ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
598428.04.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост15/1750 (петнадесет от хиляда седемстотин и петдесет) идеални части от УПИ III-330 (римско - три, арабско - триста и тридесет), в кв. 44 (четиридесет и четири) по плана на с. Чарган, целия с площ от 1750 (хиляда седемстотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Чарган УПИ III-330, в кв. 44 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ IV-330 Юг - улица Запад - УПИ I-331 и УПИ II-331 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
598528.04.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост4/980 (четири от деветстотин и осемдесет) идеални части от УПИ IV-330 (римско - четири, арабско - триста и тридесет), в кв. 44 (четиридесет и четири) по плана на с. Чарган, целия с площ от 980 (деветстотин и осемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Чарган УПИ IV-330, в кв. 44 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ V-329 Юг - улица Запад - УПИ III-330 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
598628.04.2021 г.Частна ч.2, ал.1 , т.2 от Закон за общинска собственост10/1170 идеални части от УПИ IX - 626 (римско - девет , арабско сестстотин двадесет и шест), в кв. 72 (седемдест и две) по ПУП на сл. Генерал Инзово, целия с площ от 1170 (хиляда сто и седемдесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Генерал Инзово УПИ IX - 626, в кв. 72 по ПУП на селотосевер - улижа; изток - край на регулация; юг - УПИ V - 629; задап - УПИ X - 733 на основание чл. 12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
598728.04.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС Заповед № РД - 07 - 0403 от 08.04.2021 г. на Кмет на община " Тунджа"Масивна сграда - сеновал без оградни стени, застроена на площ от 546 (петстотин четиридесет и шест) кв. м., находяща се в стопански двор с. Голям манастир, съставляващ ПИ № 371 (триста седемдесет и едно) по ПУП на селотоОбласт Ямбол Община " Тунджа" с. Голям манастир ПИ № 371 по ПУП на селотосевер - земеделска земя; изток - земеделска земя; юг - дере; запад - дере; На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
598212.04.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост,120/1200 (сто и двадесет от хиляда и двеста) идеални части от УПИ І- 214(римско - едно, арабско - двеста и четиринадесет, в кв. 26 (двадесет и шест) по плана на с. Победа, целия с площ от 1200 (хиляда и двеста) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Победа УПИ І - 214, кв. 26 по плана на селотосевер - улица; изток - УПИ ХІ-214; юг - УПИ Х - 215; запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
598312.04.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост,чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост,Област Ямбол Община "Тунджа" с. Победа УПИ Х - 215, кв. 26 по ПУП на селото85/840 (осемдесет и пет от осемстотин и четиридесет) идеални части от УПИ Х- 215(римско - десет, арабско - двеста и петнадесет), в кв. 26 (двадесет и шест) по плана на с. Победа, целия с площ от 840 (осемстотин и четиридесет) кв. м. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
598105.04.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост30/1415 (тридесет от хиляда четиристотин и петнадесет) идеални части от УПИ IV-122 (римско - четири, арабско - сто двадесет и две), в кв. 9 (девет) по плана на с. Ханово, целия с площ от 1415 (хиляда четиристотин и петнадесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Ханово УПИ IV-122. в кв. 9 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ XIII-122 Юг - УПИ XIV-122 Запад - УПИ III-122 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
598001.04.2021 г.Частна чл.59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.100.20(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, сто, точка, двадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 1026608 (един милион двадесет и шест хиляди шестстотин и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план 000208.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност Кайряка ПИ с идентификатор 03229.100.20 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--102325-03.02.2021г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№: 03229.100.1, 03229.100.19, 03229.100.2, 03229.100.21, 03229.100.24, 03229.100.344, 03229.100.363, 03229.100.369, 03229.10.161, 03229.10.167, 03229.10.173, 03229.19.46, 03229.50.711, 03229.56.180, 03229.56.185, 81534.40.165, 81534.40.166, 81534.40.237, 81534.48.253, 81534.49.24. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
597830.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост30/1280 (тридесет от хиляда двеста и осемдесет) идеални части от X-139 (римско - десет, арабско - сто тридесет и девет), в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Хаджидимитрово, целия с площ от 1280 (хиляда двеста и осемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Хаджидимитрово УПИ X-139, в кв. 20 по плана на селотоСевер - УПИ VIII-141 Изток - УПИ IX-139 Юг - улица Запад - УПИ XI-139 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
