ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
584803.07.2020 г.Частна § 42 от ПРЗ на ЗИД на ЗОСУрегулиран поземлен имот IV-общ. (римско - четири, общински), в кв. 33 (тридесет и три) по плана на с. Завой с площ от 500 (петстотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой УПИ IV-общ., в кв. 33 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ V-общ. Юг - терен извън регулация Запад - УПИ III-общ. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
584619.06.2020 г.Частна чл. 60, ал. 3 от Закон за общинската собственостСграда с идентификатор 03229.29.22.9(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, двадесет и девет, точка, двадесет и две, точка, девет), разположена в ПИ с идентификатор 03229.29.22 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, двадесет и девет, точка, двадесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, на два етажа със застроена площ от 142 (сто четиридесет и два) кв.м., с предназначение - за търговия.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер ПИ с идентификатор 03229.29.22.9 по КККР на селотоПИ с с идентификатори № №: 03229.29.24; 03229.30.484; 03229.29.19; 03229.29.20 и 03229.29.21.АОС 5836/28.05.2020г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
584719.06.2020 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост243/2767 (двеста четиридесет и три от две хиляди седемстотин шестдесет и седем) идеални части от УПИ VІ--56 (римско - шест, арабско- петдесет и шест) в кв. 14 (четиринадесет) по ПУП на с. Симеоново, целия с площ от 2767(две хиляди седемстотин шестдесет и седем()кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Симеоново УПИ VІ-56, в кв. 14 по действащ ПУП на селотосевер УПИ ІІ-57; изток - УПИ ІІІ-55; УПИ ІV-54 и УПИ V-53; юг - улица и запад - дере. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
584517.06.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост20/1700 (двадесет от хиляда и седемстотин) идеални части от УПИ XI-39 (римско - единадесет, арабско - тридесет и девет), в кв. 2 (две) по плана на с. Чарган, целия с площ от 1 700 (хиляда и седемстотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Чарган УПИ XI-39, в кв. 2 по плана на селотоСевер - УПИ X-40 Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ IX-39 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
584310.06.2020 г.Частна § 42 от ПРЗ на ЗИД на ЗОС, Заповед на областен управител на област с административен център гр. Ямбол № ДС04/0104/28.07.2003 г.Урегулиран поземлен имот IX-общ. (римско - девет, общински), в кв. 28а (двадесет и осем, буква "а") по плана на с. Кабиле с площ от 815 (осемстотин и петнадесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле УПИ IX-общ., в кв. 28а по плана на селотоСевер - УПИ Xобщ. Изток - УПИ VIIIобщ. Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
584410.06.2020 г.Публична чл.2, ал. 1, т. 1 от Закон за общинската собственост; чл.19, ал. 1, т. 1 от Закон за водитеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.13.170(двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, тринадесет, точка сто и седемдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 11639 (единадесет хиляди шестстотин тридесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - Територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево ПИ с идентификатор 23501.13.170 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-405556 от 19.05.2020г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 23501.14.98; 23501.13.171; 23501.13.169; 23501.13.123; 23501.13.236. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
583802.06.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.32.245 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и две, точка, двеста четиридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 544 (петстотин четиридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 013120.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "16 ДО СЕЛОТО" ПИ с идентификатор 00758.32.245Съгласно скица № 15-386757-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.32.246, 00758.32.247, 00758.32.248 и 00758.888.9901.АОС № 3551 от 25.09.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
583902.06.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.32.253 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и две, точка, двеста петдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 1 328 (хиляда триста двадесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 013130.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "16 ДО СЕЛОТО" ПИ с идентификатор 00758.32.253Съгласно скица № 15-386711-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.32.252, 00758.32.254, 00758.32.89 и 00758.888.9901.АОС № 3552 от 25.09.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
584002.06.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.16.32 ( седемстотин петдесет и осем, точка, шестнадесет, точка, тридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 5 619 (пет хиляди шестстотин и деветнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 016032.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "5 БАЙРА" ПИ с идентификатор 00758.16.32Съгласно скица № 15-386686-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.16.33, 00758.16.38, 00758.16.39, 00758.16.41 и 66456.18.109.АОС № 3554 от 25.09.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
