ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
576804.11.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.90.205 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, деветдесет, точка, двеста и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 20 345 (двадесет хиляди триста четиридесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000205.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир ПИ с идентификатор 46783.90.205Съгласно скица № 15-937481-15.10.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори 46783.56.202, 46783.60.206, 46783.60.208, 46783.90.166, 46783.90.206, 46783.90.209 и 46783.90.71. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
576616.10.2019 г.Частна чл.2 , ал. 1, т. 2 от ЗОСУрегулиран поземлен имот V (римско - пет) , в кв. 16 (шестнадесет) по ПУП на с. Търнава, обл. Ямбол, целия с площ от 500 (петстотин ) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" с. Търнава УПИ V общ, в кв. 16 по ПУП на селотосевер - УПИ ІV общ; изток - улица; юг - УПИ VІобщ; запад .- УПИ І за озеленяване- На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
576716.10.2019 г.Частна чл.2 , ал. 1, т. 2 от ЗОСУрегулиран поземлен имот VІ (римско - шест) , в кв. 16 (шестнадесет) по ПУП на с. Търнава, обл. Ямбол, целия с площ от 500 (петстотин ) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Търнава УПИ VІ общ, в кв. 16 по ПУП на селотосевер - УПИ V общ; изток - улица; юг - УПИ VІІ общ; запад .- УПИ І за озеленяване На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
576101.10.2019 г.Публична чл. 60, ал. 1 от ЗОС; чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "в" от Закон за водитеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.71.537 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, седемдесет и едно, точка, петстотин тридесет и седем) с площ от 11832 (единадесет хиляди осемстотин тридесет и два) кв. м., с трайно предназначение на територията : територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водоем за противопожарни нужди по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир,Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност Манастирски възвишения ПИ с идентификатор 15789.71.537 по КККР на селотоСъгласно скица - проект № 15-706478 от 02.10.2018г. издадена от СГКК гр. Ямбол: проектен имот с идентификатор 15789.71.538 и проектен имот с идентификатор 15789.71.539.АЧОС № 5571/04.10.2018г. НеИзтегли файла
576301.10.2019 г.Частна ччл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Решение № 17-26 от 04.08.2003 г. на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне, Заповед № РД 14-192/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Христо Смирненски" с. КабилеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.5.99 (тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, пет, точка, деветдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 12 324 (дванадесет хиляди триста двадесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 050102.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност "Тунджалъка" ПИ с идентификатор 35028.5.99Съгласно скица № 15-737573-13.08.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35028.5.1, 35028.5.100, 35028.5.54, 35028.5.76 и 35028.5.98. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
576201.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС75/825 (седемдесет и пет от осемстотин двадесет и пет) идеални части от УПИ ІV- 18 (римско - четири, арабско- осемнадесет) в кв. 2 (две) по ПУП на с. Победа, целия с площ от 825 (осемстотин двадесет и петт).Област Ямбол Община "Тунджа" село Победа УПИ ІV-18, в кв. 2 по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - улица; юг - УПИ V-19; запад - УПИ ІІІ-17. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
576401.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Решение № 17-26 от 04.08.2003 г. на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне, Заповед № РД 14-192/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Христо Смирненски" с. КабилеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.5.98 (тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, пет, точка, деветдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 10 998 (десет хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - неизползвана нива (угар, орница), с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 050101.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност "Тунджалъка" ПИ с идентификатор 35028.5.98Съгласно скица № 15-821622-09.09.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35028.5.1, 35028.5.53, 35028.5.62, 35028.5.76 и 35028.5.99. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
