ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
631604.07.2022 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 3 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48101.10.1 (четиридесет и осем хиляди сто и едно, точка, десет, точка, едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Миладиновци , с площ 5 999 (пет хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- пета. Номер по предходен план : .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Миладиновци Местност ТРИТЕ МОГИЛИ ПИ и идентификатор 48101.10.1Съгласно скица № 15-409278-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 48101.10.24, 48101.10.41, 48101.10.60 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.Не
631001.07.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.25.87 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет и пет, точка, осемдесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 6 655 (шест хиляди шестстотин петдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-трета . Номер по предходен план : 025087.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ИНДЖОВ БЛОК ПИ и идентификатор 77150.25.87Съгласно скица № 15-455276-28.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.25.110, 77150.25.112, 77150.25.206, 77150.25.59, 77150.25.88 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
631101.07.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.4.20 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, четири, точка, двадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Ханово , с площ 2 209 (две хиляди двеста и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-четвърта . Номер по предходен план : 004020.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност МЕРАТА ПИ и идентификатор 77150.4.20Съгласно скица № 15-455280-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.4.206, 77150.4.330, 77150.4.354, 77150.4.356 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
631201.07.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.110 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, сто и десет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 20 940 (двадесет хиляди деветстотин и четиридесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 006110.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ГЪРЛАТА ПИ и идентификатор 77150.6.110Съгласно скица № 15-455285-28.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.6.111, 77150.6.186, 77150.6.188АОС № 851/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
631301.07.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.20 (седмдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, двадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 11 375 (единадесет хиляди триста седемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята- четвъърта. Номер по предходен план : 006020.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ГЪРЛАТА ПИ и идентификатор 77150.6.20Съгласно скица № 15-455292-28.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.6.184, 77150.6.186, 77150.6.189, 77150.6.21, 77150.6.22, 77150.6.310АОС № 882/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
631401.07.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.4.77 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, четири, точка, седемдесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 3 228 (три хиляди двеста двадесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 004077.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност МАРАШ ТАРЛА ПИ и идентификатор 77150.4.77Съгласно скица № 15-455283-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.4.138, 77150.4.217, 77150.4.340, 77150.4.78АОС № 874/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
631501.07.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.6.93 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шест, точка, деветдесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 6 357 (шест хиляди триста петдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-четвърта . Номер по предходен план : 006093.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ГЪРЛАТА ПИ и идентификатор 77150.6.93Съгласно скица № 15-455305-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.6.183, 77150.6.186, 77150.6.92АОС № 884/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630230.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.19.41 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, деветнадесет, точка, четиридесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 1 237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 019041.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ЮРТА ПИ и идентификатор 77150.19.41Съгласно скица № 15-455227-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.19.157, 77150.19.24, 77150.19.26, 77150.19.42 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630330.06.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.20.26 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет, точка, двадесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 6 399(шест хиляди триста деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта . Номер по предходен план : 020026.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ТАБИЯ ПИ и идентификатор 77150.20.26Съгласно скица № 15-455230-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.20.2, 77150.20.27, 77150.888.9901АОС № 888/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630430.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.21.64 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет и едно , точка, шестдесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 2 211 (две хиляди двеста и единадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- седма. Номер по предходен план : 021064.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ ПИ и идентификатор 77150.21.64Съгласно скица № 15-455239-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.21.123, 77150.21.169, 77150.21.52, 77150.21.53 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630530.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.23.206 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет и три, точка, двеста и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет ) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 023206.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност НАД ЛОЗЯТА ПИ и идентификатор 77150.23.206Съгласно скица № 15-455243-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.23.125, 77150.23.205, 77150.23.247, 77150.23.34 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630630.06.