ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
536921.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1, от ЗОС; протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67177.17.9 (шест, седем, едно, седем, седем, точка, едно, седем, точка, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сламино, с площ 5126 (пет хиляди сто двадесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 017009Област Ямбол Община "Тунджа" село Сламино местност "Чокелта" ПИ с идентификатор 67177.17.9 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-220757-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 67177.17.100, 67177.17.10, 67177.20.190, 67177.17.148АОС № 1603/29.10.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
537121.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1, от ЗОС; протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67177.16.17 (шест, седем, едно, седем, седем, точка, едно, шест, точка, едно, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сламино, с площ 20431 (двадесет хиляди четиристотин тридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 016017Област Ямбол Община "Тунджа" село Сламино местност "Чокелта" ПИ с идентификатор 67177.16.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-220754-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 67177.16.92, 67177.17.98, 67177.16.26, 67177.16.89АОС № 1602/29.10.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
537321.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1, от ЗОС; протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67177.12.20 (шест, седем, едно, седем, седем, точка, едно, две, точка, две, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сламино, с площ 2979 (две хиляди деветстотин седемдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 012020Област Ямбол Община "Тунджа" село Сламино местност "Юрта" ПИ с идентификатор 67177.12.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-220752-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 67177.12.154, 67177.12.21, 67177.12.24, 67177.12.18АОС № 1600/29.10.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
535820.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67177.11.196 (шест, седем, едно, седем, седем, точка, едно, едно, точка, едно, девет, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сламино, с площ 1390 (хиляда триста и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия -четвърта. Номер по предходен план: 011196Област Ямбол Община "Тунджа" село Сламино местност "Юрта" ПИ с идентификатор 67177.11.196 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-220734-11.04.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 67177.11.206, 67177.11.205, 67177.10.16, 67177.10.98АОС № 1597/29.10.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536020.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 10-31 от 26.07.1999 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.30.26 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, три, нула, точка, две, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ 98385 (деветдесет и осем хиляди триста осемдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия -шеста. Номер по предходен план: 030026Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Чучурка" ПИ с идентификатор 15789.30.26 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-279953-04.05.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 15789.29.83, 15789.34.60, 15789.30.38, 15789.30.40, 15789.29.78АОС № 1342/27.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
535920.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 24-31/28.04.99 г. на Общинска поземлена комисия Община "Тунджа" - гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.88.6 (четири, шест, седем, осем, три, точка, осем, осем, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 31996 (тридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 088006Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир местност "Трънкови лозя" ПИ с идентификатор 46783.88.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-219337-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 46783.88.288, 46783.88.261, 46783.88.222, 46783.88.267, 46783.88.5АОС 1849/13.10.2005 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536220.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Протоколно решение от 16.01.2009 г. прието със заповед № РП-20 от 26.01.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.15.6 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, едно, пет, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ 19449 (деветнадесет хиляди четиристотин четиридесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - Овощна градина, с категория на земята при неполивни условия -шеста. Номер по предходен план: 015006Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Бакал Гечит" ПИ с идентификатор 15789.15.6 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-279950-04.05.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 15789.15.111, 15789.15.109, 15789.15.100, 15789.15.5АОС № 4213/23.03.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536120.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 24-31/28.04.99 г. на Общинска поземлена комисия Община "Тунджа" - гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.88.23 (четири, шест, седем, осем, три, точка, осем, осем, точка, две, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 27532 (двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 088023Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир местност "Трънкови лозя" ПИ с идентификатор 46783.88.23 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-219334-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 46783.88.267, 46783.88.22, 46783.88.254АОС 1719/20.11.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536420.06.2018 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.30.29 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, три, нула, точка, две, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ 4000 (четири хиляди) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия -трета. Номер по предходен план: 030029Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Чучурка" ПИ с идентификатор 15789.30.29 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-279931-04.05.