576501.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, Решение № 17-26 от 04.08.2003 г. на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне, Заповед № РД 14-192/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Христо Смирненски" с. КабилеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35028.5.100 (тридесет и пет хиляди двадесет и осем, точка, пет, точка, сто) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кабиле, с площ от 4 000 (четири хиляди) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - неизползвана нива (угар, орница), с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 050103.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле местност "Тунджалъка" ПИ с идентификатор 35028.5.100Съгласно скица № 15-821619-09.09.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35028.5.10, 35028.5.11, 35028.5.54, 35028.5.58, 35028.5.7, 35028.5.73, 35028.5.76, 35028.5.8, 35028.5.9 и 35028.5.99. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
576024.09.2019 г.Публична чл.60, ал. 3 от Закон за общинската собственост2085/2685 (две хиляди осемдесет и пет от две хиляди шестстотин седемдесеит и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот VІ (римско - шест) - За Дом на ТКЗС, Детска градина, в кв . 35 (тридесет и пет) по ПУП на с. Бояджик, обл. Ямбол,целия с площ от 2685 (две хиляди шестстотин осемдесет и пет) кв.м., ведно с находящата се в имота двуетажна масивна сграда - Детска градина, построена през 1978 г., застроена на площ от 120 (сто и двадесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Бояджик УПИ VІ - За Дом на ТКЗС, Детска градина, в кв. 35 по одобрен проект за ПУП - ПР по плана на селотосевер - УПИ V-563,562; изток - УПИ VІІ-209; юг - улица; запад . улицаАОС № 127/28.12.1999г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575920.09.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС Решение № 236/ 28.05.2019г на ОбС "Тунджа" за одобряване на ПУП - ПРЗ на УПИ І-за магазин в кв. 49 и УПИ І в кв. 47 по ПУП на с. БояджикУрегулиран поземлен имот ІІІ (римско - три) - за ТП в кв. 49а (четиридесе и девет а) по ПУП на с. Бояджик, целия с площ от 187 (сто осемдесет и седем). кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Бояджик УПИ ІІІ за ТП, в кв. 49а по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - терен за озеленяване; юг - УПИ ІІобщ; запад - терен за озеленяванеАОС № 1964/13.10.2005г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575819.09.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от Закон за общинската собственост и Решение № 236от 28.05.2019г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на УПИ І --за магазин в кв.49 и УПИ І, в кв. 47 по ПУП на с. БояджикУрегулиран поземлен имот целия с площ от 1140 (пхиляда сто и четиридесет) кв.м.,,находящ се в УПИ ІІобщ (римско - две, общински), в кв. 49а (четиридесет и девет "а") по одобрен ПУП на с. Бояджик, обл. ЯмболОбласт Ямбол Община "Тунджа" с. Бояджик УПИ ІІобщ, в кв. 49а по одобрен проект за ПУП - ПРЗ по плана на селотосевер- терен за озеленяване и УПИ ІІІ за ТП; изток - улица; юг - улица и запад - УПИ І-за магазин и обитаванеАОС № 1964/13.10.2005г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575716.09.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС; Договор за покупко-продажба от 18.07.2019 г., вписан вх. рег. 5179, том 17, стр. 72 от 27.08.2019 г. на Служба по вписванията-гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.71.4 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, седемдесет и едно, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 1 700 (хиляда и седемстотин) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 071004.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Средна вода" ПИ с идентификатор 53299.71.4Съгласно скица № 15-813371-05.09.2019 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.71.1, 53299.71.202 и 53299.71.3. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
575610.09.2019 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, Решение от № 1301 от 02.11.1998 г.на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.41.24 (двадесет и три хиляди петстотин петдесет и седем, точка, четиридесет и едно, точка, двадесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ от 20 486 (двадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - овощна градина, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000192.Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местност "Япа гичит" ПИ с идентификатор 23557.41.24Съгласно скица № 15-806481-03.09.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23557.41.1, 23557.41.2, 23557.41.23, 23557.41.4, 23557.41.5 и 23557.41.6.АОС № 617 от 29.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
575504.09.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "В" от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.19.45 (пет хиляди триста и осем, точка, деветнадесет, точка, четиридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ от 230 242 (двеста и тридесет хиляди двеста четиридесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000045.Област Ямбол Община "Тунджа" село Болярско ПИ с идентификатор 05308.19.45 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-804190-03.09.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05308.15.142, 05308.16.1, 05308.16.203, 05308.16.4, 05308.17.129, 05308.19.20, 05308.19.21, 05308.19.243, 05308.19.28, 05308.19.29 и 05308.19.47.АОС № 301 от 29.05.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