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.24.22 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет и четири, точка, двадесет и две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 7 995 (седем хиляди деветстотин деветдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-четвърта . Номер по предходен план : 024022.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ЗАВАНОВ АЛЧАК ПИ и идентификатор 77150.24.22Съгласно скица № 15-455253-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.24.17, 77150.24.177, 77150.24.184, 77150.24.21, 77150.24.24АОС № 889/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630730.06.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.24.44 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет и четири, точка, четиридесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 18 908 (осемнадесет хиляди деветстотин и осем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 024044.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност КАРАДЖА ЮГ ПИ и идентификатор 77150.24.44Съгласно скица № 15-455269-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.24.146, 77150.24.166, 77150.24.43, 77150.24.5, 77150.24.68, 77150.24.77, 77150.24.78АОС № 890/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630830.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.24.6 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, двадесет и четири, точка, шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 12 215 (дванадесет хиляди двеста и петнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-трета . Номер по предходен план : 024006.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност КАРАДЖА ЮК ПИ и идентификатор 77150.24.6Съгласно скица № 15-455273-28.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.21.170, 77150.24.12, 77150.24.14, 77150.24.15, 77150.24.16, 77150.24.18 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630930.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.24.68 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет , точка, двадесет и четири, точка, шестдесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 5 292 (пет хиляди двеста деветдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 024068.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност КАРАДЖА ЮК ПИ и идентификатор 77150.24.68Съгласно скица № 15-455274-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.24.166, 77150.24.184, 77150.24.44, 77150.24.45, 77150.24.5 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629729.06.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.15.115 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, петнадесет, точка, сто и петнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 792(седемстотин деветдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 015115.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ДЯДО ГЕОРГИЕВО МЯСТО ПИ и идентификатор 77150.15.115Съгласно скица № 15-455190-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.15.113, 77150.15.116, 77150.15.18, 77150.15.184 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629829.06.2022 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от Закона за общинската собственостУрегулиран поземлен имот УПИ I-330 (римско - едно, арабско - триста и тридесет), в кв. 47 (четиридесет и седем) по плана на с. Ботево, с площ от 8 896 (осем хиляди осемстотин деветдесет и шест) кв. м., ведно с изградените в него: - 3МС - Училище с РЗП от 2384 (две хиляди триста осемдесет и четири) кв. м., разпределени както следва: първи етаж (сутерен) със ЗП от 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м.; втори етаж със ЗП от 818 (осемстотин и осемнадесет) кв. м. в т.ч. стълбища и тераси; трети етаж със ЗП от 786 (седемстотин осемдесет и шест) кв. м., в т.ч. балкон; - Навес със ЗП от 68 (шестдесет и осем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Ботево УПИ I-330, в кв. 47 по плана на селотоСевер - улица Изток - улица Юг - ПИ 327 Запад - улицаАОС № 146 от 28.12.1999 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629929.06.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.16.101 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, шестнадесет, точка, сто и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 2 608 (две хиляди шестстотин и осем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта . Номер по предходен план : 016101.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност КАВАКА ПИ и идентификатор 77150.16.101Съгласно скица № 15-455201-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.16.102, 77150.16.107, 77150.16.246, 77150.16.247АОС № 885/30.11.2000г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630029.06.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.17.90 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, седемнадесет, точка, деветдесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 3 792 (три хиляди седемстотин деветдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята-четвърта . Номер по предходен план : 017090.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност САРЪ ЯР ПИ и идентификатор 77150.17.90Съгласно скица № 15-455219-28.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.17.126, 77150.17.175, 77150.17.184АОС № 2064/15.03.2006г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
630129.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.18.17 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, осемнадесет, точка, седемнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 3 492 (три хиляди четиристотин деветдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 018017.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ЮРТАШКИ КАЙРАК ПИ и идентификатор 77150.18.17Съгласно скица № 15-455223-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.18.124, 77150.18.125, 77150.18.156, 77150.18.18, 77150.18.19 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