584102.06.2020 г.Публична чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05952.50.64(пет хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петдесет, точка, шестдесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бояджикс площ от 67888 (шестдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план 000033..Област Ямбол Община "Тунджа" село Бояджик местност СЕЛСКАТА КОРИЯ ПИ с идентификатор 05952.50.64 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-262961 -16.03.2020г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 05952.51.162; 05952..64;81; 05952.888.9901; 05952.50.63; 05952.50.44; 05952.50.42; 05952.50.40.АПОС № 4899/19.12.20147г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
584202.06.2020 г.Публична чл.2, ал. 1, т. 1 от ЗОССГРАДА с идентификатор 05952.50.64.1 (пет хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петдесет, точка шестдесет и четири, точка, едно) на един етаж, застроена на площ от 7(седем) кв.м., с предназначение - сграда за водоснабдяване и/или канализац;ия и СГРАДА с идентификатор 05952.50.64.2 (пет хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петдесет, точка шестдесет и четири, точка, две), на един етаж, застроена на площ от 46(четиридесет и шест) кв.м., с предназначение - сграда за водоснабдяване и/или канализац;ия м., разположени в ПИ с идентификатор 05952.50.64 (пет хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петдесет, точка, шестдесет и четири) по КККР на с. Бояджик, обл. Ямбол.Област Ямбол Община "Тунджа" село Бояджик местност СЕЛСКАТА КОРИЯ ПИ с идентификатор 05952.50.64.1 и 05952.50.64.2 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--262961 - 16.03.2020г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 05952.51.162; 05952.64.81; 05952.888.9901; 05952.50.63; 05952.50.44; 05952.50.42; 05952.50.40. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
583701.06.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.16.136 (тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, шестнадесет, точка, сто тридесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 11 101 (единадесет хиляди сто и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000136.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой местност "ЛОЗЯТА" ПИ с идентификатор 30096.16.136Съгласно скица № 15-393131-15.05.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 30096.16.12, 30096.16.137, 30096.16.235, 30096.16.239, 30096.16.308 и 30096.16.5. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
583628.05.2020 г.Частна чл. 59, ал.1 от ЗОССГРАДА с идентификатор 03229.29.22.9(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, двадесет и девет, точка, двадесет и две, точка, девет) разположена в ПИ с идентификатор 03229.29.22(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, двадесет и девет, точка, двадесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, на два етажа със застроена площ от 142 (сто четиридесет и два)кв. м., и разгъната застроена площ от 284(двеста осемдесет и четири)кв.м., с предназначение - за търговия.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност ПИ с идентификатор 03229.29.22.9 по КККР на селотоПИ с идентификатори № № 03229.29.24 ;.03229.30.484; 03229.29.19; 03229.29.20 и 03229.29.21.АОС № 293/18.05.20000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
583227.05.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОСУрегулиран поземлен имот ІІ-500 (римско -две, арабско - петстотин), в кв.38 (тридесет и осем) по ПУП на с. Ботево, обл. Ямбол, целия с площ от 890 (осемстотин и деветдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево УПИ ІІ -500, в кв. 38 по ПУП на селотосевер - улица; изток -УПИ ІІІ-501; юг - терен за озеленяване; запад - УПИ І-499 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
583327.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.32.242 (седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и две, точка, двеста четиридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 4 040 (четири хиляди и четиридесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 032242.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "12 ЕГРЕНА" ПИ с идентификатор 00758.32.242Съгласно скица № 15-385837-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.32.241, 00758.32.44, 00758.32.83 и 00758.32.85.АОС № 3611 от 02.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
583427.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.13.72 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тринадесет, точка, седемдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 1 678 (хиляда шестстотин седемдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 013072.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "16 ДО СЕЛОТО" ПИ с идентификатор 00758.13.72Съгласно скица № 15-386784-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.13.71, 00758.13.73, 00758.13.74 и 00758.888.9901.АОС № 3549 от 24.09.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
