин петдесет и шест, точка, седемнадесет, точка, тридесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 152931 (сто петдесет и две хиляди, деветстотин тридесет и един) кв.м.. трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 017036Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари местността "Чала баир" ПИ с идентификатор 30956.17.36 по КККР на селотоСъгласно скица №15-570570-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 30956.19.197, 30956.17.86, 30956.17.93 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551010.09.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.17.85 (тридесет хиляди деветстотин петдесет и шест, точка, седемнадесет, точка, осемдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 119409 (сто и деветнадесет хиляди, четиристотин и девет) кв.м.. трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 000179Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари ПИ с идентификатор 30956.17.85 по КККР на селотоСъгласно скица №15-570575-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 30956.17.93, 30956.17.86, 30956.19.198, 30956.17.84 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551510.09.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.23.97 (тридесет хиляди деветстотин петдесет и шест, точка, двадесет и три, точка, деветдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 11016 (единадесет хиляди и шестнадесет) кв.м.. трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000190Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари ПИ с идентификатор 30956.23.97 по КККР на селотоСъгласно скица №15-570630-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 30956.23.98, 30956.23.40 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549910.09.2018 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.25.162 (четири, нула, четири, осем, четири, точка, две, пет, точка, едно, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ 22798 (двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер на предходен план: 000162Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност "Топ кория" ПИ с идентификатор 40484.25.162 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-566659-10.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол ПИ с идентификатор № № : 40484.25.164, 40484.25.305, 40484.24.108, 40484.25.69, 40484.24.101 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551110.09.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.23.82 (тридесет хиляди деветстотин петдесет и шест, точка, двадесет и три, точка, осемдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 39922 (тридесет и девет хиляди, деветстотин двадесет и два) кв.м.. трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000158Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари ПИ с идентификатор 30956.23.82 по КККР на селотоСъгласно скица №15-570625-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 30956.23.98, 30956.23.104, 30956.23.99, 30956.23.83, 30956.21.38, 30956.17.93, 30956.15.189, 30956.20.21, 30956.36.14 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551210.09.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.23.105 (тридесет хиляди деветстотин петдесет и шест, точка, двадесет и три, точка, сто и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 12726 (дванадесет хиляди седемстотин двадесет и шест) кв.м.. трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000199Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари ПИ с идентификатор 30956.23.105 по КККР на селотоСъгласно скица №15-570622-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 30956.23.48, 30956.23.47, 30956.23.49, 30956.23.98, 30956.23.103, 30956.23.42, 30956.23.91, 30956.23.92, 30956.23.52, 30956.23.46, 30956.888.9901 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552110.09.2018 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.17.87 (три, нула, девет, пет, шест, точка, едно, седем, точка, осем, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 88416 (осемдесет и осем хиляди четиристотин и шестнадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета.. Номер на предходен план: 000166Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари ПИ с идентификатор 30956.17.87 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-570581-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол ПИ с идентификатор № № : 30956.17.93, 30956.17.82, 30956.17.88, 30956.17.89 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552310.09.2018 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.13.1 (три, нула, девет, пет, шест. точка, едно, три, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 51944 (петдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер на предходен план: 013001Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари ПИ с идентификатор 30956.13.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-570564-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол ПИ с идентификатор № № : 30956.13.43, 30956.13.44, 30956.13.3, 30956.13.45, 30956.13.46, 30956.13.47, 30956.13.48, 30956.12.136, 30956.13.40, 30956.13.55, 30956.13.56, 30956.13.11, 30956.13.66, 30956.13.65, 30956.13.64, 30956.13.63, 30956.13.62, 30956.13.61, 30956.13.54, 30956.13.53 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552410.09.2018 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30956.17.86 (три, нула, девет, пет, шест, точка, едно, седем, точка, осем, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Златари, с площ 142122 (сто четиридесет и две хиляди сто двадесет и две) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер на предходен план: 000178Област Ямбол Община "Тунджа" село Златари ПИ с идентификатор 30956.17.86 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-570578-13.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол ПИ с идентификатор № № : 30956.17.36, 30956.19.197, 30956.19.198, 30956.17.85, 30956.17.93 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552510.09.2018 г.Публична чл. 59, ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС; Решение № 2201 от 03.05.1995 г. и протокол № 2202 от 27.07.1995 г. на ПКПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.13.300 (четири, нула, четири, осем, четири, точка, едно, три, точка, три, нула, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ 64193 (шестдесет и четири хиляди, сто деветдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта Номер по предходен план: 013300Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местността "Горен юрт" ПИ с идентификатор 40484.13.300 по КККР на селотоСъгласно скица №15-566650-10.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 40484.13.143, 40484.13.14, 40484.11.103, 40484.13.13, 40484.13.12, 40484.11.104, 40484.13.11, 40484.13.10, 40484.13.9, 40484.13.8, 40484.13.7, 40484.13.6, 40484.13.5, 40484.13.4, 40484.11.161, 40484.13.128, 40484.13.130АОС № 1237/05.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552005.09.2018 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66456.4.31 (шест, шест, четири, пет, шест, точка, четири, точка, три, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Симеоново, с площ 129329 (сто двадесет и девет хиляди триста двадесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер на предходен план: 004031Област Ямбол Община "Тунджа" село Симеоново местност "Калайджа" ПИ с идентификатор 66456.4.31 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-560064-08.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол ПИ с идентификатор № № : 72240.19.62, 72240.19.63, 66456.4.119, 66456.12.56, 66456.13.87, 66456.4.118, 66456.4.117, 66456.7.103, 66456.4.116 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
