ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
606416.11.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост120/1450 (сто и двадесет от хиляда четиристотин и петдесет) ид.ч. от УПИ VI-73 (римско - шест, арабско - седемдесет и три), в кв. 5 (пет) по ПУП на с. Миладиновци, целия с площ от 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Миладиновци УПИ VI-73, в кв. 5 по ПУП на селотоизток - улица; юг - улица; запад - УПИ VII-74; север - V - 72 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
606516.11.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост72/400 (седемдесет и две от четиристотин) идеални части от УПИ Х (римско - десет), в кв. 28 (двадесет и осем) по плана на с. Безмер, целия с площ от 72 (седемдесет и два) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Безмер УПИ Х, в кв. 28 по плана на селото  На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
606327.10.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост60/1515 (шестдесет от хиляда петстотин и петнадесет) идеални части от УПИ XVI-233 (римско - шестнадесет, арабско - двеста тридесет и три), в кв. 32 (тридесет и две) по плана на с. Ханово, целия с площ от 1515 (хиляда петстотин и петнадесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Ханово УПИ XVI-233, в кв. 32 по плана на селотоСевер - УПИ XVII-234 Изток - УПИ XV-232 Юг - улица Запад - улица На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
606226.10.2021 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗВУрегулиран поземлен имот VІІІ (осем) - За помпена станция, в кв.10 (десет) по ПУП на с. Козарево, обл. Ямбол, целия с площ от 395 (триста деветдесет и пет) кв.м., ведно с построената в имота сграда - помпена станция (с три помещения), с обща застроена площ от 75 (седемдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Козарево УПИ VІІІ - За помпена станция, в кв. 10 по ПУП на селотосевер - УПИ VІІ - За кметство; изток - общински път; юг - улица; запад - УПИ ІХ-25 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
606022.10.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост60/1240 (шестдесет от хиляда двеста и четиридесет) идеални части от Упи VI-69 (римско - шест, арабско - шестдесет и девет), в кв. 5 (пет) по плана на с. Кабиле, целия с площ от 1240 (хиляда двеста и четиридесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Кабиле УПИ VI-69, кв. 5 по ПУП на селотоюг - улица; запад - улица; север - УПИ VII-69; изток - УПИ XII-460 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
606122.10.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост10/1010 (десет от хиляда и десет) идеални части от УПИ III-63 (римско - три, арабско - шестдесет и три), в кв. 5 (пет) по плана на с. Козарево, целия с площ от 1010 (хиляда и десет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" С. Козарево УПИ III-63, кв. 5 по ПУП на селотосевер - улица; изток - УПИ IV-62; юг - УПИ VI-65; запад - УПИ II-63 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
605920.10.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68878.16.6 (шестдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и осем, точка, шестнадесет, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стара рекас площ от 786 (седемстотин осемдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - За вилна сграда.. Номер по предходен план 207.109Област Ямбол Община "Тунджа" село Стара река местност Бозалъка ПИ с идентификатор 68878.16.6 по КККР на селотоСъгласно скица № 15- 1083791-- 05.10.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№68878.16.202 68878.16.7; 68878.16.8; 68878.16.5 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
605818.10.2021 г.Частна На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост,ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.16.41 (двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, шестнадесет, точка, четиридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 762 (седемстотин шестдесет и две) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност Кайрака ПИ с идентификатор 23501.16.41 по КККР на селотоСъгласно скица № 15--1044870-- 24.09.2021г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор №№: 23501.16.33; 23501.16.37; 23501.16.36; 23501.16.297. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
605708.10.2021 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС Заповед № РД- 07-1193 от 13.09.2021г. за одобряване на Проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ ІІІ-за озеленяване, в кв. 88 по ПУП на с. Роза, обл. ЯмболУрегулиран поземлен имот ІІІ (римско - три)-за търговска и обслужваща дейност , в кв.88 (осеммдесет и осем) по ПУП на с. Роза, обл. Ямбол, целия с площ от 888 (осемстотин осемдесет и осем) кв.м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Роза УПИ ІІІ-за търговска и обслужваща дейност, в кв. 88 по действащ ПУП на селотосевер - улица; изток - УПИ ХІІ-За търговска дейност и УПИ ХІІІ- За търговска дейност; юг - улица; запад - дере.АОС № 776/30.112000г. НеИзтегли файла
605607.10.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост20/1250 (двадесет от хилядя двеста и петдесет) идеални части от УПИ III-463 (римско - три, арабско - четиристотин шестдесет и три), в кв. 62 (шестдесет и две) по ПУП на с. Окоп, целия с площ от 1250 (хиляда двеста и петдесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Окоп УПИ III - 463, кв. 62 по ПУП на селотосевер - улица; изток - УПИ IV-452 и УПИ XVII-462; юг - УПИ XVIII-465; запад - УПИ II-451 На основание чл. 12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