583527.05.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2, от ЗОС; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ; Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.18.301(двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, осемнадесет, точка триста и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 11880 (единадесет хиляди и осемстотин и осемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план 000301.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност КАЙРАКА ПИ с идентификатор 23501.18.301 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--377649 - 11..05.2020г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 23501.18.196; 23501.18.300; 23501.18.133; 23501.18.301; 23501.18.163. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
583126.05.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОСУрегулиран поземлен имот І - 522 (римско - едно, арабско - петстотин двадесет и две), в кв. 37 (тридесет и седем) по ПУП на с. Ботево, обл. Ямбол, целия с площ от 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево УПИ І-522 в кв. 37 по ПУП на селотосевер - улица; изток - УПИ ІІ-523; юг - УПИ ХІІ-485 и запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
582422.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.62.6 ( седемстотин петдесет и осем, точка, шестдесет и две, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 3 018 (три хиляди и осемнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 062006.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "16 ДО СЕЛОТО" ПИ с идентификатор 00758.62.6Съгласно скица № 15-389698-14.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.37.9 и 00758.62.12.АОС № 3604 от 02.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582522.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.37.21 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и седем, точка, двадесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 4 879 (четири хиляди осемстотин седемдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 037021.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "4 АДАТА" ПИ с идентификатор 00758.37.21Съгласно скица № 15-389757-14.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.35.191, 00758.37.20 и 00758.37.27.АОС № 3605 от 02.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582622.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.36.61 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и шест, точка, шестдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 7 447 (седем хиляди четиристотин четиридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 036061.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "17 КЛЮНКА" ПИ с идентификатор 00758.36.61Съгласно скица № 15-389856-14.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.36.100, 00758.36.62 и 00758.36.94.АОС № 3606 от 02.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582722.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.35.127 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и пет, точка, сто двадесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 9 497 (девет хиляди четиристотин деветдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 035127.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "15 ВЕРАН ЧЕШМА" ПИ с идентификатор 00758.35.127Съгласно скица № 15-389879-14.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.35.125, 00758.35.129, 00758.35.194 и 00758.35.196.АОС № 3607 от 02.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582822.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.34.302 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и четири, точка, триста и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 6 495 (шест хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 034302.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "10 Батак дере" ПИ с идентификатор 00758.34.302Съгласно скица № 15-389927-14.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.34.73, 00758.34.89, 00758.34.301 и 00758.34.87.АОС № 3608 от 02.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582922.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.34.41 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и четири, точка, четиридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 3 004 (три хиляди и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 034041.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "10 Батак дере" ПИ с идентификатор 00758.34.41Съгласно скица № 15-389950-14.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.34.42, 00758.34.40, 00758.34.63 и 00758.34.87.АОС № 3609 от 02.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
583022.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00758.33.36 ( седемстотин петдесет и осем, точка, тридесет и три, точка, тридесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Асеново, с площ от 7 565 (седем хиляди петстотин шестдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 033036.Област Ямбол Община "Тунджа" село Асеново местност "14 ПОД ГРОБИЩАТА" ПИ с идентификатор 00758.33.36Съгласно скица № 15-389972-14.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 00758.35.191, 00758.33.43, 00758.33.34 и 00758.34.91.АОС № 3610 от 02.10.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
