ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
567622.03.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2, от Закон за общинската собственост и зап. № РД-07 - 0075 от 30.01.2019 г. на Кмета на община "Тунджа", за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ на УПИ V-за читалище, УПИ ХІV-212 и УПИ VІ-212 в кв. 25 по ПУП на с. Веселиново, обл. Ямбол.Урегулиран поземлен имот V-211(римско - пет, арабско - двеста и единадесет) - за магазин, в кв. 25 (двадесет и пет) по действащ ПУП на с. Веселиново, обл. Ямбол, целия с площ от 907(деветстотин и седем) кв.м., ведно с находящата се в имота обособена част в източната страна от партера на масивна сграда, построена през 1951 г., разположена на първи етаж, със самостоятелен вход от източната страна на сградата, със застроена площ от 138.47 (сто тридесет и осем цяло, четиридесет и седем стотини) кв.м., състояща се от 4 помещения, с площ съответно 27(двадесет и седем)кв.м.; 21(двадесет и един)кв.м.; 37(тридесет и седем) кв.м. и 6 (шест) кв.м.; коридор с площ 7 (седем)кв.м.; тоалетна с площ от 6(шест)кв.м..Област Ямбол Община "Тунджа" с. Веселиново УПИ V-211 За Читалище по одобрен проект за ПУП - ПР по плана на селото.север - улица; изток - улица; юг - УПИ VІ-212; запад- УПИ ХV-211АЧОС № 2163/27.07.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
567520.03.2019 г.Частна чл. 2 , ал. 1, т. 1 от Закон за общинската собственостУрегулиран поземлен имот ІХ (римско - девет) - за магазин, в кв. 12 (дванадесет) по действащ ПУП на с. Могила, обл. Ямбол, целия с площ от 1100 (хиляда и сто) кв. м., ведно с находящите се в имота: сграда - навес с оградни стени на застроена площ от 115 (сто и петнадесет) кв. м. и масивна сграда - тоалетна на застроена площ от 12 (дванадесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Могила УПИ ІХ- - за магазин, в кв. 12 по действащ ПУП на селото.север - УПИ VІІІ-124; изток - улица; ю г - улица и запад - УПИ Х - 128.АЧОС № 252/30.12.1999г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
567219.03.2019 г.Частна чл.2, ал. 1, във връзка с § 42 от ПЗР към ЗИД на Закон за общинската собственостОбщински терен съставляващ Урегулиран поземлен имот ХІ - 51 (римско - единадесет, арабско - петдесет и едно) в кв. 11 (единадесет) по действащ ПУП на с. Завой, обл. Ямбол, целия с площ 690 (шестстотин и деветдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Завой УПИ ХІ-51 по действащ ПУП на селотосевер- УПИ ХІІ-44; изток - УПІ Х - 45; юг - улица; запад - улица На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
567319.03.2019 г.Частна чл.2, ал. 1, във връзка с § 42 от ПЗР към ЗИД на Закон за общинската собственостУрегулиран поземлен имот ХІІ - 44 (римско - дванадесет, арабско - четиридесет и четири) в кв. 11 (единадесет) по действащ ПУП на с.Завой, обл. Ямбол, целия с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) кв. м.ОбластЯмбол Община"Тунджа" с.Завой УПИ ХІІ-44, в кв. 11 по действащ ПУП на селото.север - УПИ ХІІІ-43 и УПИ ІІ-40; изток УПИ Х-45; юг - улица и запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
567419.03.2019 г.Частна чл.2, ал. 1, във връзка с § 42 от ПЗР към ЗИД на Закон за общинската собственостУрегулиран поземлен имот Х - 45 (римско - десет, арабско - четиридесет и пет) в кв. 11 (единадесет) по действащ ПУП на с.Завой, обл. Ямбол, целия с площ 680 (шестстотин и осемдесет ) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Завой УПИ Х - 45, в кв. 11 по плана на селото.север - УПИ ІІ-40 и УПИ ІІІ-39; изток - УПИ ІХ-46; юг - улица; запад - УПИ ХІІ-44 и УПИ ХІ-51. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
566612.03.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.2.360 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, две, точка, триста и шестдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 3 108 (три хиляди сто и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 002360.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ДО СЕЛО" ПИ с идентификатор 77150.2.360.Съгласно скица № 15-90483-04.02.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.2.373, 77150.2.359, 77150.2.369, 77150.2.368 и 77150.888.9901.АОС № 4563 от 27.06.2012 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
566712.03.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.7.100 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, седем, точка, сто) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 304 (триста и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 007100.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "КАЛЧЕВИ МОГИЛИ" ПИ с идентификатор 77150.7.100.Съгласно скица № 15-104412-07.02.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.7.131, 77150.7.29 и 77150.7.86. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
566812.03.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.24.135 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет и четири, точка, сто тридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 1 169 (хиляда сто шестдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 024135.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "КОСТОВ АЛЧАК" ПИ с идентификатор 77150.24.135.Съгласно скица № 15-104394-07.02.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.24.184, 77150.24.67, 77150.24.147 и 77150.24.183. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