605401.10.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост150/1590 (сто и петдесет от хиляда петстотин и деветдесет) идеални части от УПИ VII - 228 (римско - седем, арабско - двеста двадесет и осем), в кв. 56 (петдесет и шест) по ПУП на с. Симеоново, целия с площ от 1590 (хиляда петстотин и деветдесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Симеоново УПИ VII-228, кв. 56 по ПУП на селотоизток - улица; юг - улица; запад - УПИ VIII-224; север - УПИ VI-229; На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
605501.10.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост20/940 (двадесет от деветстотин и четиридесет) идеални части от УПИ VI-5 (римско - шест, арабско - пет), в кв. 2 (две) по ПУП на с. Меден кладенец, целия с площ от 940 ( деветстотин и четиридесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Меден кладенец УПИ VI-5, кв. 2 по плана на селотоизток - улица; юг - улица; запад - УПИ VIII-4; север - УПИ IVобщ. и УПИ Vобщ.; На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се уплавлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
605124.09.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственостУПИ I-9 (римско - едно, арабско - девет), в кв. 5 (пет) по плана на с. Генерал Инзово, целия с площ от 1210 (хиляда двеста и десет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Генерал Инзово УПИ I-9, в кв. 5 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ II-9 Юг - УПИ V-9 Запад - УПИ VIII-ветеринарна лечебница На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
605224.09.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственостУПИ II-9 (римско - две, арабско - девет), в кв. 5 (пет) по плана на с. Генерал Инзово, целия с площ от 1125 (хиляда сто двадесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Генерал Инзово УПИ II-9, в кв. 5 по плана на селотоСевер - улица Изток - улица Юг - УПИ VI-9 Запад - УПИ I-9 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
605324.09.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственостУПИ VI-9 (римско - шест, арабско - девет), в кв. 5 (пет) по плана на с. Генерал Инзово, целия с площ от 1165 (хиляда сто шестдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Генерал Инзово УПИ VI-9, в кв. 5 по плана на селотоСевер - УПИ II-9 Изток - улица Юг - улица Запад - УПИ V-9 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
605015.09.2021 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 19., ал.1, т. 5 от Закона за водитеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62757.16.9 (шестдесет и две хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, шестнадесет, точка, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Робово, с площ 18335 (осемнадесет хиляди триста тридесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията - Територия, заета от води и водни обекти, с начин за трайно ползване - водоем. Предишен идентификатор: 62757.2.125. Номер по предходен план: 016009.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Робово ПИ с идентификатор 62757.16.9Съгласно скица № 15-960709-31.08.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № 62757.16.25, 62757.2.89, 62757.16.36, 62757.16.16 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604914.09.2021 г.Частна чл. 60, ал. 1 от Закона за общинската собственостМасивна сграда (бивша автоспирка) със застроена площ от 55 (петдесет и пет) кв. м., съставляваща поземлен имот № 1042 (хиляда четиридесет и две) по ПУП на с. МаломирПИ 1042, между квартали 34, 40 и 33 по ПУП на селотоВ терен за озеленяване - от всички страни улици.62/23.12.1999 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604610.09.2021 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от ЗОС: чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "в" от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62921.22.44 (шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, двадесет и две, точка, четиридесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Роза, с площ 174 735 (сто седемдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000030Област Ямбол Община "Тунджа" село Роза ПИ с идентификатор 62921.22.44 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-903136-16.08.2021 г., издадена от СГКК г. Ямбол: ПИ с идентификатори № 62921.19.274, 62921.19.29, 62921.21.274, 62921.21.36, 62921.22.22, 62921.22.45, 62921.22.53, 62921.22.67, 62921.22.86, 62921.23.86АОС № 5452/02.08.2018 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604710.09.2021 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от ЗОС: чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "в" от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.41.97 (пет хиляди триста и осем, точка, четиридесет и едно, точка, деветдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ 402795 (четиристотин и две хиляди седемстотин деветдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000051 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИОбласт Ямбол Община "Тунджа" село Болярско местност "Колибите" ПИ с идентификатор 05308.41.97 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-897429-13.08.