597930.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост80/1550 (осемдесет от хиляда петстотин и петдесет) идеални части от УПИ IX-139 (римско - девет, арабско - сто тридесет и девет), в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Хаджидимитрово, целия с площ от 1550 (хиляда петстотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Хаджидимитрово УПИ IX-139, в кв. 20 по плана на селотоСевер - УПИ VIII-141 Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ X-139 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
597726.03.2021 г.Частна чл.2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост32/5692 (тридесет и две от пет хиляди шестстотин деветдесет и две) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05863.1.78 (пет хиляди осемстотин шестдесет и три, точка, едно, точка, седемдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ботево, целия с площ от 5692 (пет хиляди шестстотин деветдесет и два ) кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - За друг вид застрояване . Номер по предходен план: 01078Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево местност ДО СЕЛО ПИ с идентификатор 05863.1.78 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-192597 от 23.02.2021г., издадена от СГКК гр. Ямбол ПИ с идентификатор №№:05863.1.79; 05863.888.9901; 05863.13.701; 05863.1.76-На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
597625.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост25/2535 (двадесет и пет от две хиляди петстотин тридесет и пет) идеални части от УПИ XI-154 (римско - единадесет, арабско - сто петдесет и четири), в кв. 19 (деветнадесет) по плана на с. Миладиновци, целия с площ от 2 535 (две хиляди петстотин тридесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Миладиновци УПИ XI-154, в кв. 19 по плана на селотоСевер - УПИ XIV-155 и УПИ X-за озеленяване Изток - УПИ X-за озеленяване Юг - улица Запад - улица-тупик На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
597522.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственостУПИ II-523 (римско - две, арабско - петстотин двадесет и три), в кв. 37 (тридесет и седем) по плана на с. Ботево, целия с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Ботево УПИ II-523, в кв. 37 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ III-196 Юг - УПИ XII-485 Запад - УПИ I-522 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
597417.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.42.958 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка четиридесет и две, точка деветстотин петдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 14018 (четиринадесет хиляди и осемнадесет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000958Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец ПИ с идентификатор 53299.42.958 по КККР на селото53299.41.2, 53299.41.77, 53299.41.96, 53299.42.102, 53299.42.139, 53299.42.89, 53299.42.96 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
597216.03.2021 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.36.285 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и шест, точка, двеста осемдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, местност "ГОЛ БАИР", с площ от 39 165 (тридесет и девет хиляди сто шестдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000285.Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.36.285Съгласно скица № 15-222166-02.03.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.36.170, 77030.36.207, 77030.36.286, 77030.36.288, 77030.36.289.АОС № 4102 от 09.07.2010 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
597316.03.2021 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.36.287 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, тридесет и шест, точка, двеста осемдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, местност "ГОЛ БАИР", с площ от 7 068 (седем хиляди шестдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000287.Област Ямбол Община "Тунджа" село Хаджидимитрово местност "Гол баир" ПИ с идентификатор 77030.36.287Съгласно скица № 15-222361-02.03.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.36.181, 77030.36.207, 77030.36.208, 77030.36.286, 77030.36.289, 77030.36.290.АОС № 4102 от 09.07.2010 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
597115.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост90/1230 (деветдесет от хиляда двеста и тридесет) идеални части от УПИ VIII-244 (римско - осем, арабско - двеста четиридесет и четири), в кв. 36 (тридесет и шест) по плана на с. Хаджидимитрово, целия с площ от 1230 (хиляда двеста и тридесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Хаджидимитрово УПИ VIII-244, в кв. 36 по плана на селотоСевер - УПИ VII-243 Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ IX-245 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
597011.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост35/2785 (тридесет и пет от две хиляди седемстотин осемдесет и пет) идеални части от УПИ IX-24 (римско - девет, арабско - двадесет и четири), в кв. 8 (осем) по плана на с. Драма, целия с площ от 2 785 (две хиляди седемстотин осемдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Драма УПИ IX-24, в кв. 8 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ VII-25 Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
