ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
661627.09.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственост895/965 (осемстотин деветдесет и пет от деветстотин шестдесет и пет) идеални части от УПИ IX-39 (римско - девет, арабско - тридесет и девет), в кв. 2 (две) по плана на с. Асеново, целият с площ от 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Асеново УПИ IX-39, в кв. 2 по плана на селотоСевер - УПИ V-39 Изток - УПИ Х-39 Юг - улица Запад - УПИ VI-40 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661727.09.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинска собственост, Заповед № РД-07-1259 от 14.09.2023 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на проект за изменение на ПУП на с. Генерал ИнзовоУПИ I-за търговска дейност (римско - едно), в кв. 59а (петдесет и девет, буква "а") по ПУП на с. Генерал Инзово, целия с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Генерал Инзово УПИ I-за търговска дейност, в кв. 59а по ПУП на селотоСъгласно скица с изх. № 1345/19.09.2023 г., издадена от Община "Тунджа": изток - общински терен; запад - общински терен; север - общински терен; юг - общински терен На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661501.09.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственост950/1100 (деветстотин и петдесет от хиляда и сто) идеални части от УПИ III-общ. (римско - три), в кв. 30 (тридесет) по плана на с. Ботево, целият с площ от 1100 (хиляда и сто) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Ботево УПИ УПИ III-общ., в кв. 30 по плана на селотоСевер - улица Изток - ПИ 84 Юг - ПИ 484 Запад - УПИ Х-84 и УПИ II-494 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661328.08.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ VIII-общ. (римско - осем), в кв. 4 (четири) по плана на с. Асеново, с площ от 1105 (хиляда сто и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Асеново УПИ VIII-общ., в кв. 4 по плана на с. Асеново по плана на селотоСевер - УПИ IX-общ. Изток - УПИ XI-общ. Юг - УПИ VI-14 Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661428.08.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ XIII-общ. (римско - тринадесет), в кв. 4 (четири) по плана на с. Асеново, с площ от 1146 (хиляда сто четиридесет и шест) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Асеново УПИ XIII-общ., в кв. 4 по плана на селотоСевер - УПИ XIV-общ. Изток - улица Юг - УПИ VII-15 Запад - УПИ XII-общ. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661225.08.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост, Заповед № РД-07-0804 от 09.06.2023 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на проект за изменение на ПУП на с. ТеневоУрегулиран поземлен имот УПИ XI-1090,1088,1089-за производствена, складова дейност, услуги и обитаване (римско - единадесет, арабско - хиляда и деветдесет, хиляди осемдесет и осем, хиляда осемдесет и девет), в кв. 43 (четиридесет и три) по плана на с. Тенево, целият с площ от 9 880 (девет хиляди осемстотин и осемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Тенево УПИ XI-1090,1088,1089-за производствена, складова дейност, услуги и обитаване, в кв. 43 по плана на селотоСъгласно скица с изх. № 1051/18.07.2023 г., издадена от Община "Тунджа": Север - УПИ VIII-1020 и терен извън регулация Изток - УПИ VI-за парк Юг - улица Запад - улица и терен извън регулацияАОС № 6430 от 06.03.2023 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661109.08.2023 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост  Област Ямбол Община "Тунджа" с. Меден кладенец УПИ VII-233, в кв. 44 по ПУП на селото  На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660925.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-07-0397 от 12.04.2022 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПР на УПИ I-135, в кв. 21 по плана на с. Хаджидимитрово544/834 (петстотин четиридесет и четири от осемстотин тридесет и четири) идеални части от УПИ I-135,общ.(римско - едно, арабско - сто тридесет и пет, общински), в кв. 21 (двадесет и едно) по плана на с. Хаджидимитрово, целия с площ от 834 (осемстотин тридесет и четири) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Хаджидимитрово УПИ I-135,общ., в кв. 21 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ II-135 Юг - УПИ ХV-136, общ. Запад - улицаАОС № 6081 от 31.01.2022 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
661025.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-07-0397 от 12.04.2022 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПР на УПИ I-135, в кв. 21 по плана на с. Хаджидимитрово156/496 (сто петдесет и шест от четиристотин деветдесет и шест) идеални части от УПИ XV-136,общ.(римско - петнадесет, арабско - сто тридесет и шест, общински), в кв. 21 (двадесет и едно) по плана на с. Хаджидимитрово, целия с площ от 496 (четиристотин деветдесет и шест) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Хаджидимитрово УПИ XV-136,общ., в кв. 21 по плана на селотоСевер - УПИ I-135, общ. Изток - УПИ I-135, общ. Юг - УПИ ХIV-136 Запад - улицаАОС № 6081 от 31.01.2022 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660610.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ X-за баня и хлебарница (римско - десет), в кв. 31 (тридесет и едно) по плана на с. Каравелово, с площ от 940 (деветстотин и четиридесет) кв. м., ведно с изградената в имота масивна сграда-бивша фурна със застроена площ от 228 (двеста двадесет и осем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Каравелово УПИ X-за баня и хлебарница, в кв. 31 по плана на селотоСевер - УПИ XI-227 Изток - УПИ IX-229 и УПИ XI-227 Юг - улица Запад - общински терен На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660710.07.2023 г.Публичначл.2, ал.1,т.1 от ЗОС Поземлен имот 77150.6.314 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, триста и четиринадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, местност ГЪРЛАТА, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 8939 (осем хиляди деветстотин тридесет и девет) кв. м. Номер по предходен план 006001 (шест хиляди и едно).