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 15789.30.38, 15789.30.30, 15789.22.50, 15789.30.4 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536320.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 4201 от 02.02.1998 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.79.1 (четири, шест, седем, осем, три, точка, седем, девет, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 199980 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - седма. Номер по предходен план: 079001Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир местност "Трите могили" ПИ с идентификатор 46783.79.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-219327-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 46783.79.348, 46783.79.234, 46783.79.299АОС 1364/27.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536620.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 1031 от 26.07.1999 г. и протокол № 10-31 от 26.07.1999 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.28.53 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, две, осем, точка, пет, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ 14716 ( четиринадесет хиляди седемстотин и шестнадесет ) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия -трета. Номер по предходен план: 028053Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Камбус" ПИ с идентификатор 15789.28.53 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-220871-11.04.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 15789.25.179, 15789.28.76, 15789.25.93, 15789.28.43АОС № 606/29.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536820.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 10-31 от 26.07.1999 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.60.1 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, шест, нула, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ 23098 (двадесет и три хиляди и деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - десета. Номер по предходен план: 060001Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Каря" ПИ с идентификатор 15789.60.1 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-279955-04.05.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 15789.60.2, 15789.61.21, 15789.61.19АОС № 1344/27.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536520.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № ОБ155 от 27.03.2000 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.79.14 (четири, шест, седем, осем, три, точка, седем, девет, точка, едно, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 104903 (сто и четири хиляди деветстотин и три) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 079014Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир местност "Трите могили" ПИ с идентификатор 46783.79.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-219332-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 46783.79.341, 46783.79.338, 46783.78.353, 46783.79.339АОС 1368/27.02.03 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
537020.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 10-31 от 26.07.1999 г. на Общинска Поземлена комисия Община "Тунджа" - гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.58.45 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, пет, осем, точка, четири, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ 58755 (петдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 058045Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Николай чука" ПИ с идентификатор 15789.58.45 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-220872-11.04.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 15789.58.54, 15789.57.72, 15789.58.71, 15789.57.66, 15789.58.43, 15789.58.53, 15789.58.44АОС № 1343/27.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
537220.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 29-26 от 28.04.1999 г. и протокол № 29-26 от 28.04.1999 г. на Общинска поземлена комисия, Община "Тунджа" - гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.96.22 (пет, три, две, девет, девет, точка, девет, шест, точка, две, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ 10000 (десет хиляди) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 096022Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Пирамидата" ПИ с идентификатор 53299.96.22 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-220824-11.04.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 53299.94.461, 53299.96.251, 53299.96.23, 53299.96.21АОС № 1187/04.12.2002 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
536720.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67177.20.145 (шест, седем, едно, седем, седем, точка, две, нула, точка, едно, четири, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сламино, с площ 21650 (двадесет и една хиляди шестстотин и петдесет) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - десета. Номер по предходен план: 020145Област Ямбол Община "Тунджа" село Сламино местност "Дерменоджа" ПИ с идентификатор 67177.20.145 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-220765-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 67177.20.186, 67177.20.187, 67177.20.155, 67177.20.147, 67177.20.146, 67177.20.188, 67177.20.185АОС 1605/29.10.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
537420.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 3101 от 31.01.1997 г. на Общинска Поземлена комисия, Община "Тунджа" - гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56873.17.60 (пет, шест, осем, седем, три, точка, едно, седем, точка, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Победа, с площ 17176 (седемнадесет хиляди сто седемдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 017060Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа местност "Чанаджик чатал" ПИ с идентификатор 56873.17.60 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-220809-11.04.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 56873.17.72, 56873.17.1, 56873.17.65, 56873.17.52АОС № 1398/02.04.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