596809.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост30/1030 (тридесет от хиляда и тридесет) идеални части от УПИ VI-16 (римско - шест, арабско - шестнадесет), в кв. 2(две) по плана на с. Дражево, целия с площ от 1030 (хиляда и тридесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Дражево УПИ VI-16, в кв. 2 по плана на селотоСевер - УПИ V-15 Изток - улица Юг - УПИ VII-16 Запад - УПИ II-14 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
596909.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост40/2000 (четиридесет от две хиляди) идеални части от УПИ VII-16 (римско - седем, арабско - шестнадесет), в кв. 2 (две) по плана на с. Дражево, целия с площ от 2000 (две хиляди) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Дражево УПИ VII-16, в кв. 2 по плана на селотоСевер - УПИ VI-16 Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ II-14 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
596704.03.2021 г.Частна чл.59, ал.2 от ЗОСУрегулиран поземлен имот ХV (петснадесет) за детски дом, в кв. 35 (тридесет и пет) по ПУП на с. Чарган, ,обл. Ямбол, целия с площ от 985 (деветстотин осемдесет и пет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган УПИ ХV в кв..35 по ПУП на селотосевер - УПИ ХІХ - 187; и УПИ V-188; изток УПИ ХІV; юг - улица; запад - УПИ ХVІАОС № 3620/03.10.2008г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
596602.03.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост15/1200 (петнадесет от хиляда и двеста) идеални части от УПИ X-138 (римско - десет, арабско - сто тридесет и осем), в кв. 16 (шестнадесет) по плана на с. Генерал Инзово, целия с площ от 1 200 (хиляда и двеста) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Генерал Инзово УПИ X-138, в кв. 16 по плана на селотоСевер - УПИ I-137 Изток - УПИ IX-139 Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
596516.02.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост10/1160 (десет от хиляда сто и шестдесет) идеални части от УПИ I-149 (римско - едно, арабско - сто четиридесет и девет), в кв. 38 (тридесет и осем) по плана на с. Златари, целия с площ от 1 160 (хиляда сто и шестдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Златари УПИ I-149, в кв. 38 по плана на селотоСевер - улица Изток - улица Юг - УПИ II-179 Запад - УПИ III-149 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
596403.02.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост20/1260 (двадесет от хиляда двеста и шестдесет) идеални части от УПИ X-35 (римско - десет, арабско - тридесет и пет), в кв. 13 (тринадесет) по плана на с. Златари, целия с площ от 1 260 (хиляда двеста и шестдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Златари УПИ X-35, в кв. 13 по плана на селотоСевер - УПИ XI-36 Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ VIII-34 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
596326.01.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост10/990 (десет от деветстотин и деветдесет) идеални части от УПИ XI-215 (римско - единадесет, арабско - двеста и петнадесет), в кв. 25 (двадесет и пет) по плана на с. Веселиново, целия с площ от 990 (деветстотин и деветдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Веселиново УПИ XI-215, в кв. 25 по плана на селотоСевер - УПИ IV-215 Изток - УПИ XV-211 Юг - улица Запад - УПИ XII-332 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
596117.12.2020 г.Публична чл. 60, ал. 3 от ЗОС550/685(петстотин и петдесет от шестстотин осемдесет и пет ) идеални части.части от УПИ ХІХ(деветнадесет) - за озеленяване, в кв. 10(десет) по ПУП на с.Кукорево, целия с площ от 685(шестстотин осемдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ ХІХ - за озеленяване, в кв. 10 по ПУП на селотосевер - УПИ ХІІІ-24; изток - УПИ ХV-22; юг - улица; запад - улица На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
596217.12.2020 г.Частна чл.60, ал. 3 от ЗОСУрегулиран поземлен имот ХХІІІ-630 (римско-двадесет и три, арабско -шестстотин и тридесет) -за фурна , в кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 492(четиристотин деветдесет и два) кв.м., ведно с изградените в имота: едноетажна масивна сграда-фурна, застроена на площ от 123.24 (сто двадесет и три цяло, двадесет и четири стотни) кв.м. и масивна сграда (допълващо застрояване) застроена на площ 52.5(петтдесет и две цяло и пет десети)кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер УПИ ХХІІІ -630 - за фурна, в кв. 28 по ПУП на селотосевер - УПИ ХХІV- за ресторант; изток - УПИ ХХІV - за ресторант и УПИ Х-220; юг- улица запад - улица.АОС № 1698/20.11.2004г. и АОС № 5644/28.12.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
596014.12.2020 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68878.16.167(шестдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и осем, точка, шестнадесет, точка, сто шестдесет и седем ) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стара река, с площ от 607 (шестстотин и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - За вилна сграда. Предишен идентификатор 68878.16.64.Област Ямбол Община "Тунджа" село Стара река местност Бозалъка ПИ с идентификатор 68878.16.167 по КККР на селото68878.16.65; 68878.16.127; 68878.16.63; 68878.16.168.АОС № 4973/10.07.2015г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