Област Ямбол, Община "Тунджа", с. Ханово ПИ с идентификатор 77150.6.314.Съгласно скица № 15-694820-27.06.2023 г., издадена от СГКК-Ямбол: ПИ с идентификатори 77150.5.115, 77150.6.184, 77150.6.2, 77150.6.3, 77150.6.311, 77150.6.313, 77150.6.319.АОС 877/30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660810.07.2023 г.Публичначл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС Поземлен имот с идентификатор 77150.6.312 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, триста и дванадесет) по КККР на с. Ханово, област Ямбол, община Тунджа, м. ГЪРЛАТА, вид територия Земеделска, категория четвърта, начин на трайно ползване Пасище, с площ 671 (шестстотин седемдесе и един) кв. м. Номер по предходен план: нямаОбласт Ямбол, Община "Тунджа", Ханово ПИ с идентификатор 77150.6.312Съгласно скица № 15-694812 -27.06.2023 г., издадена от СГКК-Ямбол ПИ с идентификатори 77150.5.115, 77150.6.184, 77150.6.193, 77150.6.311, 77150.6.313. Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660407.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Заповед 18-1678-09.02.2023 г. на Началника на СГКК-Ямбол за изменение на КККР на с. ХановоПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.315 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, триста и петнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 7 307 (седем хиляди триста и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 006016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ГЪРЛАТА" ПИ с идентификатор 77150.6.315.Съгласно скица № 15-694782-27.06.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.5.115, 77150.6.184, 77150.6.187, 77150.6.317, 77150.6.319, 77150.6.94.АОС № 880 от 30.11.2000 г. и АОС № 5670 от 12.03.2019 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660507.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Заповед 18-1678-09.02.2023 г. на Началника на СГКК-Ямбол за изменение на КККР на с. ХановоПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.316 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, триста и шестнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 11 198 (единадесет хиляди сто деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 006016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ГЪРЛАТА" ПИ с идентификатор 77150.6.316.Съгласно скица № 15-694794-27.06.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.6.15, 77150.6.17, 77150.6.184, 77150.6.186, 77150.6.317, 77150.6.318, 77150.6.85.АОС № 880 от 30.11.2000 г. и АОС № 5670 от 12.03.2019 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660306.07.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост200/850 (двеста от осемстотин и петдесет) идеални части от УПИ Х-93 (римско - десет, арабско - деветдесет и три), в кв. 14 (четиринадесет) по плана на с. Козарево, целия с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Козарево УПИ Х-93, в кв. 14 по плана на селотоСевер - общински терен Изток - общински терен Юг - УПИ IХ-94 Запад - УПИ IХ-94 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660002.06.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.13.51 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, тринадесет, точка, петдесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 3995 (три хиляди деветстотин деветдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- пета. Номер по предходен план : 013051.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност БЯНОВА МОГИЛА ПИ и идентификатор 62757.13.51Съгласно скица № 15-406076-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.13.50, 62757.13.49, 62757.13.91, 62757.13.39 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660102.06.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.14.49 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, четиринадесет, точка, четиридесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 5624 (пет хиляди шестстотин двадесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- шеста. Номер по предходен план : .014049Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност КЪШЛА ДЕРЕ ПИ и идентификатор 62757.14.49Съгласно скица № 15-406092-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.14.48, 62757.14.93, 62757.14.99АОС № 1221/04.12.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
660202.06.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост260/1450 (двеста и шестдесет от хиляда четиристотин и петдесет) идеални части от УПИ IV-391 (римско - четири, арабско - триста деветдесет и едно), в кв. 42 (четиридесет и две) по плана на с. Кабиле, целия с площ от 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кабиле УПИ IV-391, в кв. 42 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ V-390 Юг - УПИ XII-389, УПИ XIX-389 И УПИ XI-389 Запад - УПИ XXIII-392 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659701.06.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.14.28 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, четиринадесет, точка, двадесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 6439 (шест хиляди четиристотин тридесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята- пета . Номер по предходен план : .014028Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност КЪШЛА ДЕРЕ ПИ и идентификатор 62757.14.28Съгласно скица № 15-406084-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.14.98, 62757.14.95, 62757.14.120 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659801.06.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.11.17 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, единадесет, точка, седемнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 9713 (девет хиляди седемстотин и тринадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята-пета . Номер по предходен план : 011017 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност КЪШЛИТЕ ПИ и идентификатор 62757.11.17Съгласно скица № 15-406069-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.11.28, 62757.11.16, 62757.11.15, 62757.11.140 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659901.06.