575403.09.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "В" от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32740.21.260 (тридесет и две хиляди седемстотин и четиридесет, точка, двадесет и едно, точка, двеста и шестдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Инзово, с площ от 28 482 (двадесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000322.Област Ямбол Община "Тунджа" село Генерал Инзово местност "ХАДЖИ БУНАР" ПИ с идентификатор 32740.21.260 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-147985-12.03.2018 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 10985.14.205, 10985.14.206, 32740.19.134, 32740.21.245, 32740.21.261, 32740.21.300 и 32740.21.860.АОС № 351 от 31.05.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
575227.08.2019 г.Публична чл.2, ал. 1, т. 2 и чл.59, ал. 2 от ЗОС, чл.19, ал. 1, т. 5 от Закон за водитеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62921.10.83 (шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, десет, точка, осемдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Роза, с площ от 302 542 (триста и две хиляди, петстотин четиридесет и две) кв.м., трайно предназначение на територията: територия заета с води и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000024.Община "Тунджа" село Роза местност СЛИВЕНСКИ ПЪТ ПИ с идентификатор 62921.10.83 по КККР на селотоСъгласно скица: № 15 - 160881 - 16.03.2018г. издазена от СГКК гр. Ямбол, ПИ с идентификатори: 62921.7.20; 62921.7.357; 62921.7.21; 62921.7.10; 62921.7.1; 62921.6.229; 62921.10.230; 62921.2.93; 62921.2.618; 62921.2.5; 05308.25.32; 05308.25.38; 62921.10.104; 62921.10.72.АОС № 758/ 30.11.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575327.08.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закон за общинската собственостУрегулиран поземлен имот ХІ (римско - единадесет) - за озеленяване, в кв. 64 (шестдесет и четири) по ПУП на с. Ген. Инзово, обл. Ямбол, целия с площ от 3226 (три хиляди двеста двадесет и шест) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Генерал Инзово УПИ VІ-за озеленяване , в кв. 64 по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - улица; юг - УПИ ХІІ-670 и ПИ 318; запад - улица На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575121.08.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2, от Закон за общинската собственост и зап. № РД-07 - 1741 от 29.07.2019 г. на Кмета на община "Тунджа", за одобряване на проект за ПУП - ПР на УПИ І - ветеринарна лечебница и УПИ ІІІ- 429, в кв. 85 по плана на с. Бояджик, обл. Ямбол.91/684 (деветдесет и едно от шестстотин осемдесет и четири) идеални части части от УПИ ІІІ- 429 (римско - три, арабско - четиристотин двадесет и девет) в кв. 85 (осемдесет и пет) по ПУП на с.Бояджик, целия с площ от 684 (шестстотин осемдесет и четири).кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Бояджик УПИ ІІІ-429, в кв. 85- по одобрен проект за ПУП - ПР по плана на селотосевер - УПИ ІV-429; изток - УПИ V-429; юг - улица; запад - УПИ VІ-567 - за обществено обслужване и УПИ І-566 - Ветеринарна лечебница.АЧОС 474/258.11.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
575020.08.2019 г.Частна чл. 2, ал. 2, от Закон за общинската собственост и зап. № РД-07 - 0672 от 04.07.2019 г. на Кмета на община "Тунджа", за одобряване на проект за ПУП - ПР на общински терен и ПИ 670, кв. 64 по плана на с. Генерал Инзово, обл. Ямбол.1502/1857 (хиляда петстотин и две от хиляда осемстотин петдзесет и седем) идеални части от УПИ ХІІ- 670 (римско - дванадесет, арабско-шестстотин и седемдесет ) - За производство, складове, търговия и услуги, в кв. 64 (шестдесет и четири) по ПУП на с. Генерал Инзово, целия с площ от 1857 (хиляда осемстотин петдзесет и седем).кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Генерал Инзово УПИ ХІІ-670 - За производство,складове, търговия и услуги, кв. 64 с по одобрен проект за ПУП - ПР по плана на селотосевер - УПИ ХІ-за озеленяване; изток УПИ ХІ-670 - за озеленяване; изток - ПИ 318; запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
574916.08.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2, от Закон за общинската собственост и зап. № РД-07 - 1741 от 29.07.2019 г. на Кмета на община "Тунджа", за одобряване на проект за ПУП - ПР на УПИ І- ветеринарна лечебница и УПИ ІІІ-429, в кв. 85 по ПУП на с. Бояджик, обл. Ямбол.Общински терен съставляващ УПИ VІ-567 (римско - шест, арабско - петстотин шестдесет и седем) - За обществено обслужване, в кв. 85 (осемдесет и пет) по плана на с. Бояджик, обл. Ямбол, целия с площ от 377 (триста седемдесет и седем) кв. м., ведно с посторената в него едноетажна масивна сграда, застроена на площ от 129 (сто двадесет и девет) кв.м., построена през 1977 г.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Бояджик УПИ VІ- 567 - за обществено обслужване кв. 85 по одобрен проект за ПУП - ПР на селотосевер - УПИ І-566; изток - УПИ ІІІ-429; юг- улица; запад - улицаАЧОС 474/28.11.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