595908.12.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т.2 от Закон за общинската собственост90/670(деветдесетт от шестстотин и седемдесет`) идеални части от УПИ ХІV-34 (римско - четиринадесет, арабско - тридесет и четири) в кв. 4 (четири) по ПУП на с. Дражево, обл. Ямбол, целия с площ от 670 (шестстотин и седемдесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево УПИ ХІV-34, кв.4 по ПУП на селотосевер- улица; изток - УПИ І-34; юг - УПИ ХІІІ-34; запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
595704.12.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост190/1450 (сто и деветдесет от хиляда четиристотин и петдесет) идеални части от УПИ VI-244 (римско - шест, арабско - двеста четиридесет и четири), в кв. 32 (тридесет и две) по плана на с. Каравелово, целия с площ от 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Каравелово УПИ VI-244, в кв. 32 по плана на селотоСевер: УПИ V-236; Изток: улица; Юг: УПИ XIV-238 и УПИ VII-243; Запад: УПИ XV-237 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
595804.12.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост35/700 (тридесет и пет от седемстотин) идеални части от УПИ VI-509 (римско - шест, арабско - петстотин и девет), в кв. 56 (петдесет и шест) по плана на с. Окоп, целия с площ от 700 (седемстотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Окоп УПИ VI-509, в кв. 56 по плана на селотоСевер: УПИ V-509; Изток: улица; Юг: УПИ VIII-511, УПИ XIV-510 и УПИ XV-510; Запад: УПИ X-514. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
593102.12.2020 г.Частна чл.2, ал. 1, т.2 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.40.1 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, четиридесет, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ от 10754 (дсесет хиляди, седемстотин петдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя.. Номер по предходен план: 000603Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево ПИ с идентификатор 72240.40.1 по КККР на селото72240.40.354; 72240.53.1; 72240.53.2; 72240.53.5; 72240.53.50; 72240.13.351 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
593202.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.34.288 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, тридесет и четири, точка, двеста осемдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 5 358 (пет хиляди триста петдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000288.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност "КАРАТОПРАК" ПИ с идентификатор 38279.34.288Съгласно скица № 15-1003185-27.10.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 38279.34.143, 38279.34.285, 38279.34.286, 38279.888.9901. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
593302.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.4.21 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем, точка, четири, точка, двадесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 31017(тридесет и една хиляди и седемнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, Номер по предходен план 004021.Област Ямбол Община "Тунджа" село МОГИЛА местност ЗАД ЛОЗЯТА ПИ с идентификатор 48787.4.21 по КККР на селото48787.4.167, 48787.4.169, 48787.4.170, 48787.4.22, 48787.4.223, 48787.4.258, 48787.4.296 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
593402.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.50.290 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, петдесет, точка, двеста и деветдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 17 394 (седемнадесет хиляди триста деветдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000290.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност "КАРАТОПРАК" ПИ с идентификатор 38279.50.290Съгласно скица № 15-1003190-27.10.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 38279.34.289, 38279.34.443, 38279.50.13, 38279.50.214, 38279.888.9901. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
593502.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.34.289 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, тридесет и четири, точка, двеста осемдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 46 973 (четиридесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000289.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност "КАРАТОПРАК" ПИ с идентификатор 38279.34.289Съгласно скица № 15-1003188-27.10.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 38279.34.143, 38279.34.443, 38279.50.214, 38279.50.290, 38279.888.9901. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
593602.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.10.47 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем точка, десет, точка, дчетиридесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 39678(тридесет и шест хиляди шестстотин седсемдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, Номер по предходен план 004021.Област Ямбол Община "Тунджа" село МОГИЛА местност СУХАТА ЧЕШМА ПИ с идентификатор 48787.10.47 по КККР на селото48787.10.13, 48787.10.28, 48787.10.29, 48787.10.30, 48787.10.31, 48787.10.48, 48787.10.52, 48787.10.53, 48787.10.54, 48787.10.55, 48787.10.56, 48787.10.59, 48787.12.160, 48787.2.143 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