629528.06.2022 г.Публична чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Решение по чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост с план за земеразделяне № 3901 от 10.03.2000 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.33.574 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, тридесет и три, точка, петстотин седемдесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ от 734 (седемстотин тридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - пета. Предишен идентификатор: 72240.35.82. Номер по предходен план: 033043.Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево ПИ с идентификатор 72240.33.574Съгласно скица № 15-694774-23.06.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 72240.33.244, 72240.33.573.АОС № 820 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629628.06.2022 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05863.110.7 (пет хиляди осемстотин шестдесет и три, точка, сто и десет, точка, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ботево, с площ от 18 206 (осемнадесет хиляди двеста и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер по предходен план: 000007.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ботево местност "Балталък" ПИ с идентификатор 05863.110.7Съгласно скица № 15-392774-12.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 05863.110.232, 05863.110.45, 05863.110.46, 05863.110.490, 05863.110.491, 05863.110.492, 47562.24.102, 47562.24.103, 47562.24.117. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628927.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.24.196 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет и четири, точка, сто деветдесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 5 531 (пет хиляди петстотин тридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 000095.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ------------------ ПИ и идентификатор 80306.24.196Съгласно скица № 15-412615-15.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.24.147, 80306.24.195, 80306.24.197, 80306.24.203 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629027.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.24.199 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет и четири, точка, сто деветдесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 2 677(две хиляди шестстотин седемдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-четвърта . Номер по предходен план : 000090.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност------------------- ПИ и идентификатор 80306.24.199Съгласно скица № 15-412618-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.24.162, 80306.24.163, 80306.24.208, 80306.24.30, 80306.888.9901 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629127.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.25.34 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет и пет, точка, тридесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 4 377 (четири хиляди триста седемдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- шеста. Номер по предходен план : 025034.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност МЕСЕЛИМА ПИ и идентификатор 80306.25.34Съгласно скица № 15-412824-15.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 00758.11.29, 00758.11.35, 00758.11.9, 00758.15.14, 80306.25.25, 80306.25.35 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629227.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.14.110 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, четиринадесет, точка, сто и десет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 3 082 (три хиляди осемдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-трета . Номер по предходен план : 014110.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност БЯЛАТА ПРЪСТ ПИ и идентификатор 77150.14.110Съгласно скица № 15-455180-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.14.111, 77150.14.129, 77150.14.196, 77150.14.49 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629327.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77150.14.155 (седемдесет и седем хиляди сто и петдесет, точка, четиринадесет, точка, сто петдесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ханово , с площ 2 860 ( две хиляди осемстотин и шестдесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-трета . Номер по предходен план : 014155.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Ханово Местност ГОРНА ТАБИЯ ПИ и идентификатор 77150.14.155Съгласно скица № 15-455182-28.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 77150.14.183, 77150.14.192, 77150.14.49 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
629427.06.2022 г.Публична чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост и Решение по чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 3901 от 10.03.2000 г. на Поземлена комисияПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.33.570 (седемдесет и две хиляди двеста и четиридесет, точка, тридесет и три, точка, петстотин и седемдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ от 20 743 (двадесет хиляди седемстотин четиридесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000570.Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево местност "Чешма дере" ПИ с идентификатор 72240.33.570Съгласно скица № 15-695687-23.06.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 72240.33.21, 72240.33.240, 72240.33.314, 72240.33.41, 72240.33.565, 72240.33.573.АОС № 817 от 30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628424.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.20.258 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет, точка, двеста петдесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 9 028 (девет хиляди и двадеесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята-четвърта . Номер по предходен план : 000258.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност------------------- ПИ и идентификатор 80306.20.258Съгласно скица № 15-412583-15.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.20.10, 80306.20.106, 80306.20.107, 80306.20.109, 80306.20.110, 80306.20.111, 80306.20.117, 80306.20.123, 80306.20.13, 80306.20.14, 80306.20.19, 80306.20.2, 80306.20.20, 80306.20.21, 80306.20.22, 80306.20.29, 80306.20.3, 80306.20.46, 80306.20.62, 80306.20.67, 80306.20.68, 80306.20.76, 80306.20.77, 80306.20.78, 80306.20.79, 80306.20.81, 80306.20.83, 80306.20.9, 80306.21.235 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628524.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.21.262 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет и едно, точка, двеста шестдесет и две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 26 750 (двадесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята-трета . Номер по предходен план : 000262.