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.5.51 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, пет, точка, петдесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 7180 (седем хиляди сто и осемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- пета. Номер по предходен план : 005051.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност ИВАНОВА ЧЕШМА ПИ и идентификатор 62757.5.51Съгласно скица № 15-406102-13.04.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.5.1030, 62757.5.50, 62757.5.1057, 62757.5.1005, 62757.5.53, 62757.5.45, 62757.6.14, 62757.2.90, 62757.5.49 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659430.05.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.9.46 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, девет, точка, четиридесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 28244 (двадесет и осем хиляди двеста четиридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- десета. Номер по предходен план : 009046 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност ГЕРЕНА ПИ и идентификатор 62757.9.46Съгласно скица № 15-406110-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.11.139, 62757.11.6, 62757.9.69, 62757.9.3, 62757.9.47, 62757.9.79, 62757.9.88, 62757.9.95, 62757.9.78, 62757.9.77, 62757.9.86АОС № 1212/04.12.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659530.05.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.10.5 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, десет, точка, пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 23045 (двадесет и три хиляди четиридесети пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- десета. Номер по предходен план : 010005 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност ЛЪКИТЕ ПИ и идентификатор 62757.10.5Съгласно скица № 15-406049-13.04.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.10.87, 62757.10.6, 62757.10.86, 62757.9.95АОС № 1214/04.12.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659630.05.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.10.58 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, десет, точка, петдесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Робово , с площ 2405 (две хиляди четиристотин и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- пета. Номер по предходен план : 010058.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Робово Местност ТЕКНЕТА ПИ и идентификатор 62757.10.58Съгласно скица № 15-406062-13.04.2023г. - г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 62757.10.66, 62757.10.63, 62757.10.60, 62757.10.83АОС № 1208/04.123.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659004.05.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОС;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.25.31 (пет хиляди триста и осем, точка, двадесет и пет, точка, тридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ от 11 016 (единадесет хиляди и шестнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000074.Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско ПИ с идентификатор 05308.25.31Съгласно скица № 15-505484-12.05.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05308.17.46, 05308.25.29, 05308.25.32, 05308.25.47. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659104.05.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.52.132 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и две, точка, сто тридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 7 233 (седем хиляди двеста тридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000014.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "ГЕРЕНА" ПИ с идентификатор 03229.52.132.Съгласно скица № 15-505365-12.05.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.46.58, 03229.52.127, 03229.52.134. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659204.05.2023 г.Частна§42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС УПИ ІХ общ. ( римско - девет), в кв.48 (четиридесет и осем) по плана на с. Окоп, целия с площ от 550 (петстотин и петдесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Окоп УПИ ІХ общ., в кв.48 по ПУП на селотоизток - УПИ VIII; запад - улица; север - УПИ I-596; юг - УПИ Х общ.АОС № 2883 от 18.05.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
659304.05.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.52.133 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и две, точка, сто тридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 8 205 (осем хиляди двеста и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000500.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "Алташ каръ" ПИ с идентификатор 03229.52.133Съгласно скица № 15-1118829-27.09.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.52.127, 03229.52.135, 62921.2.1. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658802.05.2023 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.23.13 (пет хиляди триста и осем, точка, двадесет и три, точка, тринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ от 31 265 (тридесет и една хиляди двеста шестдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000140.Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско ПИ с идентификатор 05308.23.13Съгласно скица № 15-505453-12.05.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05308.17.46, 05308.23.11, 05308.23.14, 62921.2.58, 62921.2.628, 62921.2.93. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658902.05.2023 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.24.114 (пет хиляди триста и осем, точка, двадесет и четири, точка, сто и четиринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ от 14 545 (четиринадесет хиляди петстотин четиридесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000212.Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско ПИ с идентификатор 05308.24.114Съгласно скица № 15-505475-12.05.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05308.17.46, 05308.22.121, 05308.23.14, 05308.24.113, 05308.24.115, 05308.24.117, 05308.24.43, 05308.24.624, 05308.24.625, 05308.24.90, 05308.24.91. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