593702.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.13.22 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, тринадесет, точка, двадесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 65 390 (шестдесет и пет хиляди триста и деветдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 013022.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност "ДЪЛ.ПАРЧ.ДО КОРИЯТА" ПИ с идентификатор 38279.13.22Съгласно скица № 15-1003182-27.10.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 38279.13.114, 38279.13.116, 38279.13.43, 38279.16.258. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
593802.12.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т.2 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.4.354 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем, точка, четири, точка, тридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 20806(двадесет хиляди осемстотин и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, Номер по предходен план 004035Област Ямбол Община "Тунджа" село МОГИЛА местност ЗАД ЛОЗЯТА ПИ с идентификатор 48787.4.35 по КККР на селото48787.4.167, 48787.4.168, 48787.4.258 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
593902.12.2020 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36200.31.151 (тридесет и шест хиляди и двеста, точка, тридесет и едно, точка, сто петдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каравелово, с площ от 20 765 (двадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - втора. Номер по предходен план: 000211.Област Ямбол Община "Тунджа" село Каравелово местност "ВЪЛЧИЯТ БИЛЮК" ПИ с идентификатор 36200.31.151Съгласно скица № 15-1000898-26.10.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 36200.31.149, 36200.31.153, 36200.31.154, 36200.31.242. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
594002.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36200.36.199 (тридесет и шест хиляди и двеста, точка, тридесет и шест, точка, сто деветдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каравелово, с площ от 25 466 (двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000199.Област Ямбол Община "Тунджа" село Каравелово местност "КАРИЕРИТЕ" ПИ с идентификатор 36200.36.199Съгласно скица № 15-1000905-26.10.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 36200.31.242, 36200.36.148, 36200.36.196, 36200.36.201, 36200.37.1, 36200.37.2, 36200.37.210, 36200.37.22, 36200.47.10, 36200.47.242, 36200.47.9. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
594102.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.2.53 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем, точка, две, точка, петдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 33791(тридесет и три хиляди и седемстотин деветдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, Номер по предходен план 002053..Област Ямбол Община "Тунджа" село МОГИЛА местност КАЙРЯКА ПИ с идентификатор 48787.2.53 по КККР на селото48787.1.268, 48787.1.269, 48787.2.266, 48787.2.286, 48787.2.55 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
594202.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.4.34 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем, точка, четири, точка, тридесет и четири) по Кадастралта карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 14143(четиринадесет хиляди сто четиридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, Номер по предходен план 004034.Област Ямбол Община "Тунджа" село МОГИЛА местност ЗАД ЛОЗЯТА ПИ с идентификатор 48787.4.34 по КККР на селото48787.4.167, 48787.4.168, 48787.4.169 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
594302.12.2020 г.Публична чл.59, ал. 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.6.2 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем, точка, шест, точка, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 414926(четиристотин и четиринадесет деветстотин двадесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, Номер по предходен план 006002Област Ямбол Община "Тунджа" село МОГИЛА местност ГЕРЕНЯ ПИ с идентификатор 48787.6..2 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--1002737- 27.10.2020г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№: 48787.4.253, 48787.6.1, 48787.6.103, 48787.6.105, 48787.6.108, 48787.6.229, 48787.6.252, 48787.6.3, 48787.6.4, 48787.7.112АОС № 705/30.11.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
594402.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.4.23 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем, точка, четири, точка, двадесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 25843(двадесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и трит) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, Номер по предходен план 004023.Област Ямбол Община "Тунджа" село МОГИЛА местност ЗАД ЛОЗЯТА ПИ с идентификатор 48787.4.23 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--1002726- 27.10.2020г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№: 48787.4.149, 48787.4.166, 48787.4.167, 48787.4.226, 48787.4.232, 48787.4.296 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