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност------------------- ПИ и идентификатор 80306.21.262Съгласно скица № 15-412591-15.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.21.212, 80306.21.235, 80306.21.261, 80306.21.7 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628624.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.21.84 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет и едно, точка, осемдесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 2 000 (две хиляди) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 021084.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ТЕКНЕТО ПИ и идентификатор 80306.21.84Съгласно скица № 15-412601-15.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.21.100, 80306.21.169, 80306.21.261, 80306.21.83 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628724.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.22.120 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет и две, точка, сто и двадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 3 490 (три хиляди четиристотин и деветдесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-трета . Номер по предходен план : 022120.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност АЛЧАКА ПИ и идентификатор 80306.22.120Съгласно скица № 15-412606-15.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 65406.3.84, 80306.21.207, 80306.22.119 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628824.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.23.174 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет и три, точка, сто седемдесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 5 283 (пет хиляди двеста осемдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 000174.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ------------------ ПИ и идентификатор 80306.23.174Съгласно скица № 15-412611-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.23.204, 80306.23.238, 80306.23.29, 80306.23.30, 80306.23.32, 80306.23.40, 80306.23.41, 80306.23.42, 80306.24.205, 80306.24.367, 80306.24.81 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
627923.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.19.288 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, деветнадесет, точка, двеста осемдесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 519 (петстотин и деветнадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 000288.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност------------------- ПИ и идентификатор 80306.19.288Съгласно скица № 15-412565-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.19.238, 80306.20.106, 80306.20.107, 80306.20.29 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628023.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.19.57 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, деветнадесет, точка, петдесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 6 030 (шест хиляди и тридесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- осма. Номер по предходен план : 019057.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност КАЛЮВКА ПИ и идентификатор 80306.19.57Съгласно скица № 15-412566-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.19.238, 80306.19.61, 80306.19.62, 80306.19.79, 80306.19.90 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628123.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.19.80 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, деветнадесет, точка, осемдесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 66 161 (шестдесет и шест хиляди сто шестдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-осма . Номер по предходен план : 0109080.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност КАЛЮВКА ПИ и идентификатор 80306.19.80Съгласно скица № 15-412570-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.19.28, 80306.19.3, 80306.19.338, 80306.19.59, 80306.19.90 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628323.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.20.118 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет, точка, сто и осемнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 18 041 (осемнадесет хиляди и четиридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 020118.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност БИМБАЛА ПИ и идентификатор 80306.20.118Съгласно скица № 15-412577-15.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.19.89, 80306.20.120, 80306.20.36, 80306.20.43, 80306.20.65 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
628223.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.20.103 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, двадесет, точка, сто и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 7 252 (седем хиляди двеста петдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- трета . Номер по предходен план : 020103.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ГЬОЛА ПИ и идентификатор 80306.20.103Съгласно скица № 15-412573-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.19.199, 80306.20.104, 80306.20.270, 80306.20.30 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.Не
627422.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.15.183 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, петнадесет, точка, сто осемдесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 17 455(седемнадесет хиляди четиристотин петдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- осма. Номер по предходен план : 000183.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност------------------- ПИ и идентификатор 80306.15.183Съгласно скица № 15-412550-15.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.15.278, 80306.15.279 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
627522.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.16.230 (осемдесет хиляди триста и шест точка, шестнадесет, точка, двеста и тридесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 31 079 (тридесет и една хиляди седемдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята- осма. Номер по предходен план : 000230.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ------------------ ПИ и идентификатор 80306.16.230Съгласно скица № 15-412556-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.16.1, 80306.16.229, 80306.16.231, 80306.16.5, 80306.16.60, 80306.16.93, 80306.16.94, 80306.16.95, 80306.16.96, 80306.16.97, 80306.16.98, 80306.16.99, 80306.18.69 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
