ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
573701.07.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.10.167 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, десет, точка, сто шестдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 15 843 (петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - нарушена, с начин на трайно ползване - депо за битови отпадъци (сметище). Номер по предходен план: 000660.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "КАЙРЯКА" ПИ с идентификатор 03229.10.167Съгласно скица № 15-495227-05.06.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.100.20 и 03229.10.161. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573325.06.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0536/31.05.2019 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ X-45, УПИ XI-51 и УПИ XII-44, в кв. 11 по плана на с. ЗавойУПИ XI-51 (римско - единадесет, арабско - петдесет и едно), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Завой, целия с площ от 768 (седемстотин шестдесет и осем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Завой УПИ XI-51, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ XII-44 Изток - УПИ X-45 Юг - улица Запад - улицаАОС № 5672 от 19.03.2019 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573425.06.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0536/31.05.2019 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ X-45, УПИ XI-51 и УПИ XII-44, в кв. 11 по плана на с. ЗавойУПИ XII-44 (римско - дванадесет, арабско - четиридесет и четири), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Завой, целия с площ от 476 (четиристотин седемдесет и шест) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Завой УПИ XII-44, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ XIII-43 и УПИ II-40 Изток - УПИ X-45 Юг - УПИ XI-51 Запад - улицаАОС № 5673 от 19.03.2019 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573525.06.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Заповед № РД 14-191/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. БезмерПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.10.4 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, десет, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 18 000 (осемнадесет хиляди) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 010004.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "НАД СЕЛОТО" ПИ с идентификатор 03229.10.4Съгласно скица № 15-277501-29.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.10.133, 03229.10.22, 03229.10.115, 03229.10.116, 03229.10.24, 03229.10.173 и 03229.10.5.АОС № 1323 от 25.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573625.06.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Заповед № РД 14-191/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. БезмерПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.54.31(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и четири, точка, тридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 39 496 (тридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - три. Номер по предходен план: 054031.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "АЛТАШ КАРЪ" ПИ с идентификатор 03229.54.31Съгласно скица № 15-282547-01.04.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.54.30, 03229.54.32, 03229.41.48 и 03229.54.58.АОС № 534 от 29.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573220.06.2019 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73657.32.1 (седемдесет и три хиляди шестстотин петдесет и седем, точка, тридесет и две, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Търнава, с площ от 2 685 (две хиляди шестстотин осемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 032001.Област Ямбол Община "Тунджа" село Търнава местност "ПАРЦЕЛИТЕ" ПИ с идентификатор 73657.32.1Съгласно скица № 15-498386-06.06.2019 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 73657.32.156, 73657.32.3 и 73657.20.60. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573112.06.2019 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66737.107.329(шестдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, сто и седем, точка, триста двадесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Скалица, с площ от 52759 (петдесет и две хиляди и седемстотин петдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план 000329.Община "Тунджа" село Скалишца местност БЕЛИ ГРОБИЩА ПИ с идентификатор 66737.107.329( по КККР на селотоСъгласно скица № 15 - 409790 -10.05.2019г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 66737.35.734; 66737.37.193; 66737.36.803; 66737.36.762; 66737.888.9901; 66737.107.108; 66737.107.21; 66737.107.22; 66737.107.34; 66737.107.12. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
573003.05.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47562.38.111 (четиридесет и седем хиляди петстотин шестдесет и две, точка, тридесет и осем, точка, сто и единадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Меден кладенец, с площ от 7 199 (седем хиляди сто деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 038111.Област Ямбол Община "Тунджа" село Меден кладенец местност "БОСТАН ДЕРЕ" ПИ с идентификатор 47562.38.111Съгласно скица № 15-277024-29.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 47562.38.79, 47562.41.85, 47562.38.82, 47562.38.64, 47562.38.117 и 47562.38.78.АОС № 2562 от 28.02.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572902.05.2019 г.Частна чл. 60, ал. 3 от ЗОСУрегулиран поземлен имот VІ (римско - шест), в кв. 1(едно) по ПУП на с.Дражево обл. Ямбол,целия с площ от 790(седемстотин и деветдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево УПИ VІ, в кв. 1 по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - УПИ І-10 и УПИ V-10; юг- улица; запад - улица.АЧОС № 4788/03.10.2014г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