535419.06.2018 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС , зап. № 132 от 13.02.1985 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ и зап. № 943 от 29.04.1992 г . на кмета на община "Тунджа"40/940(четиридесет от деветстотин и четиридесет) идеални части от УПИ ХІ-192 (римско - единадесет, арабско - сто деветдесет и две) в кв. 27 (дведесет и седем) по действащ ПУП на с. Козарево, обл. Ямбол, целия с площ от 940 (деветстотин и четиридесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Козаревво УПИ ХІ-192, кв. 27Съгласно скица № 15 - 326842-23.05.2018г.: север - УПИ ІХ-193; изток - УПИ Х-192; юг - улица; запад - УПИ ХІІ - 192. На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
535519.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 1501 от 10.03.2000 г.на Общинска поземлена комисия Община "Тунджа" - гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30096.31.51 (три, нула, нула, девет, шест, точка, три, едно, точка, пет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Завой, с площ 8001 (осем хиляди и един) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четири. Номер по предходен план: 031051Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой местност "Бресте" ПИ с идентификатор 30096.31.51 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-279966-04.05.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 30096.31.30, 30096,31.52, 30096.31.11, 30096.31.7АОС 3488/02.09.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
535619.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 0301 от 28.01.1999 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.23.4 (нула, пет, три, нула, осем, точка, две, три, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ 156480 (сто петдесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 023004Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско местност "Узун герен" ПИ с идентификатор 05308.23.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-221181-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 05308.23.10, 05308.23.2, 05308.23.3, 05308.24.22, 05308.24.21, 05308.24.20, 05308.24.19, 05308.24.17, 05308.24.623, 05308.24.122, 05308.23.5, 05308.23.15, 05308.23.7, 05308.23.8, 05308.23.9АОС 1325/25.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
535719.06.2018 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закон за водитеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73657.19.73 (седем, три, шест, пет, седем, точка, едно, девет, точка, седем, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Търнава, с площ от 1018 (хиляда и осемнадесет) кв.м., трайно предназначение на територията - Територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - За извар на прясна вода Номер по предходен план: 000073Област Ямбол Община "Тунджа" село Търнава местност ПАРЦЕЛИТЕ ПИ с идентификатор 73657.19.73Съгласно скица № 15 - 210873-05.04.2018г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 773657.19.158, 73657.19.7, 73657.19.22 На снование пчл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от Кмета на общинатаНеИзтегли файла
534918.06.2018 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.12.19 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, едно, две, точка, едно, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 29870 (двадесет и девет хиляди, осемстотин и седемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, категория Номер по предходен план: 000028Област Ямбол Община"Тунджа" село Голям манастир местност ПАЛЯ АМБЕЛЯ ПИ с идентификатор 15789.12.19,Съгласно скица № 15 - 389739 -15.06.2018г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 15789.26.51, 15789.18.24, 15789.26.56, 15789.26.59, 15789.26.57, 15789.26.60, 15789.12.17, 15789.26.37, 15789.26.36, 15789.26.45, 15789.26.68, 15789.26.71. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
535018.06.2018 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.30.36 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, три, нула, точка, три, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ 16820 (шестнадесет хиляди осемстотин и двадесет) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - изоставена орна нива, категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000069Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "Чучурка" ПИ с идентификатор 15789.30.36 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-279940-04.05.2918 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 15789.30.13, 15789.22.50, 15789.30.37 и 15789.30.38 На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
535118.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; протоколно решение по чл. 42 от ППЗСПЗЗ № 01-44 от 01.08.2002 г. на Общинска служба по "Земеделие" гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.14.113 (осем, нула, три, нула, шест, точка, едно, четири, точка, едно, едно, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Челник, с площ 32464 (тридесет и две хиляди четиристотин шестдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четири. Номер по предходен план: 014113Област Ямбол Община "Тунджа" село Челник местност "Мерджелика" ПИ с идентификатор 80306.14.113 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-220527-11.04.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 80306.14.6, 80306.14.38, 80306.14.125, 80306.14.126, 80306.14.78, 80306.14.101, 80306.14.112, 80306.14.85АОС 4714/23.06.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
535218.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67177.11.202 (шест, седем, едно, седем, седем, точка, едно, едно, точка, две, нула, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сламино, с площ 717 (седемстотин и седемнадесет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия -четвърта. Номер по предходен план: 011202Област Ямбол Община "Тунджа" с. Сламино местност "Юрта" ПИ с идентификатор 67177.11.202 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-220742-11.04.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 67177.11.210, 67177.11.195, 67177.11.209, 67177.12.24АОС № 1599/29.10.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