566912.03.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.2.8 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, две, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 1 269 (хиляда двеста шестдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 002008.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ЮРТА" ПИ с идентификатор 77150.2.8.Съгласно скица № 15-104390-07.02.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.2.420, 77150.2.9, 77150.2.418, 77150.2.373, 77150.888.9901 и 77150.2.7. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
567012.03.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Решение № 42-31 от 20.05.1999 г. и Протокол № 42-31 от 20.02.1999 г. на ПКПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.16 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, шестнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 21 851 (двадесет и една хиляди осемстотин петдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 006016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ГЪРЛАТА" ПИ с идентификатор 77150.6.16Съгласно скица № 15-104408-07.02.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.6.18, 77150.6.17, 77150.6.186, 77150.6.184, 77150.6.15, 77150.6.85, 77150.6.94, 77150.6.187 и 77150.5.115.АОС № 880 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
567112.03.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Решение № 42-31 от 20.05.1999 г. и Протокол № 42-31 от 20.02.1999 г. на ПКПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.24.69 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет и четири, точка, шестдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 19 679 (деветнадесет хиляди шестстотин седемдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 024069.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "КАРАДЖА ЮГ" ПИ с идентификаторСъгласно скица № 15-104401-07.02.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.24.3, 77150.24.189, 77150.24.121, 77150.24.122, 77150.21.169, 77150.24.160 и 77150.24.2.АОС № 891 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
566526.02.2019 г.Публична чл. 60, ал. 3 от ЗОСЗастроен поземлен имот съставляващ ПИ 225 (двеста двадесет и пет) - Здравен дом, в кв. 26 (двадесет и шест) по действащ ПУП на с.Маломир, обл.Ямбол, целия с площ от 6597 (шест хиляди петстотин деветдесет и седем) кв.м. ведно с построените в имота сгради: 2МС -Здравна служба, построена през 1951 г. назастроена площ 300 (триста) кв.м. и едноетажна масивна сграда - стопанска постройка, застроена на площ от 50 (петдесет) кв. м.Област Ямбол Общинао " Тунджа" с. Маломир ПИ 225, в кв. 26 по действощ ПУП на селотоизток - улица; юг. улица; запад - улица; север - улицаАПОС № 117 от 27.12.1999г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
566222.02.2019 г.Частна чл.60, ал. 3 от ЗОСОбщински терен съставляващ Урегулиран поземлен имот VІІІ - 163 (римско - осем, арабско - сто шестдесет и три) в кв. 52 (петдесет и две) по действащ ПУП на с. Симеоново, обл. Ямбол, целия с площ 1575 (хиляда петстотин седемдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Симеоново УПИ VІІІ-163 - по действащ ПУП на селотоСъгласно скица № 134 от 12.02.2019г.: север - УПИ І-168; изгок - УПИ V-165 и УПИ VІІ-164; юг - улица и запад - УПИ ІХ - 163.АЧОС № 3110/25.09.2007г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
566322.02.2019 г.Частна чл. 60, ал. 3 от ЗОСОбщински терен съставляващ Урегулиран поземлен имот ІХ - 163 (римско - девет, арабско - сто шестдесет и три) в кв. 52 (петдесет и две) по действащ ПУП на с. Симеоново, обл. Ямбол, целия с площ 2225 (две хиляди двеста двадесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Симеоново УПИ ІХ-163 - по действащ ПУП на селотоСъгласно скица № 134 от 12.02.2019г.: север - УПИ І-168; изгок - УПИ VІІІ-163 юг - улица и запад - улицаАЧОС № 3094/24.09.2007г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
566422.02.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.1.300 (четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, едно, точка, триста) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 765 (седемстотин шестдесет и пет ) кв.м., трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване - нива.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност ВЕЛЕВ БРЯСТ ПИ с идентификатор 40484.1.300 по КККР на селотоСъгласно скица № 15 -104375 от 07.02.2019г., ПИ с идентификатори 40484.29.7; 40484.29.5; 40484.888.9901;40484.1.227; 40484.1.56 40484.1.55; 40484.1.54.АЧОС № 1238/05.02.2003г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имота се управлява от кмвта на общинатаНеИзтегли файла
