ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
653229.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.14.174 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, четиринадесет, точка, сто седемдесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Окоп, с площ 4 999 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - трета. Номер по предходен план : 014174.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Окоп Местност ДЮНЛЮКА ПИ и идентификатор 53480.14.174Съгласно скица № 15-197877-21.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 53480.14.123, 53480.14.146, 53480.14.147, 53480.14.169, 53480.14.186, 53480.14.93АОС № 3540/05.09.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
653329.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.26.42 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, двадесет и шест, точка, четиридесет и две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Окоп, с площ 64 696 (шестдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - трета. Номер по предходен план :026042.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Окоп Местност ЮРТА ПИ и идентификатор 53480.26.42Съгласно скица № 15-197895-21.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 53480.26.41, 53480.26.44, 53480.26.46, 53480.26.98, 53480.38.35, 53480.38.49АОС № 1394/02.04.2003 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652428.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.11.111 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, единадесет, точка, сто и единадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 167 904 (сто шестдесет и седем хиляди деветстотин и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 011111.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир Местност МАРКОВ КЛАДЕНЕЦ ПИ и идентификатор 46783.11.111Съгласно скица № 15-211858-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.11.100, 46783.11.101, 46783.11.102, 46783.11.103, 46783.11.104, 46783.11.105, 46783.11.110, 46783.11.112, 46783.11.218, 46783.11.85, 46783.11.86, 46783.11.87, 46783.11.88, 46783.11.89, 46783.11.90, 46783.11.91, 46783.11.92, 46783.11.93, 46783.11.94, 46783.11.95, 46783.11.96, 46783.11.97, 46783.11.98, 46783.11.99АОС № 4781/24.09.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652528.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.12.235 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, дванадесет, точка, двеста тридесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 239 890 (двеста тридесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 012235.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир Местност ГЪСТИ КРУШИ ПИ и идентификатор 46783.12.235Съгласно скица № 15-211833-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.12.226, 46783.12.227, 46783.12.228, 46783.12.230, 46783.12.234, 46783.12.317, 46783.12.318, 46783.12.339, 46783.12.340, 46783.12.348, 46783.12.357, 46783.14.1010АОС № 4782/24.09.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652628.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.90.68 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, деветдесет, точка, шестдесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 199 985 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - седма. Номер по предходен план : 090068.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир Местност ПЛОЩТА ПИ и идентификатор 46783.90.68Съгласно скица № 15-211809-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.90.166, 46783.90.295, 46783.90.400, 46783.90.43, 46783.90.44, 46783.90.46, 46783.90.62, 46783.90.63, 46783.90.66, 46783.90.67, 46783.90.69АОС № 4771/15.09.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652728.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.14.186 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, четиринадесет, точка, сто осемдесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Окоп, с площ 9 499 (девет хиляди четиристотин деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - трета. Номер по предходен план : 014186.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Окоп Местност ДЮНЛЮКА ПИ и идентификатор 53480.14.186Съгласно скица № 15-235511-02.03.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 53480.14.152, 53480.14.153, 53480.14.155, 53480.14.156, 53480.14.157, 53480.14.169, 53480.14.174, 53480.14.93АОС № 3541/05.09.2008 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652828.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 3 от ЗОСПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.23.35 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, двадесет и три, точка, тридесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Окоп, с площ 7 423 (седем хиляди четиристотин двадесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - трета. Номер по предходен план : 023035.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Окоп Местност ПАРЦЕЛИТЕ - 2 ПИ и идентификатор 53480.23.35Съгласно скица № 15-235469-02.03.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 53480.23.40, 53480.23.7, 53480.23.9АОС № 4628/21.06.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652928.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.30.48 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, тридесет, точка, четиридесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Окоп, с площ 1 448 (хиляда четиристотин четиридесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 030048.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Окоп Местност КОЗАРКИТЕ ПИ и идентификатор 53480.30.48Съгласно скица № 15-201467-22.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 53480.30.136, 53480.30.167, 53480.30.185, 53480.30.51 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
653028.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.30.86 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, тридесет, точка, осемдесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Окоп, с площ 1 406 (хиляда четиристоти и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план :030086.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Окоп Местност КОЗАРКИТЕ ПИ и идентификатор 53480.30.86Съгласно скица № 15-201471-22.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 53480.30.159, 53480.30.167, 53480.30.180, 53480.30.21 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