535318.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС; протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67177.11.201 (шест, седем, едно, седем, седем, точка, едно, едно, точка, две, нула, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сламино, с площ 561 (петстотин шестдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия -четвърта. Номер по предходен план: 011201Област Ямбол Община "Тунджа" с. Сламино местност "Юрта" ПИ с идентификатор 67177.11.201 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-220739-11.04.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 67177.12.24, 67177.11.164, 67177.11.209, 67177.11.211, 67177.11.118АОС № 1598/29.10.2004 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534515.06.2018 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 3901 от 15.07.1997 г. и протокол № 3902 от 23.11.1998 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.26.80 ( седем, две, две, четири, нула, точка, две, шест, точка, осем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ 293780 ( двеста деветдесет и три хиляди, седемстотин и осемдесет ) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000209Област Ямбол Община "Тунджа" с. Тенево местност "Кабата" ПИ с идентификатор 72240.26.80 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-357014-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 72240.26.81, 72240.26.76, 72240.26.89, 72240.26.60АОС № 825/30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534615.06.2018 г.Публична чл. 59, ал. 1, от ЗОС; Решение № 3901 от 10.03.2000 г. и протокол № 3903 от 02.08.2000 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.33.43 ( седем, две, две, четири, нула, точка, три, три, точка, четири, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ 334371 ( триста тридесет и четири хиляди, триста седемдесет и един ) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 033043Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево ПИ с идентификатор 72240.33.43 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-357024-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 46783.18.150, 72240.35.222, 72240.33.27, 72240.33.32, 72240.33.42, 72240.33.552, 72240.33.417, 72240.33.403, 72240.258.1, 72240.33.240, 72240.33.239, 72240.33.244, 72240.33.28, 72240.33.418АОС № 820/30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534715.06.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.35.56 ( седем, две, две, четири, нула, точка, три, пет, точка, пет, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ 419035 ( четиристотин и деветнадесет хиляди и тридесет и пет ) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 035056Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево местност "Юрт дере" ПИ с идентификатор 72240.35.56 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-357043-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 72240.35.232, 72240.35.549, 72240.35.55, 72240.35.222, 72240.35.232, 72240.33.244, 72240.35.234, 72240.35.247, 72240.38.253 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534815.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.35.1 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, тридесет и пет, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 45 584 (четиридесет и пет хиляди петстотин осемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта Номер по предходен план: 035001.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир местност "Жилища" ПИ с идентификатор 46783.35.1,Съгласно скица № 15-219322-11.04.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 46783.35.41, 46783.35.37, 46783.35.131, 46783.35.42 и 46783.35.43АОС № 1370 от 27.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
533714.06.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36200.13.100 (три, шест, две, нула, нула, точка, едно, три, точка, едно, нула, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каравелово, с площ 150589 (сто и петдесет хиляди, петстотин осемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000047Област Ямбол Община "Тунджа" с. Каравелово местност "Горното Юнжерлий" ПИ с идентификатор 36200.13.100 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-356890-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 36200.14.230, 36200.13.99, 36200.15.88, 36200.15.90 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
533814.06.2018 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Kомисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18259.12.38 (осемнадесет хиляди двеста петдесет и девет, точка, дванадесет, точка, тридесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гълъбинци, с площ от 268 977 (двеста шестдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - десета. Номер по предходен план: 012038.Област Ямбол Община "Тунджа" село Гълъбинци местност "Гьола" ПИ с идентификатор 18259.12.38Съгласно скица № 15-364921-07.06.2018 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 18259.11.119, 18259.12.540, 18259.12.120 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