566118.02.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.27.38 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, двадесет и седем, точка, тридесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Окоп, с площ от 26 498 (двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 027038.Област Ямбол Община "Тунджа" село Окоп местност "Драките-1" ПИ с идентификатор 53480.27.38Съгласно скица № 15-27507-16.01.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53480.27.14, 53480.27.16, 53480.26.96, 53480.27.37, 53480.38.49 и 53480.27.13.АОС № 1395 от 02.04.2003 г. АОС № 4802 от 28.10.2014 г. АОС № 4803 от 29.10.2014 г. АОС № 5109 от 04.11.2016 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
566014.02.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост55/1795 (петдесет и пет от хиляда седемстотин деветдесет и пет) идеални части от УПИ X-137 (римско - десет, арабско - сто тридесет и седем), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Дражево, целия с площ от 1 795 (хиляда седемстотин деветдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Дражево УПИ X-137, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ XI-137 Изток - УПИ IV-138 Юг - УПИ IX-138 Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565906.02.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ VII (римско - седем) - за КОО (за комплексно обществено обслужване), в кв. 15 (петнадесет) по плана на с. Калчево, обл Ямбол, с площ от 645 (шестстотин четиридесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Калчево УПИ VII-за КОО, в кв. 15 по плана на селотоСевер - УПИ VIII - общ. Изток - улица Юг - улица Запад - терен извън регулацияАОС № 1593 от 28.09.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565801.02.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост300/1095 (триста от хиляда деветдесет и пет) идеални части от УПИ ХІ-222 (римско - единадесет, арабско - двеста двадесет и две) в кв. 28 (двадесет и осем) по плана на с. Безмер, обл. Ямбол, целия с площ от 1095 (хиляда деветдесет и пет ) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с.Безмер кв. 28, УПИ ХІ-222 по плана на селотоСъгласно скица № 27/14.01.2019г. на отдел "ТРЕ" при община "Тунджа": север - ХХ-225; изток - УПИ ХХІІ и улица; юг - улица и запад - УПИ ХІІ-222. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
565631.01.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост; чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.3.417 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, три, точка, четиристотин и седемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 2 827 (две хиляди осемстотин двадесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - мочурище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000417.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган местност "Златеви върби" ПИ с идентификатор 80217.3.417Съгласно скица № 15-18271-11.01.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.3.46, 80217.4.60, 80217.3.45, 80217.3.44 и 80217.3.49. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565731.01.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.4.420 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, четири, точка, четиристотин и двадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 9 347 (девет хиляди триста четиридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000420.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган местност "Златеви върби" ПИ с идентификатор 80217.4.420Съгласно скица № 15-18277-11.01.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.4.24, 80217.4.25, 80217.4.26, 80217.4.27, 80217.4.28, 80217.4.29, 80217.4.30, 80217.4.32, 80217.4.31, 80217.5.42, 80217.5.47, 80217.4.59, 80217.4.60, 80217.4.20, 80217.4.21, 80217.4.22, 80217.4.56 и 80217.4.23. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565230.01.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Заповед № РД 14-193/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Васил Левски" с. КалчевоПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35609.15.3 (тридесет и пет хиляди шестстотин и девет, точка, петнадесет, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калчево, с площ от 96 686 (деветдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - лозе, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 015003.Област Ямбол Община "Тунджа" село Калчево местност "Керемедчийска кория" ПИ с идентификатор 35609.15.3Съгласно скица № 15-57909-25.01.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35609.15.209, 35609.46.275, 35609.15.343, 35609.15.11 и 35609.15.242.АОС № 4712 от 20.06.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565330.01.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "В" от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.4.60 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, четири, точка, шестдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 73 413 (седемдесе и три хиляди четиристотин и тринадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000032.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган местност "Златеви върби" ПИ с идентификатор 80217.4.60 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-18281-11.01.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.3.47, 80217.3.418, 80217.3.48, 80217.4.56, 80217.4.420, 80217.4.424, 80217.4.59, 80217.4.955, 80217.4.425, 80217.3.45, 80217.3.49, 80217.3.417, 80217.3.46 и 80217.3.419.