572624.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.13.68 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, тринадесет, точка, шестдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ от 43 970 (четиридесет и три хиляди деветстотин и седемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 013068.Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево местност "КАБАЛМА" ПИ с идентификатор 72240.13.68Съгласно скица № 15-211128-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 72240.13.67, 72240.40.354, 72240.13.66, 72240.13.3, 72240.13.56, 72240.13.54, 72240.13.61, 72240.13.72, 72240.11.215 и 72240.12.467. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572724.04.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД- 1313/2012г.за одобр. на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VІ, в кв. 31 по ПУП на с. КозаревоУрегулиран поземлен имот VІІ (римско - седем) - резервен терен, кв. 31 (тридесет и едно) по ПУП на с. Козарево, обл. Ямбол, целия с площ от 8180 (осем хиляди сто и осемдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Козарево УПИ VІІ-резервен терен, в кв. 31 по действащ ПУП на селотосевер -ПИ с идентификатор 37681.15.247 по КККР на с. Козарево; изток - ПИ с идентификатор 37681.15.248 - гробищен парк по КККР на с.Козарево; юг - улица запад- УПИ VІ - за спортАЧОС №2208/01.09.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
572824.04.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД-1313/2012гза одобряване на проект за изменение на ПУР -ПР на УПИ VІ, кв.31 по ПУП на с.КозаревоУрегулиран поземлен имот VІ (римско - шест) - за спорт , в кв. 31 (тридесет и едно) по ПУП на с. Козарево, обл. Ямбол, целия с площ от 4660 (четири хиляди шестстотин шестдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Козарево УПИ VІ-за спорт, в кв. 31 по ПУП на селотосевер- - ПИ с идентификатор 37681.15.247 по КККР на с.Козарево; изток - ПИ С идентификатор 37681.15.248 - гробищен парк по КККР на с.Козарево; юг - улица; запад УПИ VобщАЧОС 2208/01.09.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
572223.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.54.468 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, петдесет и четири, точка, четиристотин шестдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 1 305 (хиляда триста и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000468.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец ПИ с идентификатор 53299.54.468Съгласно скица № 15-211118-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.54.471 и 53299.54.486. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572323.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.44.283 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, четиридесет и четири, точка, двеста осемдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 1 532 (хиляда петстотин тридесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000283.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец ПИ с идентификатор 53299.44.283Съгласно скица № 15-211115-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.44.48, 53299.44.53, 53299.44.288, 53299.44.51 и 53299.44.50. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572423.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.114.16 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, сто и четиринадесет, точка, шестнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 15 837 (петнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 114016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "БУРДЖИЙКАТА" ПИ с идентификатор 53299.114.16Съгласно скица № 15-211113-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.114.12, 53299.114.13, 53299.114.14, 53299.114.15, 53299.114.17, 53299.115.271, 53299.115.387, 53299.113.273 и 53299.114.394. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572523.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.113.22 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, сто и тринадесет, точка, двадесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 28 671 (двадесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 113022.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "БУРДЖИЙКАТА" ПИ с идентификатор 53299.113.22Съгласно скица № 15-211110-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.113.438, 53299.115.620, 53299.113.384, 53299.115.382, 53299.113.181, 53299.113.90, 53299.113.379, 53299.113.180, 53299.113.1 и 53299.113.2. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
571719.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост25/1500 (двадесет и пет от хиляда и петстотин) идеални части от УПИ XIII-371 (римско - тринадесет, арабско - триста седемдесет и едно), в кв. 52 (петдесет и две) по плана на с. Гълъбинци, целия с площ от 1 500 (хиляда и петстотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Гълъбинци УПИ XIII-371, в кв. 52 по плана на селотоСевер - УПИ XII-369 Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ XIV-371 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