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № 05308.27.63, 05308.38.116, 05308.38.54, 05308.41.103, 05308.41.76, 05308.41.77, 05308.41.98, 05308.43.115, 62921.13.111, 62921.14.12, 62921.14.20, 62921.14.273, 62921.22.22, 62921.22.45 На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604810.09.2021 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 60, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "в" от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62921.22.45 (шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, двадесет и две, точка, четиридесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Роза, с площ 308540 (триста и осем хиляди петстотин и четиридесет) кв. м., трайно предназначение на територията - територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000029 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИОбласт Ямбол Община "Тунджа" село Роза ПИ с идентификатор 62921.22.45 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-896846-13.08.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № 05308.41.97, 62921.14.20, 62921.21.36, 62921.21.62, 62921.22.22, 62921.22.44 На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственот, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604427.08.2021 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗОС: чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "в" от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62921.22.44 (шестедесет и две хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, двадесет и две, точка, четиридесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Роза, с площ 174 735 (сто седемдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и пет) кв.м., трайно предназначение на териториата - територия, заета от боди и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000030Област Ямбол Община "Тунджа" село Роза ПИ с идентификатор 62921.22.44 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-903136-16.08.2021 г., издадена от СГКК г. Ямбол: ПИ с идентификатори № 62921.19.274, 62921.19.29, 62921.21.274, 62921.21.36, 62921.22.22, 62921.22.45, 62921.22.53, 62921.22.67, 62921.22.86, 62921.23.86АОС № 5452/02.08.2018 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604527.08.2021 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗОС: чл. 19, ал. 1, т. 4, б. "в" от ЗВПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.41.97 (пет хиляди триста и осем, точка, четиридесет и едно, точка, деветдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярско, с площ 402795 (четиристотин и две хиляди седемстотин деветдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване - язовир. Номер по предходен план: 000051 ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИОбласт Ямбол Община "Тунджа" село Болярско местност 'Колибите" ПИ с идентификатор 05308.41.97 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на селото.Съгласно скица № 15-897429-13.08.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол; ПИ с идентификатори № 05308.27.63, 05308.38.116, 05308.38.54, 05308.41.103, 05308.41.76, 05308.41.77, 05308.41.98, 05308.43.115, 62921.13.111, 62921.14.12, 62921.14.20, 62921.14.273, 62921.22.22, 62921.22.45АОС № 5454/03.08.2018 г.На основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604218.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.45.11 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, четиридесет и пет, точка, единадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ 63204 (шестдесет и три хиляди двеста и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин за трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер на предходен план: 000620.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Безмер ПИ с идентификатор 03229.45.11Съгласно скица № 15-844369-30.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № 03229.45.10, 03229.45.12, 03229.45.9, 03229.46.46, 03229.46.58, 03229.52.134, 03229.52.135 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
604318.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03229.43.101 (три хиляди двеста двадесет и девет, точка, четиридесет и три, точка, сто и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Безмер, с площ 40830 (четиридесет хиляди осемстотин и тридесет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин за трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер на предходен план: 000101Област Ямбол Община "Тунджа" с. Безмер ПИ с идентификатор 03229.43.101Съгласно скица № 15-844360-30.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № 03229.43.31, 03229.43.152, 03229.101.2 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
603705.08.2021 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66737.26.131 (шестдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, двадесет и шест, точка, сто тридесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Скалица, с площ от 56 694 (петдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 026131.Област Ямбол Община "Тунджа" село Скалица местност "КАРАПЧАТА" ПИ с идентификатор 66737.26.131Съгласно скица № 15-807468-22.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 66737.26.138, 66737.26.139, 66737.26.140, 66737.26.141, 66737.26.142, 66737.26.143, 66737.26.144, 66737.26.145, 66737.26.146, 66737.26.147, 66737.26.148, 66737.26.184, 66737.26.2.