581821.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.92.10 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, деветдесет и две, точка, десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 5 519 (пет хиляди петстотин и деветнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 092010.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "ЮЛМИТЕ" ПИ с идентификатор 53299.92.10Съгласно скица № 15-387064-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.92.11, 53299.92.12, 53299.92.128, 53299.92.13 и 53299.93.275.АОС № 3322 от 11.01.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
581921.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.43.12 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, четиридесет и три, точка, дванадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 9 873 (девет хиляди осемстотин седемдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 043012.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Ганчево кладенче" ПИ с идентификатор 53299.43.12Съгласно скица № 15-387146-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.41.75, 53299.43.13, 53299.43.48, 53299.43.49, 53299.43.61 и 53299.43.84.АОС № 3321 от 11.01.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582021.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.89.110 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, осемдесет и девет, точка, сто и десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 3 000 (три хиляди) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 089110.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Пазарджийски орман" ПИ с идентификатор 53299.89.110Съгласно скица № 15-386897-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.89.111, 53299.89.303, 53299.89.53 и 53299.89.55.АОС № 3390 от 25.06.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582121.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.32.17 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, тридесет и две, точка, седемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 7 699 (седем хиляди шестстотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 032017.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Чакалчето" ПИ с идентификатор 53299.32.17Съгласно скица № 15-386850-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.32.16, 53299.32.18, 53299.32.23, 53299.32.24, 53299.32.25 и 53299.32.77.АОС № 3834 от 14.03.2009 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582221.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.41.883 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, четиридесет и едно, точка, осемстотин осемдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 8 432 (осем хиляди четиристотин тридесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 018883.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Бозалъците" ПИ с идентификатор 53299.41.883Съгласно скица № 15-386790-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.41.110, 53299.41.882 и 53299.888.9901.АОС № 1169 от 04.12.2002 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
582321.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.79.38 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, седемдесет и девет, точка, тридесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 13 304 (тринадесет хиляди триста и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 079038.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Пазарджийски орман" ПИ с идентификатор 53299.79.38Съгласно скица № 15-386418-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.79.185, 53299.79.40, 53299.79.41, 53299.79.42, 53299.79.81, 53299.79.82 и 53299.79.84.АОС № 1183 от 04.12.2002 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
581720.05.2020 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.92.13 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, деветдесет и две, точка, тринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 3 000 (три хиляди) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 092013.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "ЮЛМИТЕ" ПИ с идентификатор 53299.92.13Съгласно скица № 15-386940-13.05.2020 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.92.10, 53299.92.12, 53299.92.14, 53299.92.15 и 53299.93.275.АОС № 3323 от 11.01.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
581612.05.2020 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС; чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.19.33 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, деветнадесет, точка, тридесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ от 40 519 (четиридесет хиляди петстотин и деветнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - рибарник. Номер по предходен план: 019033.Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево местност "КАЛАЙДЖА" ПИ с идентификатор 72240.19.33Съгласно скица № 15-376677-11.05.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 72240.19.16, 72240.19.19, 72240.19.31, 72240.19.5, 72240.19.73АОС № 4804 от 29.10.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