552205.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2, от ЗОС; Заповед № РД-07 - 0563 от 28.05.2018 г. на Кмета на община "Тунджа", за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62921.120.14 по КККР с.Роза, обл.ЯмболПИ с идентификатор 692921.120.14 (шестстотин деветдесет и две хиляди, деветстотин двадесет и едно, точка, сто и двадесет, точка, четиринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Роза, община "Тунджа", обл. Ямбол, с площ от 2996 (две хиляди деветстотин деветдесет и шест) кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване - За стопански двор, отреден за УПИ І-120.14 (римско - едно, арабско- сто и двадесет, точка, четиринадесет) -за приют, за безстопанствени животни и база на строителната група към община "Тунджа" по одобрен проект за ПУП - ПРЗ.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Роза ПИ с идентификатор 692921.120.14 по КККР на селотоПИ с идентификатори: 62921.120.247; 62921.68.55; 62921.68.56АЧОС № 5176/23.08.2017г.На основание чл..12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
551304.09.2018 г.Частна чл.2, ал. 2 от ЗОСОбщински терен с площ от 1200 (хиляда и двеста) кв. м. съставляващ УПИ ХV-173 (римско - петнадесет, арабско -сто седемдесет и три) - За магазин и ресторант, в кв. 29 (двадесет и девет) по плана на с. Миладиновци, обл. ЯмболОбласт Ямбол Община "Тунджа" с.Миладиновци УПИ ХV-173, в кв. 29 по действащ ПУП на селотоСъгласно скица №634/07.08.2018г. север - УПИ ХVІ-172; изток - УПИ ХІV-174; юг - улица; запад - улица. На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551604.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.24 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, двадесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 724 (седемстотин двадесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047024Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.24Съгласно скица № 15-556039-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.23, 15789.47.76 и 15789.47.25 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551704.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.25 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, двадесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 823 (осемстотин двадесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047025Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.25Съгласно скица № 15-556044-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.80, 15789.47.23, 15789.47.24, 15789.47.76 и 15789.57.79 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551804.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.26 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, двадесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 883 (осемстотин осемдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047026Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.26Съгласно скица № 15-556046-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.76, 15789.47.38 и 15789.47.81 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
551904.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.32 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, тридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 222 (двеста двадесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047032Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.32Съгласно скица № 15-556049-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.68 и 15789.47.76 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550003.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.15.119 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, петнадесет, точка, сто и деветнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 15 547 (петнадесет хиляди петстотин четиридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - десета. Номер по предходен план: 000102Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Бакал гечит" ПИ с идентификатор 15789.15.119Съгласно скица № 15-556028-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.15.118 и 15789.15.111 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550103.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.40.18 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет, точка, осемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 70 084 (седемдесет хиляди осемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 000193Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Кара мандрене" ПИ с идентификатор 15789.40.18Съгласно скица № 15-556031-07.08.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.40.17, 15789.37.106 и 15789.53.89 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550203.09.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.47.23 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, четиридесет и седем, точка, двадесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 746 (седемстотин четиридесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 047023Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Шеймели" ПИ с идентификатор 15789.47.23Съгласно скица № 15-556035-07.08.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.47.79, 15789.47.76, 15789.47.24, 15789.47.25 и 15789.47.80 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550403.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Решение № 505/31.10.2017 г. на ОбС "Тунджа"-Ямбол за одобрен ПУП-ПП за съоръжение на техническата инфраструктураПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.36.642 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и шест, точка, шестстотин четиридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 2 054 (две хиляди петдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 000174Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.36.642Съгласно скица № 15-556218-07.08.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.36.643 и 77030.36.207АОС 2240 от 20.09.2006 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550503.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Решение № 505/31.10.2017 г. на ОбС "Тунджа"-Ямбол за одобрен ПУП-ПП за съоръжение на техническата инфраструктураПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.36.643 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и шест, точка, шестстотин четиридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 9 646 (девет хиляди шестстотин четиридесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 000174Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.36.643Съгласно скица № 15-556221-07.08.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.32.302, 77030.36.645, 77030.36.646, 77030.36.644, 77030.36.209, 77030.36.208, 77030.36.207, 77030.36.170, 77030.36.642, 77030.36.641, 77030.24.169, 77030.32.303 и 77030.32.304АОС 2240 от 20.09.2006 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550603.