АОС № 42 от 23.12.1999 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565430.01.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.3.418 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, три, точка, четиристотин и осемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 6 115 (шест хиляди сто и петнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 003034.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган местност "Златеви върби" ПИ с идентификатор 80217.3.418Съгласно скица № 15-18273-11.01.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.3.339, 80217.4.56, 80217.4.60, 80217.3.49 и 48787.16.195. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565530.01.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.3.419 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, три, точка, четиристотин и деветнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 2 722 (две хиляди седемстотин двадесет и две) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 003034.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган местност "Златеви върби" ПИ с идентификатор 80217.3.419Съгласно скица № 15-18275-11.01.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.3.48, 80217.3.47, 80217.4.60, 80217.3.46 и 80217.3.49. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565129.01.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС Заповед РД-07-1278 от 07.12.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП - ПРПоземлен имот с идентификатор 56873.141.42 (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и три, точка, сто четиридесет и едно, точка, четиридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Победа, Община "Тунджа", обл. Ямбол, с площ от 370 (триста и седемдесет) кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване - За местен път, представляващ част от отредения УПИ I-3,42,43 - за база за селскостопанска техника и инвентар, по одобрен проект за изменение ПУП - ПР на имоти с идентификатори 56873.141.1 и 56873.141.3 по КККР на с. ПобедаОбласт Ямбол Община "Тунджа" село Победа ПИ с идентификатор 56873.141.42 по КККР на селотоСъгласно скица- проект № 15-826241-08.11.2018 г. ПИ с идентификатори № № 56873.141.7, 56873.141.3, 56873.141.1 и 56873.141.41. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
565028.01.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 о т ЗОС Заповед РД-07-1278 от 07.12.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП - ПРПоземлен имот с идентификатор 56873.141.43 (петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и три, точка, сто четиридесет и едно, точка, четиридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Победа, Община "Тунджа", обл. Ямбол, с площ от 71 (седемдесет и един) кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване - За местен път, представляващ част от отредения УПИ I-3,42,43 - за база за селскостопанска техника и инвентар, по одобрен проект за изменение ПУП - ПР на имоти с идентификатори 56873.141.1 и 56873.141.3 по КККР на с. ПобедаОбласт Ямбол Община "Тунджа" село Победа ПИ с идентификатор 56873.141.43 по КККР на селотоСъгласно скица- проект № 15-826250-08.11.2018 г. ПИ с идентификатори № № 56873.8888.9901, 56873.141.41, 56873.141.3. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
564925.01.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост25/1335 (двадесет и пет от хиляда триста тридесет и пет) идеални части от УПИ XV-156 (римско - петнадесет, арабско - сто петдесет и шест), в кв. 34 (тридесет и четири) по плана на с. Кукорево, целия с площ от 1335 (хиляда триста тридесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кукорево УПИ XV-156, в кв. 34 по плана на селотоСевер - УПИ II-156 Изток - улица Юг - УПИ XIII-157, УПИ IV-157, УПИ III-157 Запад - УПИ XII-169 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
564821.01.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС и чл. 28, ал. 2 от ЗГ.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.71.544 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, седемдесет и едно, точка, петстотин четиридесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 142822 (сто четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора. Имотът е образуван от ПИ с идентификатор 15789.71.533.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност Манастирски възвишения ПИ с идентификатор 15789.71.544 по КККР на селотоСъгласно скица - проект № 15 - 72351708.10.2018г., ПИ с идентификатори № №:15789.71.549; 15789.71.15; 15789.72.14; 15789.71.545; 15789.71.548; 15789.71.546АОС № 5428 от 19.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
564617.01.2019 г.Частна чл.59, ал. 1 от ЗОС; чл28, ал. 1 от ЗГ.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.71.548 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, седемдесет и едно, точка, петстотин четиридесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 289 (двеста осемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора. Имотът е образуван от ПИ с идентификатор 15789.71.530.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Манастирски възвишения" ПИ с идентификатор 15789.71.548Съгласно скица № 15-723557 от 08.10.2018г :ПИ с идентификатори № №:15789.71.549; 15789.71.545; 15789.71.544; 15789.71.546.АЧОС № 5414/ 18.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