574807.08.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.18.310 (двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, осемнадесет, точка, триста и десет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 27 233 (двадесет и седем хиляди двеста тридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 000310.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност "Кайрака" ПИ с идентификатор 23501.18.310Съгласно скица № 15-463815-28.05.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23501.18.135, 23501.18.166, 23501.18.169, 23501.18.309, 23501.18.63, 23501.25.114, 23501.31.20, 23501.31.25, 23501.31.26, 23501.31.279 и 23501.31.8. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
574506.08.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.25.190 (двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, двадесет и пет, точка, сто и деветдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 15 741 (петнадесет хиляди седемстотин четиридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 000190.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност "Кайрака" ПИ с идентификатор 23501.25.190Съгласно скица № 15-463818-28.05.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23501.25.122, 23501.25.174, 23501.25.35, 23501.25.38, 23501.25.56, 23501.25.57, 23501.25.61, 23501.25.62, 23501.25.86, 23501.25.91 и 23501.25.92. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
574606.08.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.14.308 (двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, четиринадесет, точка, триста и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 3 107 (три хиляди сто и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 000308.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност "Корията-камъка" ПИ с идентификатор 23501.14.308Съгласно скица № 15-463801-28.05.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23501.14.298, 23501.14.307, 23501.14.43 и 23501.888.9901. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
574706.08.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.14.185 (двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, четиринадесет, точка, сто осемдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 25 380 (двадесет и пет хиляди триста и осемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 000185.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност "Корията-камъка" ПИ с идентификатор 23501.14.185Съгласно скица № 15-463797-28.05.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23501.14.50, 23501.15.117, 23501.15.289 и 35028.16.68. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
574402.08.2019 г.Частна На основание чл.2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост,Урегулиран поземлен имот ХVІІ-67 (римско - седемнадесет, арабско - шестдесет и седем) , в кв. 10 по ПУП на с. Завой, обл. Ямбол,целия с площ от 600 (шестстотин) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Завой УПИ ХVІІ-67, в кв. 10 по действащ ПУП на селотосевер -УПИ ХVІІІ-66; изток - УПИ ХV-68; юг - УПИ ХVІ-69; запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
574101.08.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС; Договор за покупко-продажба от 02.05.2019 г., вписан вх. рег. 3888, том 13, стр. 7 от 04.07.2019 г. на Служба по вписванията-гр. ЯмболПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.35.18 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, тридесет и пет, точка, осемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 4 199 (четири хиляди сто деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 035018.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "Хасково" ПИ с идентификатор 53299.35.18Съгласно скица № 15-643735-17.07.2019 г., издадена от СГКК-гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.35.131, 53299.35.17, 53299.35.19, 53299.36.147 и 53299.37.131. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
574201.08.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.13.319 (двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, тринадесет, точка, триста и деветнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 14 652 (четиринадесет хиляди шестстотин петдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 000319.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност "Корията" ПИ с идентификатор 23501.13.319Съгласно скица № 15-463702-28.05.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23501.13.1010, 23501.13.168, 23501.13.172, 23501.13.405 и 35028.6.42.АОС № 4472 от 22.06.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
574301.08.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.27.203 (двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, двадесет и седем, точка, двеста и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 40 515 (четиридесет хиляди петстотин и петнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 000203.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност "Великови ъгли" ПИ с идентификатор 23501.27.203Съгласно скица № 15-463826-28.05.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23501.27.144, 23501.27.145 и 87374.69.604. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