АОС № 1222 от 05.12.2002 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603805.08.2021 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66737.34.81 (шестдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, тридесет и четири, точка, осемдесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Скалица, с площ от 17 698 (седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 034081.Област Ямбол Община "Тунджа" село Скалица местност "БЕЛИЯ БРЯГ" ПИ с идентификатор 66737.34.81Съгласно скица № 15-807485-22.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 66737.34.730, 66737.34.756, 66737.34.80.АОС № 46 от 23.12.1999 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603905.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.20.21 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет, точка, двадесет и едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 3 827 (три хиляди осемстотин двадесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 020021.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган местност "ТРЪНОВА МОГИЛА" ПИ с идентификатор 80217.20.21Съгласно скица № 15-807529-22.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.20.20, 80217.20.355, 80217.21.176, 80217.21.483, 80217.2.655.АОС № 4522 от 04.10.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604005.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.22.57 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и две, точка, петдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 3 702 (три хиляди седемстотин и два) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 022057.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган местност "ТРЪН. МОГИЛА" ПИ с идентификатор 80217.22.57Съгласно скица № 15-807544-22.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.22.56, 80217.22.58, 80217.22.78, 80217.2.652.АОС № 4523 от 04.10.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
604105.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80217.28.24 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет, точка, двадесет и осем, точка, двадесет и четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Чарган, с площ от 3 134 (три хиляди сто тридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - осма. Номер по предходен план: 028024.Област Ямбол Община "Тунджа" село Чарган местност "ЧОЛАКОВА МОГИЛА" ПИ с идентификатор 80217.28.24Съгласно скица № 15-775187-15.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 80217.28.22, 80217.28.23, 80217.28.25, 80217.28.402.АОС № 4524 от 04.10.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603004.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35609.61.14 (тридесет и пет хиляди шестстотин и девет, точка, шестдесет и едно, точка, четиринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калчево, с площ от 2 905 (две хиляди деветстотин и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 061014.Област Ямбол Община "Тунджа" село Калчево местност "МИТЕВА МОГИЛА" ПИ с идентификатор 35609.61.14Съгласно скица № 15-777225-16.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35609.60.202, 35609.61.15, 35609.61.165, 35609.61.34. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603104.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35609.38.37 (тридесет и пет хиляди шестстотин и девет, точка, тридесет и осем, точка, тридесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калчево, с площ от 10 999 (десет хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - деградирала орна земя, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 038037.Област Ямбол Община "Тунджа" село Калчево местност "МАСЪРИЦА" ПИ с идентификатор 35609.38.37Съгласно скица № 15-777211-16.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35609.38.133, 35609.38.18, 35609.38.222, 35609.38.238, 35609.38.86. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603204.08.2021 г.Частна чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.39.11 (двадесет и три хиляди петстотин петдесет и седем, точка, тридесет и девет, точка, единадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ от 6 998 (шест хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 039011.Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местност "ДОРАК ЧЕШМА" ПИ с идентификатор 23557.39.11Съгласно скица № 15-795712-20.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23557.38.33, 23557.38.34, 23557.39.20.АОС № 626 от 29.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603304.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.5.59 (четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, пет, точка, петдесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 2 252 (две хиляди двеста петдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 005059.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност "БАРЗАТА" ПИ с идентификатор 40484.5.59Съгласно скица № 15-775149-15.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40484.5.116, 40484.5.38, 40484.5.60, 40484.5.83, 40484.7.107.АОС № 4516 от 03.10.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603404.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.11.52 (четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, единадесет, точка, петдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 4952 (четири хиляди деветстотин петдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 011052.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност "АФУЗОВ КЪР" ПИ с идентификатор 40484.11.52Съгласно скица № 15-775144-15.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40484.10.80, 40484.11.50, 40484.11.51, 40484.11.85.АОС № 4517 от 03.10.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603504.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.16.36 (четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, шестнадесет, точка, тридесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 8 799 (осем хиляди седемстотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 016036.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност "СИЛИМКИН ЧАИР" ПИ с идентификатор 40484.16.36Съгласно скица № 15-807422-22.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40484.16.1, 40484.16.35, 40484.16.99, 40484.19.140.АОС № 4518 от 03.10.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