594502.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.17.117 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, седемнадесет, точка, сто и седемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 53 327 (петдесет и три хиляди триста двадесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 017117.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "САРЪ ЯР" ПИ с идентификатор 77150.17.117Съгласно скица № 15-1034669-04.11.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 72240.11.225, 72240.11.232, 72240.11.233, 77150.17.118, 77150.17.158, 77150.17.175. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
594602.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.4.2 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем, точка, четири, точка, двадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 8031(осем хиляди тридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, Номер по предходен план 004020.Област Ямбол Община "Тунджа" село МОГИЛА местност ЗАД ЛОЗЯТА ПИ с идентификатор 48787.4.20 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1002721- 27.10.2020г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор 48787.4.130, 48787.4.131, 48787.4.17, 48787.4.170, 48787.4.18, 48787.4.296, 48787.4.82, 48787.4.83, 48787.4.87, 48787.4.88 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
594702.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.18.29 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, осемнадесет, точка, двадесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 234 694 (двеста тридесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 018029.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "ХАДЖИ КЪР" ПИ с идентификатор 77150.18.29.Съгласно скица № 15-1034682-04.11.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 72240.11.261, 77150.17.158, 77150.18.124, 77150.18.155, 77150.18.172, 77150.18.28. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
594802.12.2020 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14725.49.62 (четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и пет, точка четиридесет и девет, точка, шестдесет и две ) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Тошево, с площ от 635698 (шестстотин тридесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план 049062.Област Ямбол Община "Тунджа" село Генерал Тошево местност ГОЛЯМ ШЕЙМЕЛИК ПИ с идентификатор 14725.49.62 по КККР на селотоНа осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината14725.12.157, 14725.12.158, 14725.12.170, 14725.12.171, 14725.12.174, 14725.12.213, 14725.14.1, 14725.14.10, 14725.14.11, 14725.14.12, 14725.14.126, 14725.14.13, 14725.14.14, 14725.14.15, 14725.14.16, 14725.14.169, 14725.14.17, 14725.14.18, 14725.14.187, 14725.14.19, 14725.14.2, 14725.14.20, 14725.14.201, 14725.14.202, 14725.14.21, 14725.14.210, 14725.14.214, 14725.14.215, 14725.14.216, 14725.14.217, 14725.14.218, 14725.14.219, 14725.14.22, 14725.14.220, 14725.14.221, 14725.14.222, 14725.14.223, 14725.14.224, 14725.14.225, 14725.14.23, 14725.14.24, 14725.14.25, 14725.14.26, 14725.14.27, 14725.14.28, 14725.14.29, 14725.14.3, 14725.14.30, 14725.14.31, 14725.14.32, 14725.14.33, 14725.14.34, 14725.14.35, 14725.14.36, 14725.14.37, 14725.14.38, 14725.14.39, 14725.14.4, 14725.14.40, 14725.14.41, 14725.14.42, 14725.14.43, 14725.14.44, 14725.14.45, 14725.14.46, 14725.14.47, 14725.14.48, 14725.14.49, 14725.14.5, 14725.14.50, 14725.14.51, 14725.14.52, 14725.14.53, 14725.14.54, 14725.14.55, 14725.14.56, 14725.14.57, 14725.14.58, 14725.14.59, 14725.14.6, 14725.14.60, 14725.14.61, 14725.14.62, 14725.14.63, 14725.14.64, 14725.14.65, 14725.14.66, 14725.14.68, 14725.14.7, 14725.14.70, 14725.14.71, 14725.14.72, 14725.14.75, 14725.14.76, 14725.14.77, 14725.14.78, 14725.14.8, 14725.14.81, 14725.14.82, 14725.14.9, 14725.46.107, 14725.46.108, 14725.47.152, 14725.47.175, 14725.47.23, 14725.48.1, 14725.48.10, 14725.48.2, 14725.48.3, 14725.48.4, 14725.48.44, 14725.48.5, 14725.48.6, 14725.48.7, 14725.48.8, 14725.48.9, 14725.49.108, 14725.49.130, 14725.49.175, 14725.49.77, 14725.49.78, 14725.50.153, 14725.50.160, 14725.51.1, 14725.51.101, 14725.51.102, 14725.51.11, 14725.51.12, 14725.51.175, 14725.51.180, 14725.51.184, 14725.51.185, 14725.51.2, 14725.51.23, 14725.51.3, 14725.51.43, 14725.51.44, 14725.51.48, 14725.51.49, 14725.51.52, 14725.51.77, 14725.51.85, 14725.51.86, 14725.51.93, 14725.51.94, 14725.51.95, 14725.51.96, 14725.51.97, 14725.62.164, 14725.62.180, 14725.62.67, 14725.66.129, 14725.888.9901АОС № 561/29.11.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
594902.12.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.16.83 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, шестнадесет, точка, осемдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 16 051 (шестнадесет хиляди петдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000083.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой местност "ЛОЗЯТА" ПИ с идентификатор 30096.16.83Съгласно скица № 15-1003031-27.10.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.16.118, 30096.16.3, 30096.16.301, 30096.16.304, 30096.16.341. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 119 (5912 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
117
118
119
Следваща
[Условие]Създаване на филтър