573931.07.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.10.48 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, десет, точка, четиридесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Робово, с площ от 74 088 (седемдесет и четири хиляди и осемдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 010048.Област Ямбол Община "Тунджа" село Робово местност "ЛЪКИТЕ" ПИ с идентификатор 62757.10.48Съгласно скица № 15-504960-07.06.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 62757.10.80, 62757.10.83 и 62757.10.84.АОС № 1218 от 04.12.2002 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
574031.07.2019 г.Публична чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.9.45 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, девет, точка, четиридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Робово, с площ от 75 543(седемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - ливада, с категория на земята при неполивни условия - десета. Номер по предходен план: 009045.Област Ямбол Община "Тунджа" село Робово местност "ГЕРЕНА" ПИ с идентификатор 62757.9.45Съгласно скица № 15-505010-07.06.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 62757.9.43, 62757.9.44, 62757.9.86, 62757.9.89 и 62757.9.96.АОС № 1211 от 04.12.2002 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573830.07.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.16.3 (четиридесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и седем, точка, шестнадесет, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, с площ от 59 045 (петдесет и девет хиляди и четиридесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 016003.Област Ямбол Община "Тунджа" село Могила местност "Малката река" ПИ с идентификатор 48787.16.3Съгласно скица № 15-495078-05.06.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 48787.16.210, 48787.16.60, 48787.16.61, 48787.16.264, 80217.3.82, 48787.16.59, 80217.3.340, 48787.16.39, 48787.16.195, 48787.17.194, 48787.16.44, 48787.16.261 и 48787.16.2. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573701.07.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.10.167 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, десет, точка, сто шестдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 15 843 (петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - нарушена, с начин на трайно ползване - депо за битови отпадъци (сметище). Номер по предходен план: 000660.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "КАЙРЯКА" ПИ с идентификатор 03229.10.167Съгласно скица № 15-495227-05.06.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.100.20 и 03229.10.161. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573325.06.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0536/31.05.2019 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ X-45, УПИ XI-51 и УПИ XII-44, в кв. 11 по плана на с. ЗавойУПИ XI-51 (римско - единадесет, арабско - петдесет и едно), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Завой, целия с площ от 768 (седемстотин шестдесет и осем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Завой УПИ XI-51, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ XII-44 Изток - УПИ X-45 Юг - улица Запад - улицаАОС № 5672 от 19.03.2019 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573425.06.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от Закон за общинската собственост Заповед № РД-07-0536/31.05.2019 г. на кмета на Община "Тунджа" за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ X-45, УПИ XI-51 и УПИ XII-44, в кв. 11 по плана на с. ЗавойУПИ XII-44 (римско - дванадесет, арабско - четиридесет и четири), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Завой, целия с площ от 476 (четиристотин седемдесет и шест) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Завой УПИ XII-44, в кв. 11 по плана на селотоСевер - УПИ XIII-43 и УПИ II-40 Изток - УПИ X-45 Юг - УПИ XI-51 Запад - улицаАОС № 5673 от 19.03.2019 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573525.06.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Заповед № РД 14-191/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. БезмерПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.10.4 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, десет, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 18 000 (осемнадесет хиляди) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 010004.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "НАД СЕЛОТО" ПИ с идентификатор 03229.10.4Съгласно скица № 15-277501-29.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.10.133, 03229.10.22, 03229.10.115, 03229.10.116, 03229.10.24, 03229.10.173 и 03229.10.5.АОС № 1323 от 25.02.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573625.06.