657919.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.15 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 449 (четиристотин четиридесет и девет) кв. м., съответстващ на нов УПИ XV-500.1 (римско - петнадесет, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.15Съгласно скица № 15-304339-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.59, 30096.500.14, 30096.500.16, 30096.888.9901.АОС № 4666 от 17.12.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658019.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.16 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, шестнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 449 (четиристотин четиридесет и девет) кв. м., съответстващ на нов УПИ XVI-500.1 (римско - шестнадесет, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.16Съгласно скица № 15-304342-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.59, 30096.500.15, 30096.500.17, 30096.888.9901.АОС № 4669 от 27.01.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658119.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.17 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, седемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 583 (петстотин осемдесет и три) кв. м., съответстващ на нов УПИ XVII-500.1 (римско - седемнадесет, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.17Съгласно скица № 15-304344-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.59, 30096.500.16, 30096.500.18, 30096.888.9901.АОС № 4670 от 27.01.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658219.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.18 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, осемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 718 (седемстотин и осемнадесет) кв. м., съответстващ на нов УПИ XVIII-500.1 (римско - осемнадесет, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.18Съгласно скица № 15-304348-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.59, 30096.500.17, 30096.500.19, 30096.888.9901.АОС № 4471 от 27.01.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658319.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.21 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, двадесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 718 (седемстотин и осемнадесет) кв. м., съответстващ на нов УПИ XXI-500.1 (римско - двадесет и едно, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.21Съгласно скица № 15-304353-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.59, 30096.500.20, 30096.500.22, 30096.500.23, 30096.500.24, 30096.888.9901.АОС № 4685 от 21.02.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658419.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.22 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, двадесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 430 (четиристотин и тридесет) кв. м., съответстващ на нов УПИ ХХII-500.1 (римско - двадесет и две, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.22Съгласно скица № 15-304355-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.11, 30096.31.59, 30096.500.21, 30096.500.23.АОС № 4686 от 21.02.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658519.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.23 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, двадесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 338 (триста тридесет и осем) кв. м., съответстващ на нов УПИ XXIII-500.1 (римско - двадесет и три, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.23Съгласно скица № 15-304357-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.11, 30096.500.21, 30096.500.22, 30096.500.24.АОС № 4687 от 07.03.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658619.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.24 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, двадесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв. м., съответстващ на нов УПИ XXIV-500.1 (римско - двадесет и четири, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.24Съгласно скица № 15-304361-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.11, 30096.500.21, 30096.500.23, 30096.888.9901.АОС № 4688 от 07.03.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
658719.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.25 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, двадесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 362 (триста шестдесет и две) кв. м., съответстващ на нов УПИ I-500.1 (римско - едно, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.25Съгласно скица № 15-304363-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.59, 30096.500.3, 30096.500.7, 30096.888.9901.АОС № 4640 от 21.08.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
657413.04.2023 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост1010/3725 (хиляда и десет от три хиляди седемстотин двадесет и пет) идеални части от УПИ II-89 (римско - две, арабско - осемдесет и девет), в кв. 1 (едно) по плана на с. Миладиновци, целия с площ от 3725 (три хиляди седемстотин двадесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Миладиновци УПИ II-89, в кв. 1 по плана на селотоСевер - УПИ VIII-общ. и УПИ III-85 Изток - УПИ VI-86 Юг - УПИ I-88 Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
657513.04.2023 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост 15/1 470 (петнадесет от хиляда четиристотин и седемдесет) идеални части от УПИ ХХI-597 (римско - двадесет и едно, арабско - петстотин деветдесет и седем), в кв. 46 (четиридесет и шест) по ПУП на с. Окоп, целия с площ от 1 470 (хиляда четиристотин и седемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Окоп УПИ ХХI-597, в кв. 46 по ПУП на селотоИзток - улица Запад - УПИ XХII-598 Север - УПИ XХ-602 Юг - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