603604.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40484.19.63 (четиридесет хиляди четиристотин осемдесет и четири, точка, деветнадесет, точка, шестдесет и три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кукорево, с площ от 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 019063.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево местност "ДЮЗЛЮКА" ПИ с идентификатор 40484.19.63Съгласно скица № 15-775207-15.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 40484.19.135, 40484.19.139, 40484.19.62.АОС № 4519 от 03.10.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602203.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.23.629 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, двадесет и три, точка, шестстотин двадесет и девет) по Кадастралните карти и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 21737 (двадесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин за трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер на предходен план: ПИ с идентификатор № 77030.23.26Област Ямбол Община " Тунджа" с. Хаджидимиттрово ПИ с идентификатор 77030.23.629Съгласно скица № 15 - 666181 - 21.06.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № 77030.23.8, 77030.23.23, 77030.23.24, 77030.23.630, 77030.23.631, 77030.23.265 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602303.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77030.23.630 (седемдесет и седем хиляди и тридесет, точка, двадесет и три, точка, шестстотин и тридесет) по Кадастралните карти и кадастралните регистри на село Хаджидимитрово, с площ от 5785 (пет хиляди седемстотин осемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин за трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Номер на предходен план: ПИ с идентификатор № 77030.23.26Област Ямбол Община " Тунджа " с. Хаджидимитрово ПИ с идентификатор 77030.23.630Съгласно скица № 15 - 666181 - 21.06.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № 77030.23.22, 77030.23.631, 77030.23.629, 77030.23.23, 77030.23.24 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602403.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.29.60 (петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, двадесет и девет, точка, шестдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 3 847 (три хиляди осемстотин четиридесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 029060.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям манастир местност "ДАЙМАДЕС БАЩАТА" ПИ с идентификатор 15789.29.60Съгласно скица № 15-775155-15.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 15789.29.58, 15789.29.59, 15789.29.65, 15789.29.81. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602603.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23501.15.242 (двадесет и три хиляди петстотин и едно, точка, петнадесет, точка, двеста четиридесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дражево, с площ от 8 825 (осем хиляди осемстотин двадесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставена нива. Номер по предходен план: 000242.Област Ямбол Община "Тунджа" село Дражево местност "АЯЗМО" ПИ с идентификатор 23501.15.242Съгласно скица № 15-775125-15.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 23501.15.240, 23501.15.289, 35028.20.28, 35028.25.63, 35028.25.67.АОС № 4212 от 23.03.2011 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602503.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственостУПИ I (римско - едно) в кв. 6 (шест) по плана на с. Тенево, с площ от 930 (деветстотин и тридесет) кв.м.Област Ямбол Община " Тунджа " село Тенево УПИ I, в кв. 6, по плана на селотоюг - улица; запад - УПИ III; север - край на регулация; изток - УПИ IIАОС № 811/30.11.2000 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602703.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35609.34.11 (тридесет и пет хиляди шестстотин и девет, точка, тридесет и четири, точка, единадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калчево, с площ от 19 620 (деветнадесет хиляди шестстотин и двадесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - шеста. Номер по предходен план: 034011.Област Ямбол Община "Тунджа" село Калчево местност "ЧОЛАК ДЕРЕ" ПИ с идентификатор 35609.34.11Съгласно скица № 15-777201-16.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35609.34.2, 35609.34.247, 35609.34.3. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602803.