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Заповед № РД 14-191/29.05.2008 г. на МОН за закриване на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. БезмерПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.54.31(три хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и четири, точка, тридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ от 39 496 (тридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - три. Номер по предходен план: 054031.Област Ямбол Община "Тунджа" село Безмер местност "АЛТАШ КАРЪ" ПИ с идентификатор 03229.54.31Съгласно скица № 15-282547-01.04.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 03229.54.30, 03229.54.32, 03229.41.48 и 03229.54.58.АОС № 534 от 29.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573220.06.2019 г.Публична На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73657.32.1 (седемдесет и три хиляди шестстотин петдесет и седем, точка, тридесет и две, точка, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Търнава, с площ от 2 685 (две хиляди шестстотин осемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 032001.Област Ямбол Община "Тунджа" село Търнава местност "ПАРЦЕЛИТЕ" ПИ с идентификатор 73657.32.1Съгласно скица № 15-498386-06.06.2019 г., издадена от СГКК - гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 73657.32.156, 73657.32.3 и 73657.20.60. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
573112.06.2019 г.Публична Чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, Протоколно решение от 16.01.2009 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Зап. № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66737.107.329(шестдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, сто и седем, точка, триста двадесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Скалица, с площ от 52759 (петдесет и две хиляди и седемстотин петдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище. Номер по предходен план 000329.Община "Тунджа" село Скалишца местност БЕЛИ ГРОБИЩА ПИ с идентификатор 66737.107.329( по КККР на селотоСъгласно скица № 15 - 409790 -10.05.2019г. издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № №: 66737.35.734; 66737.37.193; 66737.36.803; 66737.36.762; 66737.888.9901; 66737.107.108; 66737.107.21; 66737.107.22; 66737.107.34; 66737.107.12. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
573003.05.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47562.38.111 (четиридесет и седем хиляди петстотин шестдесет и две, точка, тридесет и осем, точка, сто и единадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Меден кладенец, с площ от 7 199 (седем хиляди сто деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 038111.Област Ямбол Община "Тунджа" село Меден кладенец местност "БОСТАН ДЕРЕ" ПИ с идентификатор 47562.38.111Съгласно скица № 15-277024-29.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 47562.38.79, 47562.41.85, 47562.38.82, 47562.38.64, 47562.38.117 и 47562.38.78.АОС № 2562 от 28.02.2007 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572902.05.2019 г.Частна чл. 60, ал. 3 от ЗОСУрегулиран поземлен имот VІ (римско - шест), в кв. 1(едно) по ПУП на с.Дражево обл. Ямбол,целия с площ от 790(седемстотин и деветдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево УПИ VІ, в кв. 1 по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - УПИ І-10 и УПИ V-10; юг- улица; запад - улица.АЧОС № 4788/03.10.2014г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
572624.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.13.68 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, тринадесет, точка, шестдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ от 43 970 (четиридесет и три хиляди деветстотин и седемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 013068.Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево местност "КАБАЛМА" ПИ с идентификатор 72240.13.68Съгласно скица № 15-211128-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 72240.13.67, 72240.40.354, 72240.13.66, 72240.13.3, 72240.13.56, 72240.13.54, 72240.13.61, 72240.13.72, 72240.11.215 и 72240.12.467. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572724.04.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД- 1313/2012г.за одобр. на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VІ, в кв. 31 по ПУП на с. КозаревоУрегулиран поземлен имот VІІ (римско - седем) - резервен терен, кв. 31 (тридесет и едно) по ПУП на с. Козарево, обл. Ямбол, целия с площ от 8180 (осем хиляди сто и осемдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Козарево УПИ VІІ-резервен терен, в кв. 31 по действащ ПУП на селотосевер -ПИ с идентификатор 37681.15.247 по КККР на с. Козарево; изток - ПИ с идентификатор 37681.15.248 - гробищен парк по КККР на с.Козарево; юг - улица запад- УПИ VІ - за спортАЧОС №2208/01.09.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