581505.05.2020 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.67.9 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестдесет и седем, точка, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 47 090 (четиридесет и седем хиляди и деветдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 067009.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "МОНОПАТИЯ" ПИ с идентификатор 15789.67.9Съгласно скица № 15-305225-03.04.2020 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.64.105, 15789.67.10, 15789.67.4 и 15789.67.6. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
581428.04.2020 г.Публична чл.60, ал. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05952.30.28 (пет хиляди деветстотин ипетдесет и две, точка, тридесет, точка, двадесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бояджик, с площ от 13339 (тринадесет хиляди триста тридесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - Урбанизирана, с начин на трайно ползване - Стадион, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 05952.30.28.1 (пет хиляди деветстотин ипетдесет и две, точка, тридесет, точка, двадесет и осем, точка, едно), със застроена площ 84 (осемдесет и четири)кв.м. на един етаж, с предназначение - Административна делова сграда. Номер на имота по предходен план 030028.Област Ямбол Община "Тунджа" село Бояджик местност ЦИГАНСКА КАБА ПИ с идентификатор 05952.30.28 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--312308 - 08.04.2020г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 05952.30.38; 05952.888.9901; 05952.32.84; 05952.30.31;05952.30.29.АПОС № 5383/02.07.2018г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
581116.04.2020 г.Частна чл.2, ал. 1, т. 2 от ЗОС20/873 (двадесет от осемстотин седемдесет и три) идеални части от УПИ І- 388 (римско - едно, арабско - триста осемдесет и осем) в кв. 32 (тридесет и две) по ПУП на с. Кукорево, целия с площ от 873 (осемстотин седемдесет и три).Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ І-388, в кв.32 по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - улица;. юг- УПИ ХХ-388 и запад - УПИ ІІ-222 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
581216.04.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС140/900 (сто и четиридесет от деветстотин) идеални части от УПИ ХІІ- 37 (римско - дванадесет, арабско - тридесет и седем) в кв. 1 (едно) по ПУП на с. Безмер, целия с площ от 900 деветстотин)кв.м..Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер УПИ ХІІ-37, в кв. 1 по действащ ПУП на селотосевер - земеделска земя; изток - УПИ ХІІІ-39; юг - улица; запад - УПИ ХІ-37 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
581316.04.2020 г.Частна чл..2, ал. 1, т. 2 от ЗОСУрегулиран поземлен имот VІІІ - 50 (римско -осем, арабско - петдесет), в кв. 11 (единадесет) по ПУП на с. Завой, обл. Ямбол, целия с площ от 650 (шестстотин и петдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой УПИ VІІІ - 50 в кв. 11 по ПУП на селотосевер - УПИ VІІ-49; изток - улица; юг - улица; запад - УПИ -Х-46 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
581015.04.2020 г.Частна На основание чл.2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост20/1876 (двадесет от хиляда осемстотин седемдесет и шест) идеални части от УПИ ХІ- 163 (римско - единадесет, арабско сто шестдесет и три) в кв. 23 (двадесет и три) по ПУП на с. Калчево, целия с площ от 1876 ( хиляда осемстотин седемдесет и шест).Област Ямбол Община "Тунджа" село Калчево УПИ ХІ-163 в кв. 23 по действащ ПУП на селотосевер - УПИ ХІІ-162,158; изток - УПИ V-159,160 и УПИ Х-164; юг - улица и запад - улицяа. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580919.03.2020 г.Частна чл. 2 , ал. 1, т. 7 от ЗОС чл. 11 от Закон за наследствотоПИ 100 (сто), с площ от 1150 (хиляда сто и петдесет) кв. м. за който е отреден УПИ ІХ - 100, ( римско - девет, арабско - сто), целия с площ от 1205 (хиляда двеста и пет) кв.м., ведно с построените в имота масивна жилищна сграда, застроена на площ от 80(осемдесет) кв. м. и разгъната застроена площ от 160(сто и шестдесет) кв. м.; масивна сграда - лятна кухня, застроена на площ от 36 (тридесет и шест) кв. м. и масивна сграда - гараж с навес, застроена на площ от 40 (четиридесет) кв. м..Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле УПИ ІХ-100 в кв. 9 по ПУП на селотоСъгласно скица изх № 150 от 13.02.2020г., граници на УПИ са : север - УПИХ - 96; изток - УПИ VІІІ-99; юг - улица и запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580611.03.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост70/895 (седемдесет от осемстотин деветдесет и пет) идеални части от УПИ I-2 (римско - едно, арабско - две), в кв. 1 (едно) по плана на с. Завой, целия с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Завой УПИ I-2, в кв. 1 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ XVI-2 Юг - УПИ XIV-6 Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
580711.03.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост86/866 (осемдесет и шест от осемстотин шестдесет и шест) идеални части от УПИ VIII-35 (римско - осем, арабско - тридесет и пет), в кв. 1 (едно) по плана на с. Безмер, целия с площ от 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Безмер УПИ VIII-35, в кв. 1 по плана на селотоСевер - терен извън регулация Изток - УПИ IX-35 Юг - улица Запад - УПИ VII34 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