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35609.37.3 (тридесет и пет хиляди шестстотин и девет, точка, тридесет и седем, точка, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калчево, с площ от 4 644 (четири хиляди шестстотин четиридесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета. Номер по предходен план: 037003.Област Ямбол Община "Тунджа" село Калчево местност "КАЙРЯКА" ПИ с идентификатор 35609.37.3Съгласно скица № 15-777206-16.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35609.37.195, 35609.37.2, 35609.37.79, 35609.888.9901. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602903.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост; Протоколно решение от 16.01.2009 г. на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РП - 20 от 26.01.2009г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ямбол, за одобряване на протоколното решениеПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35609.49.19 (тридесет и пет хиляди шестстотин и девет, точка, четиридесет и девет, точка, деветнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калчево, с площ от 3 799 (три хиляди седемстотин деветдесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 049019.Област Ямбол Община "Тунджа" село Калчево местност "ДОЛЕН ГЛОДЖАК" ПИ с идентификатор 35609.49.19Съгласно скица № 15-777219-16.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори № № 35609.49.153, 35609.49.18, 35609.49.200, 35609.49.24. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602102.08.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост20/860 (двадесет от осемстотин и шестдесет) идеални части от УПИ V-219 (римско - пет, арабско - двеста и деветнадесет), в кв. 16 (шестнадесет) по плана на с. Чарган, целия с площ от 860 (осемстотин и шестдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Чарган УПИ V-219, в кв. 16 по плана на селотоСевер - улица Изток - УПИ VI-219 Юг - УПИ X-219 Запад - УПИ IV-224 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
601928.07.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37681.12.255 (тридесет и седем хиляди шест стотин осемдесет и едно, точка, дванадесет, точка, двеста петдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Козарево, с площ от 4498 (четири хиляди четири стотин деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин за трайно ползване - друг вид земеделска земя. Номер на предходен план: 000247Област Ямбол Община "Тунджа" с. Козарево ПИ с идентификатор 37681.12.25537681.12.254; 37681.12.258; 37681.12.256; 37681.12.259. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
602028.07.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за общинска собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37681.12.257 (тридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и едно, точка, дванадесет, точка, двеста петдесет и седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Козарево, с площ от 261 (двеста шестдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин за трайно ползване - друг вид земеделска земя. Номер на предходен план: 000249.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Козарево ПИ с идентификатор 37681.12.257Съгласно скица № 15-730517 - 06.07.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор 37681.12.259; 37681.12.256; 37681.12.258; 37681.12.191. На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
601727.07.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закон за общинската собственостПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36200.35.86 (тридесет и шест хиляди и двеста, точка, тридесет и пет, точка, осемдесет и шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каравелово, с площ от 8161 (осем хиляди сто шестдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид застрояване.Област Ямбол Община "Тунджа" село Каравелово ПИ с идентификатор 36200.35.86 по КККР на селотоСъгласно скица № 15-702032- 29.06.2021 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатор № 36200.35.831; 36200.35.78; 36200.888.9901 На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
601827.07.2021 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост315/990 (триста и петнадесет от девет стотин и деветдесет) ид.ч. от УПИ XII-282 (римско - дванадесет, арабско - двеста осемдесет и две), в кв. 25 (двадесет и пет) по ПУП на с. Безмер, целия с площ 990 (девет стотин и деветдесет) кв.м.Област Ямбол Община " Тунджа" с. Безмер УПИ XII-282, кв. 25 по ПУП на селотосевер - УПИ XIII-282; изток - улица; юг - улица; запад - улица. На осн. чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост имота се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
601515.07.2021 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС; Заповед № РД- 07-0932 от 31.08.20120. за одобряване на Проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ І-196 и УПИ ХVІІІ-196, в кв. 26 по ПУП на с. Кабиле, обл. ЯмболУПИ І-196 (римско - едно, арабско - сто деветдесет и шест), в кв. 26 (двадесет и шест) по ПУП на с. Кабиле, община "Тунджа", обл. Ямбол, целия с площ от 1515 (хиляда петстотин и петнадесет) кв. м.,Област Ямбол Община "Тунджа" село Кабиле УПИ І-196, в кв. 26 по действащ ПУП на селотосевер- улица; изток - УПИ ІІ-197; юг- УПИ ХVІ-211 и запад -: УПИ ХVІІ-196.АОС №1490/23.01.2004г. АОС №1491/23.01.2004г.На осн. чл. 12, ал. 5 от Закон за общинската собственост имота се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 120 (5991 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
118
119
120
Следваща
[Условие]Създаване на филтър