572824.04.2019 г.Частна чл.59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД-1313/2012гза одобряване на проект за изменение на ПУР -ПР на УПИ VІ, кв.31 по ПУП на с.КозаревоУрегулиран поземлен имот VІ (римско - шест) - за спорт , в кв. 31 (тридесет и едно) по ПУП на с. Козарево, обл. Ямбол, целия с площ от 4660 (четири хиляди шестстотин шестдесет) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Козарево УПИ VІ-за спорт, в кв. 31 по ПУП на селотосевер- - ПИ с идентификатор 37681.15.247 по КККР на с.Козарево; изток - ПИ С идентификатор 37681.15.248 - гробищен парк по КККР на с.Козарево; юг - улица; запад УПИ VобщАЧОС 2208/01.09.2006г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
572223.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.54.468 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, петдесет и четири, точка, четиристотин шестдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 1 305 (хиляда триста и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000468.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец ПИ с идентификатор 53299.54.468Съгласно скица № 15-211118-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.54.471 и 53299.54.486. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572323.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.44.283 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, четиридесет и четири, точка, двеста осемдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 1 532 (хиляда петстотин тридесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000283.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец ПИ с идентификатор 53299.44.283Съгласно скица № 15-211115-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.44.48, 53299.44.53, 53299.44.288, 53299.44.51 и 53299.44.50. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572423.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.114.16 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, сто и четиринадесет, точка, шестнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 15 837 (петнадесет хиляди осемстотин тридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 114016.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "БУРДЖИЙКАТА" ПИ с идентификатор 53299.114.16Съгласно скица № 15-211113-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.114.12, 53299.114.13, 53299.114.14, 53299.114.15, 53299.114.17, 53299.115.271, 53299.115.387, 53299.113.273 и 53299.114.394. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
572523.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53299.113.22 (петдесет и три хиляди двеста деветдесет и девет, точка, сто и тринадесет, точка, двадесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Овчи кладенец, с площ от 28 671 (двадесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, с категория на земята при неполивни условия - девета. Номер по предходен план: 113022.Област Ямбол Община "Тунджа" село Овчи кладенец местност "БУРДЖИЙКАТА" ПИ с идентификатор 53299.113.22Съгласно скица № 15-211110-12.03.2019 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 53299.113.438, 53299.115.620, 53299.113.384, 53299.115.382, 53299.113.181, 53299.113.90, 53299.113.379, 53299.113.180, 53299.113.1 и 53299.113.2. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
571719.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост25/1500 (двадесет и пет от хиляда и петстотин) идеални части от УПИ XIII-371 (римско - тринадесет, арабско - триста седемдесет и едно), в кв. 52 (петдесет и две) по плана на с. Гълъбинци, целия с площ от 1 500 (хиляда и петстотин) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Гълъбинци УПИ XIII-371, в кв. 52 по плана на селотоСевер - УПИ XII-369 Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ XIV-371 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
571819.04.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост25/1665 (двадесет и пет от хиляда шестстотин шестдесет и пет) идеални части от УПИ XIV-371 (римско - четиринадесет, арабско - триста седемдесет и едно), в кв. 52 (петдесет и две) по плана на с. Гълъбинци, целия с площ от 1 665 (хиляда шестстотин шестдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Гълъбинци УПИ XIV-371, в кв. 52 по плана на селотоСевер - УПИ XII Изток - УПИ XIII Юг - улица Запад - УПИ XV На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
571919.04.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС Заповед № РД- 07-0200 от 07.03.2019г. за одобряване на Проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ ХІ-125; УПИ Х-127 и УПИ ХІІ-126, в кв. 21 по ПУП на с. Кукорево, обл. ЯмболУрегулиран поземлен имот ХІ-125 (римско - единадесет, арабско - сто двадесет и пет) - за търговия услуги и складова дейност по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, целия с площ от 517 (петстотин и седемнадесет) кв.м., ведно с находящата се в имота едноетажна масивна сграда, построена през 1967 г., застроена на площ от 209 (двеста и девет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ ХІ-125, в св. 21 по ПУП на селотоизток - УПИ Х-127; изток - УПИ Х-127; юг - УПИ - Х-127 и запад - улицаАЧОС № 810/30.11.2000г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 114 (5693 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
112
113
114
Следваща
[Условие]Създаване на филтър