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Решение № 505/31.10.2017 г. на ОбС "Тунджа"-Ямбол за одобрен ПУП-ПП за съоръжение на техническата инфраструктураПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.36.644 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и шест, точка, шестстотин четиридесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 2 257 (две хиляди двеста петдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 000174Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.36.644Съгласно скица № 15-556224-07.08.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.36.209, 77030.36.208 и 77030.36.643АОС 2240 от 20.09.2006 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550703.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост; Решение № 505/31.10.2017 г. на ОбС "Тунджа"-Ямбол за одобрен ПУП-ПП за съоръжение на техническата инфраструктураПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.36.645 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и шест, точка, шестстотин четиридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 2 905 (две хиляди деветстотин и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 000193 и 000279Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.36.645Съгласно скица № 15-556226-07.08.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.32.650, 77030.36.646, 77030.36.643, 77030.32.302 и 77030.32.300АОС 3855 от 01.06.2009 г. и АОС 3893 от 26.06.2009 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550803.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост; Решение № 505/31.10.2017 г. на ОбС "Тунджа"-Ямбол за одобрен ПУП-ПП за съоръжение на техническата инфраструктураПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.36.646 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и шест, точка, шестстотин четиридесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 24 947 (двадесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 000279Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.36.646Съгласно скица № 15-556229-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.32.141, 77030.32.211, 77030.36.284, 77030.36.283, 77030.36.280, 77030.36.209, 77030.36.643, 77030.36.645 и 77030.32.650АОС 3893 от 26.06.2009 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
550903.09.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост, Решение № 505/31.10.2017 г. на ОбС "Тунджа"-Ямбол за одобрен ПУП-ПП за съоръжение на техническата инфраструктураПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.32.650 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и две, точка, шестстотин и петдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 48 642 (четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и две) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 000193Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.32.650Съгласно скица № 15-556209-07.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.32.648, 77030.32.141, 77030.36.646, 77030.36.645, 77030.32.300, 77030.32.307 и 77030.24.105АОС 3855 от 01.06.2009 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549730.08.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Решение № 505/31.10.2017 г. на ОбС "Тунджа"-Ямбол за одобрен ПУП-ПП за съоръжение на техническата инфраструктураПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.36.641 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и шест, точка, шестстотин четиридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 1 311 (хиляда триста и единадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 000174Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.36.641Съгласно скица № 15-556213-07.08.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.32.303, 77030.36.643 и 77030.24.169АОС 2240 от 20.09.2006 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549129.08.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.16.40 (две, три, пет, пет, седем, точка, едно, шест, точка, четири, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ 329 (триста двадесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 016040Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местността "Лозята" ПИ с идентификатор 23557.16.40 по КККР на селотоСъгласно скица №15-586067-17.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 23557.16.31, 23557.16.41, 23557.16.51, 23557.16.50, 23557.16.49, 23557.16.47, 23557.16.48, 23557.16.38, 23557.16.39 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549229.08.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.16.53 (две, три, пет, пет, седем, точка, едно, шест, точка, пет, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ 246 (двеста четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 016053Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местността "Лозята" ПИ с идентификатор 23557.16.53 по КККР на селотоСъгласно скица №15-586068-17.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 23557.16.47, 23557.16.49, 23557.16.338, 23557.16.299 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549329.08.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.17.38 (две, три, пет, пет, седем, точка, едно, седем, точка, три, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ 15275 (петнадесет хиляди двеста седемдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 000386Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местността "Поповата нива" ПИ с идентификатор 23557.17.38 по КККР на селотоСъгласно скица №15-586072-17.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 23557.17.39, 23557.15.43, 23557.17.37, 46783.79.344, 23557.14.33АОС № 5122/27.12.2016 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549429.08.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.30.43 (две, три, пет, пет, седем, точка, три, нула, точка, четири, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ 47875 (четиридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 030043Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местността "Еникево" ПИ с идентификатор 23557.30.43 по КККР на селотоСъгласно скица №15-586077-17.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 23557.30.51, 23557.30.75, 23557.30.70, 23557.29.135 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549529.08.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.32.82 (две, три, пет, пет, седем, точка, три, две, точка, осем, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ 11152 (единадесет хиляди сто петдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000273Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местността "Мазъл бунар" ПИ с идентификатор 23557.32.82 по КККР на селотоСъгласно скица №15-586084-17.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 23557.32.88, 23557.32.78 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
549629.08.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.33.41 (две, три, пет, пет, седем, точка, три, три, точка, четири, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ 6437 (шест хиляди четиристотин тридесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000332Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местността "Заим кория" ПИ с идентификатор 23557.33.41 по КККР на селотоСъгласно скица №15-586086-17.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 23557.33.39, 23557.33.37, 23557.33.42 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 110 (5466 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
108
109
110
Следваща
[Условие]Създаване на филтър