571819.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост25/1665 (двадесет и пет от хиляда шестстотин шестдесет и пет) идеални части от УПИ XIV-371 (римско - четиринадесет, арабско - триста седемдесет и едно), в кв. 52 (петдесет и две) по плана на с. Гълъбинци, целия с площ от 1 665 (хиляда шестстотин шестдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Гълъбинци УПИ XIV-371, в кв. 52 по плана на селотоСевер - УПИ XII Изток - УПИ XIII Юг - улица Запад - УПИ XV На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
571919.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС Заповед № РД- 07-0200 от 07.03.2019г. за одобряване на Проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ ХІ-125; УПИ Х-127 и УПИ ХІІ-126, в кв. 21 по ПУП на с. Кукорево, обл. ЯмболУрегулиран поземлен имот ХІ-125 (римско - единадесет, арабско - сто двадесет и пет) - за търговия услуги и складова дейност по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, целия с площ от 517 (петстотин и седемнадесет) кв.м., ведно с находящата се в имота едноетажна масивна сграда, построена през 1967 г., застроена на площ от 209 (двеста и девет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ ХІ-125, в св. 21 по ПУП на селотоизток - УПИ Х-127; изток - УПИ Х-127; юг - УПИ - Х-127 и запад - улицаАЧОС № 810/30.11.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
572019.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 ОТ зос Заповед № РД- 07-0200 от 07.03.2019г. за одобряванена Проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ ХІ-125;Х-127 и УПИ ХІІ-126, в кв. 21 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол31/1210 (тридесет и едно от хиляда двеста и десет) идеални части от УПИ ХІІ- 125 (римско - дванадесет, арабско сто двадесет и шест) в кв. 21 (двадесет и едно) по ПУП на с. Кукорево, целия с площ от 1210 (хиляда двеста и десет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ ХІІ-126, в кв. 21 по действащ ПУП на селотосевер - УПИ ХІ-125; изток УПИ ХІ-127; юг - улица и запад - улицаАЧОС № 810 от 30.11.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
572119.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД- 07-0200 от 07.03.2019г. за одобряване на Проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ ХІ-125; УПИ Х-127 и УПИ ХІІ-126, в кв. 21 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол461/1812 (четиристотин шестдесет и едно от хиляда осемстотин и дванадесет ) идеални части от УПИ Х- 127 (римско - десет, арабско сто двадесет и седем) в кв. 21 (двадесет и едно) по ПУП на с. Кукорево, целия с площ от 1812 (хиляда осемстотин и дванадесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ Х-127, в кв. 21 по действащ ПУП на селотосевер - УПИ ІХ-122; изток УПИ VІІІ-127 юг - улица; запад - улица, УПИ ХІІ-126 и УПИ ХІ-125АЧОС № 810/30.11.200Г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
571217.04.2019 г.Частна На осн. чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.5.300(четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, пет, точка,триста) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 18700 (осемнадесет хиляди и седемстотин) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива. Номер по ппредходен план 005300Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност ГОЧЕВ КЛАДЕНЕЦ ПИ с идентификатор 40484.5.300 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-104386 от 07.02.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 40484.5.132; 40484.5.46; 40484.5.86; 40484.5.48; 40484.5.47; 40484.5.135; 40484.5.134.АЧОС № 1243/ 05.02.2003г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
571317.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.30.301(четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, тридесет, точка, триста и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 396 (триста деветдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива. Номер по предходен план 030301Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност ВЕЛЕВ БРЯСТ ПИ с идентификатор 40484.30.301 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-104384 от 07.02.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 40484.1.229; 40484.30.67; 40484.30.66; 40484.30.70; 40484.30.71; 40484.30.72; 40484.1.232.АОС № 1234/05.02.2003г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
571417.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.30.300(четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, тридесет, точка, триста ) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 141 (сто четиридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива. Номер по предходен план 030300Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност ВЕЛЕВ БРЯСТ ПИ с идентификатор 40484.30.300 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-104382 от 07.02.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 40484.1.228; 40484.888.9901; 40484.30.65; 40484.30.67; 40484.30.71; 40484.1.229.АОС № 1235/ 05.02.2003г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