580811.03.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост153/859 (сто петдесет и три от осемстотин петдесет и девет) идеални части от УПИ IX-35 (римско - девет, арабско - тридесет и пет), в кв. 1 (едно) по плана на с. Безмер, целия с площ от 859 (осемстотин петдесет и девет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Безмер УПИ IX-35, в кв. 1 по плана на селотоСевер - терен извън регулация Изток - УПИ X-36 Юг - улица Запад - УПИ VIII-35 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
580510.02.2020 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОС.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.90.354(тридесет хиляди деветдесет и шест, точка, деветдесет, точка триста петдесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ от 15054 (петнадесет хиляди петдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване - пасище Номер по предходен план: 090024.Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой местност ДО ГРОБИЩАТА ПИ с идентификатор 30096.90.354 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1155804 - 18.12.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 30096.17.387; 30096.17.384; 30096.90.355; 30096.17.385.АОС № 55/23.12.1999г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580407.02.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост25/1700 (двадесет и пет от хиляда и седемстотин) идеални части от УПИ XII-61 (римско - дванадесет, арабско - шестдесет и едно), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Кукорево, целия с площ от 1 700 (хиляда и седемстотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кукорево УПИ XII-61, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ VIII-56 и УПИ IX-63 Изток - УПИ XI-62 Юг - улица Запад - УПИ XIX-56, УПИ XVIII-56 и УПИ XIII-60 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580303.02.2020 г.Частна чл.59, ал. 3 от ЗОС95/1125 (деветдесет и пет от хиляда сто двадесет и пет) идеални части от УПИ ІХ- 139 (римско - девет, арабско - сто тридесет и девет) в кв. 16 (шестнадесет) по ПУП на с. Стара река, целия с площ от 1125 (хиляда сто двадесет и пет).Област Ямбол Община "Тунджа" село Стара река УПИ ІХ-139, в кв. 16 по действащ ПУП на селотосевер - УПИ ХІV-140; изток - УПИ VІ-136 и УПИ VІІІ-138; юг - улица запад - УПИ Х-141. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580213.01.2020 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС2033/5558 (две хиляди тридесет и три от пет хиляди петстотин петдесет и осем) идеални части от УПИ І (римско - едно) - За производствени дейности /експадиран пенополистирол и др/, търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 ( едно) по ПУП на с. Могила, целия с площ от 5558 (пет хиляди петстотин петдесет и осем)кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Могила УПИ І-За производствени дейности /експадиран пенополистирол и др/, търговия, услуги и складова дейност, в кв. 21 по действащ ПУП на селотосевер - УПИ ІІ; УПИ VІІІ; УПИ ІХ и общински терен за зелени площи; изток - общински терен за зелени площи; юг - улица; запад - улица.АОС № 4094/29.03.2010 г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
580008.01.2020 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост31/1160 (тридесет и един от хиляда сто и шестдесет) идеални части от УПИ XII-126 (римско - дванадесет, арабско - сто двадесет и шест), в кв. 21 (двадесет и едно) по ПУП на с. Кукорево, целия с площ от 1 160 ( хиляда сто и шестдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кукорево УПИ XII-126, в кв. 21 по ПУП на селотоСевер - УПИ X-127 и УПИ XI-125 Изток - УПИ X-127 Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
580108.01.2020 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОСУрегулиран поземлен имот VІ-182 (римско - шест, арабско -сто осемдесет и две) -За дом за стари хора, в кв. 19 (деветнадесет) по ПУП на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 1295 (хиляда двеста деветдесет и пет) кв.м., ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда построена през 1984г., застроена на площ от 265 (двеста шестдесет и пет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа УПИ VІ -182, в кв. 19 по ПУП на селотосевер - УПИ І-182; изток - УПИ ІІ-за училище юг - УПИ ІІІ-1712 и УПИ V-181 запад - УПИ VІІ-182 и улица..АПОС № 3914/08.07.2009г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
579230.12.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.46.48(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, четиридесет и шест, точка, четиридесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 1482 ( хиляда двеста осемдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план 000478.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност ИМЕРЛИЙСКИ РЪТ ПИ с идентификатор 03229.46.48 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-1060610 от 21.11.2019г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№ 03229.48.486; 03229.47.100; 03229.47.99; 03229.46.49; 03229.48.488.АОС № 2328/23.11.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 116 (5773 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
114
115
116
Следваща
[Условие]Създаване на филтър