533914.06.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и заповед № РП - 20 от 26.01.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.32.30 (четири, шест, седем, осем, три, точка, три, две, точка, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 4258 (четири хиляди, двеста петдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия -четвърта. Номер по предходен план: 000030Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир ПИ с идентификатор 46783.32.30 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-357094-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 46783.32.32, 46783.32.28, 46783.13.51 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534014.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.18.12 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, осемнадесет, точка, дванадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ханово, с площ от 171 125 (сто седемдесет и една хиляди сто двадесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 018012.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово местност "Широкия кайрак" ПИ с идентификатор 77150.18.12Съгласно скица № 15-220612-11.04.2018 г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77150.18.11, 77150.18.10, 77150.18.13, 77150.18.172АОС № 1435 от 02.04.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534114.06.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и заповед № РП - 20 от 26.01.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.52.36 (четири, шест, седем, осем, три, точка, пет, две, точка, три, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 2637 (две хиляди, шестстотин тридесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия -четвърта. Номер по предходен план: 052036Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир местност "Лозенска могила" ПИ с идентификатор 46783.52.36 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-357099-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 46783.52.21, 46783.52.165, 46783.52.38, 46783.52.35 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534214.06.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и заповед № РП - 20 от 26.01.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.80.336 (четири, шест, седем, осем, три, точка, осем, нула, точка, три, три, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 111544 (сто и единадесет хиляди, петстотин четиридесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия -седма. Номер по предходен план: 000336Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир ПИ с идентификатор 46783.80.336 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-357104-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 23557.17.35, 46783.80.239, 46783.80.333, 46783.79.334 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534314.06.2018 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и заповед № РП - 20 от 26.01.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решение.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.95.363 (четири, шест, седем, осем, три, точка, девет, пет, точка, три, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 168209 (сто шестдесет и осем хиляди, двеста и девет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000363Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир ПИ с идентификатор 46783.95.363 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-357127-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 46783.95.1, 46783.95.2, 46783.95.3, 46783.95.6, 46783.95.71, 46783.95.15, 46783.95.16, 46783.95.17, 46783.95.18, 46783.95.19, 46783.95.20, 46783.95.21, 46783.95.22, 46783.95.23, 46783.95.34, 46783.95.24, 46783.95.33, 46783.95.25, 46783.95.32, 46783.95.31, 46783.95.26, 46783.95.27, 46783.95.28, 46783.74.364, 46783.94.29, 46783.94.25, 46783.94.28, 46783.94.27, 46783.94.26, 46783.78.263, 46783.78.361 На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
534414.06.2018 г.Публична чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Решение № 0801 от 15.01.1996 г. и протокол № 0802 от 08.04.1996 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14725.58.62 (едно, четири, седем, две, пет, точка, пет, осем, точка, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Тошево, с площ 101365 (сто и една хиляди, триста шестдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия -шеста. Номер по предходен план: 058062Област Ямбол Община "Тунджа" с. Генерал Тошево местност "Дренака" ПИ с идентификатор 14725.58.62 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-357187-05.06.2018 г., издаден от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № №: 14725.58.164, 14725.57.22, 14725.57.320, 14725.57.69, 14725.57.91, 14725.57.18, 14725.57.92, 14725.57.84, 14725.57.83, 14725.58.318, 14725.58.307АОС № 562/29.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закон за общинска собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
533201.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0306/26.03.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП на с. Голям Манастир-ПРЗ в частта относно улица от о.т. 18 до о.т. 26, УПИ I-57, УПИ II-58, УПИ III-59 и терен за озеленяване в кв. 4 по ПУП на селото45/1378 (четиридесет и пет от хиляда триста седемдесет и осем) идеални части от УПИ II-58 (римско - две, арабско - петдесет и осем), в кв. 4 (четири) по плана на с. Голям Манастир, целия с площ от 1378 (хиляда триста седемдесет и осем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям Манастир УПИ II-58, в кв. 4 по плана на селотоСевер - край на регулацията Изток - УПИ III-59 Юг - улица Запад - УПИ I-57 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
533301.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0306/26.03.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП на с. Голям Манастир-ПРЗ в частта относно улица от о.т. 18 до о.т. 26, УПИ I-57, УПИ II-58, УПИ III-59 и терен за озеленяване в кв. 4 по ПУП на селото31/1601 (тридесет и една от хиляда шестстотин и една) идеални части от УПИ III-59 (римско - три, арабско - петдесет и девет), в кв. 4 (четири) по плана на с. Голям Манастир, целия с площ от 1601 (хиляда шестстотин и един) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям Манастир УПИ III-59, в кв. 4 по плана на селотоСевер - край на регулацията Изток - УПИ V-60 Юг - улица Запад - УПИ II-58 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
533401.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0306/26.03.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП на с. Голям Манастир-ПРЗ в частта относно улица от о.т. 18 до о.т. 26, УПИ I-57, УПИ II-58, УПИ III-59 и терен за озеленяване в кв. 4 по ПУП на селотоУрегулиран поземлен имот VI (римско - шест) - за озеленяване, в кв. 4 (четири) по плана на с. Голям Манастир с площ от 3 037 (три хиляди и тридесет и седем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям Манастир УПИ VI-за озеленяване, в кв. 4 по плана на селотоСевер - улица Изток - улица Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