571517.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.1.228(четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, едно, точка, двеста двадесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 200 (двеста) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива. Номер по предходен план 030302Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност ВЕЛЕВ БРЯСТ ПИ с идентификатор 40484.1.228 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-104369 от 07.02.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 40484.888.9901; 40484.30.300; 40484.30.66; 40484.1.229;АОС № 1241/ 05.02.2003 г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
571617.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостОбщински терен съставляващ Поземлен имот № 43 (четиридесет и три) в кв. 4 (четири) по действащ ПУП на с. Теневообл. Ямбол, целия с площ 2500 (две хиляди и петстотин ) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево ПИ № 43 , в кв. 4 по ПУП на селотосевер - улица; изток улица; юг- улица и запад - улица На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
570615.04.2019 г.Публична чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 52/17.12.2018гУрегулиран поземлен имот ХІ(римско - единадесет) - За производствена дейност, Читалище и сграда за архив, в кв. 19 (деветнадесет) по действащ ПУП на с.Калчева, обл. Ямбол, целия с площ от 2220 (две хиляди двеста и двадесет) кв.м., ведно с находящите се в имота двуетажна масивна сграда,построена през 2018 г., представляваща обект "Реконструкция и адаптация на сградата на читалището в УПИ ХІ, кв. 19 по ПУП на с. Калчево", застроена на площ 303.53 (триста и три цяло, петдесет и три стотни( кв.м. и разгъната застроена площ 564.44(петстотин шестдесет и четири цяло, четиридесет и четири стотни)кв.-м. и сутерен с площ от 51.26(петдесет и едно цяло, двадесет и шест стотни) кв.м. и Масивна сграда -незавършено строителство застроена площ 451(четиристотин петдесет и един) кв.-м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Калчево УПИ ХІ-За производствена дейност, Читалище и сграда за архив, в кв. 19 по действащ ПУП на селотосевер - УПИ І-125; изток УПИ ІХобщ -за озеленяване; юг - площад и запад - улицаАЧОС № 5146/12.04.2017г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
570715.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48101.30.10 (четиридесет и осем хиляди сто и едно, точка, тридесет, точка, десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Миладиновци, с площ от 5 624 (пет хиляди шестстотин двадесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 030010.Област Ямбол Община "Тунджа" село Миладиновци местност "ГЮЛДЖУЦИТЕ" ПИ с идентификатор 48101.30.10Съгласно скица № 15-211107-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 48101.30.24, 48101.30.23, 48101.30.9, 48101.30.21 и 48101.30.22.АОС № 742 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
570815.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.92.421 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, деветдесет и две, точка, четиристотин двадесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 8 948 (осем хиляди деветстотин четиридесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000421.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец ПИ с идентификатор 53299.92.421Съгласно скица № 15-211125-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.92.422 и 53299.92.262. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
570915.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.92.420 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, деветдесет и две, точка, четиристотин и двадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 6 831 (шест хиляди осемстотин тридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 000420.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец ПИ с идентификатор 53299.92.420Съгласно скица № 15-211124-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.92.262 и 53299.92.422. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
571015.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.64.478 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, шестдесет и четири, точка, четиристотин седемдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 2 707 (две хиляди седемстотин и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 000478.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец ПИ с идентификатор 53299.64.478Съгласно скица № 15-211121-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.64.230 и 53299.64.480. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
571115.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.57.41 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, петдесет и седем, точка, четиридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 16 075 (шестнадесет хиляди седемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 057041.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "ЛЮЛЯК ДЕРЕ" ПИ с идентификатор 53299.57.41Съгласно скица № 15-211120-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.57.40, 53299.57.9, 53299.57.174 и 53299.54.321. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
570512.04.2019 г.Публична чл.59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.5.18 (седемдесет и седем хиляди, сто и петдесет, точка, пет, точка, осемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 74639.00 (седемдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план 005018.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност ТУНДЖАЛЪК ПИ с идентификатор 77150.5.18 по КККР на селотоСъгласно скица № 15.257065 - 25.03.2019 г. ПИ с идентификатори: 77150.5.115; 77150.5.32; 77150.29.181; 77150.6.193; 77150.5.112; 77150.5.113; 77150.5.114; 77150.6.145; 77150.5.181; 77150.5.19; 77150.5.11.АОС № 5063/05.07.2016 г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