657613.04.2023 г.Частна§42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС 230/4 255 (двеста и тридесет от четири хиляди двеста петдесет и пет) идеални части от УПИ II-128 (римско - две, арабско - сто двадесет и осем), в кв. 31 (тридесет и едно) по ПУП на с. Златари, целия с площ от 4 255 (четири хиляди двеста петдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Златари УПИ II-128, в кв. 31 по ПУП на селотоИзток - улица Запад - УПИ I-128 Север - улица Юг - УПИ III-132АОС № 2616 от 12.03.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
657713.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.13 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, тринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 449 (четиристотин четиридесет и девет) кв. м., съответстващ на нов УПИ XIII-500.1 (римско - тринадесет, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.13Съгласно скица № 15-287111-16.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.59, 30096.500.12, 30096.500.14, 30096.888.9901.АОС № 4664 от 17.12.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
657813.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.14 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, четиринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 449 (четиристотин четиридесет и девет) кв. м., съответстващ на нов УПИ XIV-500.1 (римско - четиринадесет, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.14Съгласно скица № 15-304337-20.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.31.59, 30096.500.13, 30096.500.15, 30096.888.9901.АОС № 4665 от 17.12.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
655510.04.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.24.63 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, двадесет и четири, точка, шестдесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Безмер , с площ 25495 (двадесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 024063.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Безмер Местност ЧАНЛЪКА ПИ и идентификатор 03229.24.63Съгласно скица № 15-186066-17.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 03229.24.61, 03229.24.62, 03229.24.64, 03229.24.71, 03229.24.80, 03229.24.81Стар АОС № 1324/25.02.2003г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
655610.04.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.39.26 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, тридесет и девет, точка, двадесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Безмер , с площ 45291 (четиридесет и пет хиляди двеста деветдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 039026.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Безмер Местност КАНТОНА ПИ и идентификатор 03229.39.26Съгласно скица № 15-186068-17.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 03229.39.24, 03229.39.25, 03229.39.27, 03229.39.50, 03229.39.870 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
655710.04.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.11.54 (пет хиляди триста и осем, точка, единадесет, точка, петдесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Болярско , с площ 129134 (сто двадесет и девет хиляди сто тридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 011054.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Болярско Местност КАБАТА ПИ и идентификатор 05308.11.54Съгласно скица № 15-198976-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 05308.10.288, 05308.11.139, 05308.11.595, 05308.11.80, 05308.11.81, 05308.11.82, 05308.11.83, 05308.11.84, 05308.11.85, 05308.11.86, 05308.11.87, 05308.11.88, 05308.11.89, 05308.11.91, 05308.11.92 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
655810.04.2023 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.35.81 (пет хиляди триста и осем, точка, тридесет и пет, точка, осемдесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Болярско , с площ 210795 (двеста и десет хиляди седемстотин деветдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 035081.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Болярско Местност ХАДЖИЕВА МОГИЛА ПИ и идентификатор 05308.35.81Съгласно скица № 15-199038-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 05308.35.123, 05308.35.124, 05308.35.151, 05308.35.78, 05308.35.80, 05308.35.82, 05308.35.83 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
655910.04.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32740.16.52 (тридесет и две хиляди седемстотин и четиридесет, точка, шестнадесет, точка, петдесет и две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Генерал Инзово , с площ 5401 (пет хиляди четиристотин и един) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- осма. Номер по предходен план 016052:Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Генерал Инзово Местност КАЙРЯКА ПИ и идентификатор 32740.16.52Съгласно скица № 15-198842-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 32740.16.167, 32740.16.51, 32740.16.53, 32740.16.92Стар АОС № 2070/15.03.2006г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
656010.04.2023 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост; ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ с идентификатор 30096.500.1 по КККР на с. Завой, одобрен с Решение № 193 от Протокол № 14/27.07.2012 г. на ОбС "Тунджа"ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.500.3 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 275 (двеста седемдесет и пет) кв. м., съответстващ на нов УПИ II-500.1 (римско - две, арабско - петстотин, точка, едно), в кв. 500 (петстотин), с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой ПИ с идентификатор 30096.500.3Съгласно скица № 15-287283-16.03.2023 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.500.25, 30096.500.4, 30096.500.7, 30096.888.9901.АОС № 4641 от 22.08.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 131 (6543 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
129
130
131
Следваща
[Условие]Създаване на филтър