533501.06.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.23.40 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, двадесет и три , точка, четиридесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Окоп, с площ от 179204 (сто седемдесет и девет хиляди, двеста и четири) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 023040ОбластЯмбол Община"Тунджа" с.Окоп ПИ с идентификатор 53480.23.40 по КККР на селотоПИ с идентификатори № №: 53480.23.311;53480.23.9; 53480.23.26; 53480.23.35; 53480.23.7; 53480.23.2; 53480.23.3; 53480.23.34; 53480.23.32; 53480.23.310; 53480.23.18; 53480.23.17; 53480.23.16; 53480.23.37; 53480.23.39;АОС № 4629 от 21.06.2013г НеИзтегли файла
533601.06.2018 г.Частна чл.,59, ал. 2 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.23.32(петдесет и три хиляди и четиристотин и осемдесет, точка, двадесет и три, точка,тридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Окоп, с площ от 18 998 (осемнадесет хиляди, деветстотин деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 023032.ОбластЯмбол Община"Тунджа" с. Окоп ПИ с идентификатор 53480.23.32 по КККР на селотоПИ с идентификатори № №: 53480.23.40; 53480.23.34; 53480.23.33; 53480.23.21; 53480.23.20; 53480.23.19; 53480.23.18АОС № 4626 от 21.06.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
533130.05.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0306/26.03.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП на с. Голям Манастир-ПРЗ в частта относно улица от о.т. 18 до о.т. 26, УПИ I-57, УПИ II-58, УПИ III-59 и терен за озеленяване в кв. 4 по ПУП на селото33/1584 (тридесет и три от хиляда петстотин осемдесет и четири) идеални части от УПИ I-57 (римско - едно, арабско - петдесет и седем), в кв. 4 (четири) по плана на с. Голям Манастир, целия с площ от 1584 (хиляда петстотин осемдесет и четири) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям Манастир УПИ I-57, в кв. 4 по плана на селотоСевер - край на регулацията Изток - УПИ II-58 Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
533028.05.2018 г.Частна чл. 59, ал.. 2 от ЗОС;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.29.702 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, двадесет и девет, точка, седемстотин и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 135238 (сто тридесет и пет хиляди, двеста тридесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията - нарушена с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000701Област Ямбол Община "Тунджа" с. Хаджидимитрово ПИ с идентификатор № 77030.29.702 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селотоСъгласно скица № 15 - 326842-23.05.2018г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 77030.29.679, 77030.29.217, 77030.18.277, 77030.29.230, 77030.29.686 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
532916.05.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0305/26.03.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ V-за озеленяване и трафопост и УПИ VI-за търговия и услуги в кв. 22 по плана на с. Роза475/1067 (четиристотин седемдесет и пет от хиляда шестдесет и седем) идеални части от УПИ VI-за търговия и услуги (римско - шест), в кв. 22 (двадесет и две) по плана на с. Роза, целия с площ от 1067 (хиляда шестдесет и седем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Роза УПИ VI-за търговия и услуги, в кв. 22 по плана на селотоСевер - УПИ V-за озеленяване и трафопост Изток - улица Юг - УПИ V-за озеленяване и трафопост Запад- УПИ V-за озеленяване и трафопост На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
532115.05.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0072/25.01.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ I-за спортен комплекс в кв. 51 по плана на с. КукоревоУрегулиран поземлен имот II (римско - две) - за трафопост, в кв. 51 (петдесет и едно) по плана на с. Кукорево с площ от 219 (двеста и деветнадесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ II-за трафопост, кв. 51Север - улица Изток - улица Юг - УПИ III-общ. и Усилена тротоарна площ Запад- УПИ I-за спортен комплексАОС № 447 от 23.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
532215.05.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0072/25.01.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ I-за спортен комплекс в кв. 51 по плана на с. КукоревоУрегулиран поземлен имот III-общ. (римско - три), в кв. 51 (петдесет и едно) по плана на с. Кукорево с площ от 400 (четиристотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ III-общ., в кв. 51Север - УПИ I-за спортен комплекс и УПИ II-за трафопост Изток - Усилена тротоарна площ Юг - УПИ IV-общ. Запад- УПИ I-за спортен комплексАОС № 447 от 23.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
532315.05.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0072/25.01.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ I-за спортен комплекс в кв. 51 по плана на с. КукоревоУрегулиран поземлен имот IV-общ. (римско - четири), в кв. 51 (петдесет и едно) по плана на с. Кукорево с площ от 400 (четиристотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ IV-общ., в кв. 51Север - УПИ III-общ. Изток - Усилена тротоарна площ Юг - УПИ V-общ. Запад- УПИ I-за спортен комплексАОС № 447 от 23.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
532415.05.2018 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0072/25.01.2018 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ I-за спортен комплекс в кв. 51 по плана на с. КукоревоУрегулиран поземлен имот V-общ. (римско - пет), в кв. 51 (петдесет и едно) по плана на с. Кукорево с площ от 400 (четиристотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ V-общ., в кв. 51Север - УПИ IV-общ. Изток - Усилена тротоарна площ Юг - УПИ VI-общ. Запад- УПИ I-за спортен комплексАОС № 447 от 23.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 106 (5298 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
104
105
106
Следваща
[Условие]Създаване на филтър