569909.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40018.15.10 (четиридесет хиляди и осемнадесет, точка, петнадесет, точка, десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, с площ от 47 397 (четиридесет и седем хиляди триста деветдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 015010.Област Ямбол Община "Тунджа" село Крумово местност "ХАДЖИ БУНАР" ПИ с идентификатор 40018.15.10Съгласно скица № 15-211100-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40018.15.9, 40018.15.32 и 40018.15.33. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
570009.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40018.24.8 (четиридесет хиляди и осемнадесет, точка, двадесет и четири, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, с площ от 35 087 (тридесет и пет хиляди осемдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 024008.Област Ямбол Община "Тунджа" село Крумово местност "КАЙРАКА" ПИ с идентификатор 40018.24.8Съгласно скица № 15-211101-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40018.24.31, 40018.24.24, 40018.25.63, 40018.24.42 и 40018.24.33.АОС № 1583 от 23.09.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
570109.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40018.26.1 (четиридесет хиляди и осемнадесет, точка, двадесет и шест, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, с площ от 6 099 (шест хиляди деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 026001.Област Ямбол Община "Тунджа" село Крумово местност "КАЙРАКА" ПИ с идентификатор 40018.26.1Съгласно скица № 15-211102-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40018.26.2, 40018.27.35, 40018.26.13 и 40018.26.18. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
570209.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40018.28.11 (четиридесет хиляди и осемнадесет, точка, двадесет и осем, точка, единадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, с площ от 11 026 (единадесет хиляди и двадесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 028011.Област Ямбол Община "Тунджа" село Крумово местност "КАЙРАКА" ПИ с идентификатор 40018.28.11Съгласно скица № 15-211103-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40018.28.17, 40018.28.10, 40018.28.44, 40018.28.12 и 40018.27.36. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
570309.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40018.68.10 (четиридесет хиляди и осемнадесет, точка, шестдесет и осем, точка, десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, с площ от 4 499 (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 068010.Област Ямбол Община "Тунджа" село Крумово местност "ЧАИР БУНАР" ПИ с идентификатор 40018.68.10Съгласно скица № 15-211104-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40018.68.18, 40018.68.11 и 40018.53.56. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
570409.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40018.87.16 (четиридесет хиляди и осемнадесет, точка, осемдесет и седем, точка, шестнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, с площ от 2 954 (две хиляди деветстотин петдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 087016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Крумово местност "ХАДЖИ БАИР" ПИ с идентификатор 40018.87.16Съгласно скица № 15-211106-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40018.87.15, 40018.87.14, 40018.87.44, 40018.87.2 и 40018.87.17. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
569805.04.2019 г.Частна чл. 2, ал.. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост20/1100 (двадесет от хиляда и сто) идеални части от УПИ ІІ-161 (римско - две, арабско - сто шестдесет и едно) в кв. 35 (тридесет и пет) по действащ ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, целия с площ от 1100 (хиляда и сто) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Кукорево кв. 35, УПИ ІІ- 161 по действащ ПУП на селотоСъгласно скица № 226 от 11.03.2019г:север - УПИ ІV-159 и УПИ І-160; изток - улица; юг - УПИ ІІІ-162; запад и УПИ ХІІ-163. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
569104.04.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от Закон за общинската собственостОбщински терен съставляващ Урегулиран поземлен имот ХІІІ (римско - тринадесет), - Селкооп, в кв. 16 (шестнадесет) по действащ ПУП на с. Крумово, обл. Ямбол, целия с площ 1220 (хиляда двеста и двадесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Крумоно УПИ ХІІІ-Селкооп, кв. 16- по действащ ПУП на селотосъгласно скица № 160/19.02.2019г: север - улица; изток - улица; юг- УПИ ХІV-Детски дом и запад УПИ ХІІ-305.АЧОС № 1479/02.10.2003г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
569204.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.13.42 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, тринадесет, точка, четиридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 4 712 (четири хиляди седемстотин и дванадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 013042.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност "ДЪЛ.ПАРЧ.ДО КОРИЯТА" ПИ с идентификатор 38279.13.42Съгласно скица № 15-211092-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 38279.13.24, 38279.13.23, 38279.260.8, 38279.13.115 и 38279.13.41. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