564717.01.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; чл. 28, ал. 1 от ЗГ.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.71.543 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, седемдесет и едно, точка, петстотин четиридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 1160536.00 (един милион сто и шестдесет хиляди петстотин тридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора. Имотът е образуван от ПИ с идентификатор 15789.71.533.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Манастирски възвишения" ПИ с идентификатор 15789.71.543 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-723459 от 08.10.2018г. ПИ с идентификатори № №: 15789.71.535; 15789.71.536; 15789.71.21;15789.71.12; 15789.71.7;15789.71.6; 15789.71.549; 15789.71.15; 15789.71.14; 15789.71.545; 15789.71.547 и ПИ 15789.71.546.АЧОС № 5428/ 19.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
564516.01.2019 г.Частна чл.59, ал. 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.18..430 (четиридесет и шест хиляди седемстстин осемдесет и три, точка, осемнадесет, точка, четиристотин и тридесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 270061 (двеста и седемдесет хиляди шестдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване - гори и храсти в земеделска земя. Номер по предходен план 000430.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир ПИ с идентификатор 46783.18..430 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-21075 от 147.01.2015г. ПИ с идентификатори №№: 46783.18..270; 38279.40; 81; 46783.18..258; 46783.18..428; 46783.18..259; 46783.18..148; 46783.18..253; 46783.18..251; 46783.18..137 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
564328.12.2018 г.Частна чл. 60, ал. 3 и от ЗОС; Зап. № РД -07 - 0563/28.05.2018г. на Кмета на община "Тунджа", за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 62921.120.14 по КККР на с. Роза, обл. Ямбол.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62921.120.14 (шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, сто и двадесет, точка, четиринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Роза, с площ от 2996 (две хиляди деветстотин деветдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - За стопански двор, отреден за УПИ І-120, 14 (римско - едно, арабско - сто и двадесет, точка, четиринадесет) - За приют за безстопанствени животни и база на строителната група към община "Тунджа", по одобрен проект за ПУП - ПРЗ. Номер по предходен план 120014, парцел ХІV Номер по предходен план: 000701Област Ямбол Община"Тунджа" село Роза ПИ с идентификатор 62921.120.14 по КККР на селотоПИ с идентификатори № №: 62921.120.247; 62921.68.55; 62921.68.56АЧОС № 5176/23.08.2017г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
564428.12.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД -07-1010/12.10.2018г на Кмета на община "Тунджа" за одобряване на Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ХХІІІ-за фурна и ХХІV, в кв. 28 по пПУП на с.Безмер, община "Тунджа", област Ямбол.Урегулиран поземлен имот ХХІІІ -630 (римско - двадесет и три, арабско - шестстотин и тридесет) -За фурна, в кв. 28 (двадесет и осем) по одобрен ПУП - ПРЗ на с. Безмер, обл. Ямбол, целия с площ 492 (четиристотин деветдесет и два) кв. мОбласт Ямбол Община "Тунджа" с. Безмер УПИ ХХІІІ-630, кв. 28 по одобрен ПУП -ПРЗ на селотосевер - УПИ ХХІV-219; изток - УПИ Х-220; юг - улица; запад - улица.АЧОС № 5024/28.01.2016г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
564221.12.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС; чл.28, ал. 1 от ЗГПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47562.24.135 (четиридесет и седем хиляди петстотин шестдесет и две, точка, двадесет и четири, точка, сто тридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Меден кладенец, с площ от 71267 (седемдесет и една хиляди двеста шестдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.Област Ямбол Община "Тунджа" село Меден кладенец местност ДЕРМЕН - КАЙРЯКА ПИ с идентификатор 47562.24.135 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-722822 от 08.10.2018г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № № 47562.24.123, 47562.24.20, 47562.24.117, 47562.24.124, 47562.24.490, 47562.24.134, 47562.24.112, 47562.24.130 и 47562.24.133,АЧОС № 5415 от 18.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
564020.12.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост; чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.38.352 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, тридесет и осем, точка, триста петдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 6 674 (шест хиляди шестстотин седемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 000022.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир ПИ с идентификатор 46783.38.352Съгласно скица № 15-786301-26.10.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 46783.38.106, 46783.38.104 и 46783.38.353.АОС № 4776 от 19.09.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