627622.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.18.16 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, осемнадесет, точка, шестнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 24 998 (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- девета. Номер по предходен план : 018016.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ------------------ ПИ и идентификатор 80306.18.16Съгласно скица № 15-412557-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.18.15, 80306.18.26, 80306.18.27, 80306.18.28, 80306.18.29, 80306.18.73, 80306.33.19 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
627722.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.18.266 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, осемнадесет, точка, двеста шестдесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 5 156 (пет хиляди сто петдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята-седма . Номер по предходен план : 000266.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност------------------- ПИ и идентификатор 80306.18.266Съгласно скица № 15-412559-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.18.20, 80306.18.244, 80306.18.86, 80306.19.90 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
627822.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.18.96 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, осемнадесет, точка, деветдесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 4 247 (четири хиляди двеста четиридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена нива, с категория на земята- осма. Номер по предходен план : 000096.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ------------------ ПИ и идентификатор 80306.18.96Съгласно скица № 15-412563-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.18.1, 80306.18.10, 80306.18.11, 80306.18.12, 80306.18.2, 80306.18.3, 80306.18.36, 80306.18.38, 80306.18.6, 80306.18.69, 80306.18.7, 80306.18.8, 80306.33.19, 80306.33.8 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
626821.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.13.37 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, тринадесет, точка, тридесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 33 696 (тридесет и три хиляди шестстотин деветдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- осма. Номер по предходен план : 013037.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ЧЕРНИЯ КАЙНАК ПИ и идентификатор 80306.13.37Съгласно скица № 15-447360-26.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.13.36, 80306.13.38, 80306.13.65, 80306.13.66, 80306.13.67, 80306.14.222 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
626921.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.13.39 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, тринадесет, точка, тридесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 14 979 (четиринадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- осма. Номер по предходен план : 013039.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ЧЕРНИЯ КАЙНАК ПИ и идентификатор 80306.13.39Съгласно скица № 15-412538-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.13.38, 80306.13.40, 80306.13.64, 80306.13.68, 80306.14.222 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
627021.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.13.40 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, тринадесет, точка, четиридесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 16 989 (шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-осма . Номер по предходен план : 013040.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ЧЕРНИЯ КАЙНАК ПИ и идентификатор 80306.13.40Съгласно скица № 15-412543-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.13.12, 80306.13.13, 80306.13.39, 80306.13.64, 80306.13.72, 80306.14.222 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
627121.06.2022 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.13.64 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, тринадесет, точка, шестдесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 34 067 (тридесет и четири хиляди шестдесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- осма. Номер по предходен план : 013064.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ЧЕРНИЯ КАЙНАК ПИ и идентификатор 80306.13.64Съгласно скица № 15-447364-26.04.2022г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.13.13, 80306.13.260, 80306.13.39, 80306.13.40, 80306.13.49, 80306.13.68, 80306.13.69, 80306.13.70, 80306.13.71, 80306.13.72 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
627221.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.15.165 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, петнадесет, точка, сто шестдесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 4006 (четири хиляди и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята-осма . Номер по предходен план : 000165.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ------------------ ПИ и идентификатор 80603.15.165Съгласно скица № 15-412546-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.15.280, 80306.33.11 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
627321.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.15.18 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, петнадесет, точка, осемнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 4 246 (четири хиляди двеста четиридесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 015018.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност СИНИЛКАТА ПИ и идентификатор 80306.15.18Съгласно скица № 15-412548-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.15.100, 80306.15.20, 80306.15.271, 80306.15.49 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
626120.06.2022 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80306.11.12 (осемдесет хиляди триста и шест, точка, единадесет, точка, дванадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Челник , с площ 783 (седемстотин осемдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 011012.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Челник Местност ЦЕРАКА ПИ и идентификатор 80306.11.12Съгласно скица № 15-412506-15.04.2022 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 80306.11.104, 80306.11.2, 80306.11.306 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 125 (6242 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
123
124
125
Следваща
[Условие]Създаване на филтър