569304.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.14.15 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, четиринадесет, точка, петнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 418 (четиристотин и осемнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 014015.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност "СИМЕРА ЮРТА КАЙРЯКА" ПИ с идентификатор 38279.14.15Съгласно скица № 15-211094-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 38279.14.116, 38279.14.17 и 38279.14.14. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
569404.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.15.74 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, петнадесет, точка, седемдесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 1 130 (хиляда сто и тридесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 015074.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност "КАРАТОПРАК" ПИ с идентификатор 38279.15.74Съгласно скица № 15-211095-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 38279.15.163, 38279.15.73 и 38279.15.148. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
569504.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38279.31.10 (тридесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет, точка, тридесет и едно, точка, десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Коневец, с площ от 7 893 (седем хиляди осемстотин деветдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 031010.Област Ямбол Община "Тунджа" село Коневец местност "ЛОЗЯТА" ПИ с идентификатор 38279.31.10Съгласно скица № 15-211096-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 38279.31.9, 38279.31.340, 38279.31.13, 38279.31.12, 38279.31.11 и 38279.30.141. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
569604.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36200.35.47 (тридесет и шест хиляди и двеста, точка, тридесет и пет, точка, четиридесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каравелово, с площ от 23 304 (двадесет и три хиляди триста и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 035047.Област Ямбол Община "Тунджа" село Каравелово местност "ХАН БОКЛУ" ПИ с идентификатор 36200.35.47Съгласно скица № 15-211086-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 36200.35.46, 36200.35.74, 36200.35.81, 36200.35.73 и 36200.888.9901.АОС № 3309 от 19.12.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
569704.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36200.35.6 (тридесет и шест хиляди и двеста, точка, тридесет и пет, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каравелово, с площ от 22 355 (двадесет и две хиляди триста петдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 035006.Област Ямбол Община "Тунджа" село Каравелово местност "ХАН БОКЛУ" ПИ с идентификатор 36200.35.6Съгласно скица № 15-211090-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 36200.35.7, 36200.151.75, 36200.151.9, 36200.151.1, 36200.151.73, 36200.35.5, 36200.151.6 и 36200.35.82.АОС № 3307 от 19.12.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
568802.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23978.45.140 (двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, четиридесет и пет, точка, сто и четиридесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дряново, с площ от 2 933 (две хиляди деветстотин тридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 045140.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дряново местност "ЛОЗЯТА" ПИ с идентификатор 23978.45.140Съгласно скица № 15-211083-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23978.45.202, 23978.45.201 и 23978.45.94. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
568902.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23978.52.60 (двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, петдесет и две, точка, шестдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дряново, с площ от 16 389 (шестнадесет хиляди триста осемдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 052060.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дряново местност "ЧЕНГЕНЕ ДЕРЕ" ПИ с идентификатор 23978.52.60Съгласно скица № 15-211084-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23978.630.13, 23978.52.10, 23978.49.102 и 23978.49.106. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
569002.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23978.53.16 (двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, петдесет и три, точка, шестнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дряново, с площ от 155 381 (сто петдесет и пет хиляди триста осемдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 053016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дряново местност "БЕНТА" ПИ с идентификатор 23978.53.16Съгласно скица № 15-211085-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23978.53.20, 23978.53.24, 23978.53.25 и 23978.53.22. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 114 (5662 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
112
113
114
Следваща
[Условие]Създаване на филтър