564120.12.2018 г.Публична чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост; чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.38.353 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, тридесет и осем, точка, триста петдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 179 268 (сто седемдесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 000022.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир ПИ с идентификатор 46783.38.353Съгласно скица № 15-797745-31.10.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 46783.38.104, 46783.38.351, 46783.12.354, 46783.12.351, 46783.12.352, 46783.38.352 и 46783.38.106.АОС № 4776 от 19.09.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
563319.12.2018 г.Частна чл.59, ал.2 от ЗОС; чл.28, ал.1 от ЗГПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.40.257 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет, точка, двеста петдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 52941 (петдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност ТОПЧИЯТА ПИ с идентификатор 38279.40.257 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-720987 от 08/.10.2018г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№: 38279.40.7, 38279.40.8, 38279.40.9, 38279.40.10, 38279.40.11, 38279.40.3, 38279.40.4, 38279.40.5, 38279.40.6, 38279.40.12., 38279.41.14, 38279.40.2, 38279.40.255 и 38279.41.12.АЧОС № 5413 от 16.07.2018г. НеИзтегли файла
563419.12.2018 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; чл.28, ал. 1 от ЗГПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.40.256 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет, точка, двеста петдесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 18770 (осемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет ) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност ТОПЧИЯТА ПИ с идентификатор 38279.40.256 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-720930 от 08.10.2018г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 38279.42.40, 38279.41.15, 38279.41.14, 46783.20.62 и 38279.40.255.АЧОС № 5413 от 16.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
563519.12.2018 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; чл. 28,ал.1 от ЗГПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.40.254 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет, точка, двеста петдесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 83214. (осемдесет и три хиляди двеста и четиринадесет) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.Област Ямбол Община "Тунджа" село Бояджжик местност ТОПЧИЯТА ПИ с идентификатор 38279.40.254 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-720987 от 08.10.2018г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 46783.16.128, 46783.16.130, 46783.20.86, 38279.40.77, 46783.20.836, 46783.16.133, 46783.20.62, 38279.40.2, 38279.40.255..АЧОС № 5413 от 16.07.2018 г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
563619.12.2018 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; чл.28, ал. 1 от ЗГ.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.41.15 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет и едно, точка, петнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 1735 (хиляда седемстотин тридесет и пет кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност ШИРОКА ПОЛЯНА ПИ с идентификатор 38279.41.15 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-721255 от 08/.10.2018г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № № 38279.42.40, 38279.41.14, 38279.42.101, 38279.40.256, 38279.40.255 и 38279.42.102.АЧОС № 5403 от 13.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
563719.12.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС; чл. 28, ал. 1 от ЗГ.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.41.12 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет и едно,, точка, дванадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 593136.00 (петстотин деветдесет и три хиляди сто тридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност ШИРОКА ПОЛЯНА ПИ с идентификатор 38279.41.12 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-721150 от 08.10.2018г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № № 38279.40.13, 38279.40.32, 38279.40.33, 38279.40.23, 38279.40.54, 38279.40.57, 38279.40.56, 38279.40.55, 38279.40.74, 38279.41.4., 38279.41.3, 38279.41.11, 38279.40.12, 38279.40.257, 38279.41.14, 38279.40.255, 38279.42.103, 38279.41.13, 38279.43.30, и 38279.42.102.АЧОС № 5403 от 13.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
563819.12.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС; чл.28, ал. 1 от ЗГПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.42.101 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет и две, точка, сто и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 62530 (шестдесет и две хиляди петстотин и тридесет) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност КЪСИЯ РЪТ ПИ с идентификатор 38279.42.101 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-721562 от 08.10.2018г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 38279.42.37, 38279.42.39, 38279.42.40, 38279.41.15, 38279.41.14, 38279.42.2, 38279.41.13, 38279.42.102,АЧОС № 5409 от 16.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
563919.12.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС; чл. 28, ал. 1 от ЗГПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.42.103 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиридесет и две, точка, сто и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 1235 (хиляда двеста тридесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията - горска, с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност КЪСИЯ РЪТ ПИ с идентификатор 38279.42.103 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-721433 от 08.10.2018г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № № 38279.41.12, 38279.41.13, 38279.42.102. .АЧОС № 5409 от 16.07.2018 г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
563105.12.2018 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост35/825 (тридесет и пет от осемстотин двадесет и пет) идеални части от УПИ I-2 (римско - едно, арабско - две), в кв. 1 (едно) по плана на с. Завой, целия с площ от 825 (осемстотин двадесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Завой УПИ I-2, в кв. 1 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ XVI-2 Юг - УПИ XIV-6 Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
563205.12.2018 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост140/1270 (сто и четиридесет от хиляда двеста и седемдесет) идеални части от УПИ V-37 (римско - пет, арабско - тридесет и седем), в кв. 44 (четиридесет и четири) по плана на с. Дражево, целия с площ от 1 270 (хиляда двеста и седемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Дражево УПИ V-37, в кв. 44 по плана на селотоСевер - УПИ IV-37 Изток - УПИ X-63 и терен извън регулация Юг - УПИ VI-63 Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
562916.11.2018 г.Публична чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.12.119 (пет хиляди триста и осем, точка, дванадесет, точка, сто и деветнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ от 81 990 (осемдесет и една хиляди деветстотин и деветдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 011119.Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско местност: "КАБАТА" ПИ с идентификатор 05308.12.119Съгласно скица № 15-587683-17.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05308.46.4, 05308.11.120, 05308.888.9901, 05308.12.20, 05308.12.15, 05308.12.19, 05308.12.13, 05308.12.14, 05308.12.12, 05308.12.33, 05308.12.23, 05308.12.43, 05308.12.4, 05308.12.2, 05308.12.8, 05308.12.7, 05308.12.6, 05308.11.153 и 05308.11.137.АОС № 4024 от 13.11.2009 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
563016.11.2018 г.Публична чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.17.129 (пет хиляди триста и осем, точка, седемнадесет, точка, сто двадесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ от 137 861 (сто тридесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000129.Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско ПИ с идентификатор 05308.17.129Съгласно скица № 15-587692-17.08.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05308.16.4, 05308.17.15, 05308.17.14, 05308.17.46, 05308.18.127, 05308.18.39, 05308.18.128, 05308.18.24, 05308.19.47, 05308.18.23 и 05308.19.45.АОС № 4019 от 13.11.2009 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
562714.11.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18259.29.461 (осемнадесет хиляди двеста петдесет и девет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин шестдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гълъбинци, с площ от 119 999 (сто и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 029156.Област Ямбол Община "Тунджа" село Гълъбинци местност "Баево келево" ПИ с идентификатор 18259.29.461Съгласно скица № 15-786274-26.10.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 18259.29.216, 18259.29.208, 18259.29.155, 18259.29.116, 18259.29.46, 18259.29.115, 18259.29.114, 18259.29.113, 18259.29.112, 18259.29.111, 18259.29.214 и 18259.29.462. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
562814.11.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18259.29.462 (осемнадесет хиляди двеста петдесет и девет, точка, двадесет и девет, точка, четиристотин шестдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гълъбинци, с площ от 22 577 (двадесет и две хиляди петстотин седемдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 029156.Област Ямбол Община "Тунджа" село Гълъбинци местност "Баево келево" ПИ с идентификатор 18259.29.462Съгласно скица № 15-789011-29.10.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 18259.29.212, 18259.29.208, 18259.29.461, 18259.29.214, 18259.29.111, 18259.29.108, 18259.29.107, 18259.29.187, 18259.29.186, 18259.29.46, 18259.29.204, 18259.29.196 и 18259.29.210. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 113 (5601 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
111
112
113
Следваща
[Условие]Създаване на филтър