653128.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53480.30.114 (петдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет, точка, тридесет, точка, сто и четиринадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Окоп, с площ 1 356 (хиляда триста петдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Окоп Местност КОЗАРКИТЕ ПИ и идентификатор 53480.30.114Съгласно скица № 15-201465-22.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 53480.30.167, 53480.30.183, 53480.30.45, 53480.30.77 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651227.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.78.35 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, седемдесет и осем, точка, тридесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 1 221 (хиляда двеста двадесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - трета. Номер по предходен план : .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.78.35Съгласно скица № 15-211882-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.77.140, 46783.77.353, 46783.78.34, 46783.78.353, 46783.78.36 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651327.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.81.91 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, осемдесет и едно, точка, деветдесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 4 498 (четири хиляди четиристотин деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 081091.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.81.91Съгласно скица № 15-211888-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.81.128, 46783.81.150, 46783.81.264, 46783.81.326 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651427.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.28.27 (четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, двадесет и осем, точка, двадесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 2568 (две хиляди петстотин шестдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- десета. Номер по предходен план : 028027.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност ЧАНЛЪКА ПИ и идентификатор 47682.28.27Съгласно скица № 15-211649-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.25.101, 47682.28.23, 47682.28.28, 47682.28.32 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651527.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.81.111 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, осемдесет и едно, точка, сто и единадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 4 999 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - седма. Номер по предходен план : 081111.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.81.111Съгласно скица № 15-211885-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.81.106, 46783.81.110, 46783.81.112, 46783.81.265 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651727.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.44.39 (четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, четиридесет и четири, точка, тридесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 1386 (хиляда триста осемдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 044039.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност ДО ДЪБА ПИ и идентификатор 47682.44.39Съгласно скица № 15-211656-24.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.44.37, 47682.44.38, 47682.44.67 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651627.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.81.144 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, осемдесет и едно, точка, сто четиридесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 5 725 (пет хиляди седемстотин двадесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - седма. Номер по предходен план : 081144.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.81.144Съгласно скица № 15-211886-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.81.145, 46783.81.148, 46783.81.265, 46783.81.332 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651827.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.51.45 (чтередесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, петдесет и едно , точка, четиридесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 5500 (пет хиляди и петстотин) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план : 051045.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност НОВА ЧЕШМА ПИ и идентификатор 47682.51.45Съгласно скица № 15-211664-24.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.51.28, 47682.51.47, 47682.51.58, 47682.51.69 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651927.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.82.60 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, осемдесет и две, точка, шестдесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 2 199 (две хиляди сто деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 082060.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.82.60Съгласно скица № 15-211890-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.82.324, 46783.82.326, 46783.82.61, 46783.82.71 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652027.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.57.1 (четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, петдесет и седем, точка, едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 1840 (хиляда осемстотин и четиридесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта. Номер по предходен план :057001 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност СКАЛИЧАНСКИ ПЪТ ПИ и идентификатор 47682.57.1Съгласно скица № 15-211674-24.02.20232г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.46.75, 47682.57.2, 47682.57.34 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652127.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.90.49 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, деветдесет, точка, четиридесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 2 158 (две хиляди сто петдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 090049.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.90.49Съгласно скица № 15-211892-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.90.291, 46783.90.3, 46783.90.5, 46783.90.53, 46783.90.54 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652227.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.90.59 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, деветдесет, точка, петдесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 2 900 (две хиляди и деветстотин) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - седма. Номер по предходен план : 090059.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.90.59Съгласно скица № 15-211895-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.90.15, 46783.90.2, 46783.90.295, 46783.90.58 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
652327.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.91.20 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, деветдесет и едно, точка, двадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 2 000 (две хиляди) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 091020.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.91.20Съгласно скица № 15-211897-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.90.292, 46783.91.19, 46783.91.205, 46783.91.26 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649924.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.73.1 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, седемдесет и три, точка, едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 1 024 (хиляда двадесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - трета. Номер по предходен план : 073001.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.73.1Съгласно скица № 15-191026-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.73.211, 46783.73.50, 46783.73.502, 46783.74.497 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650024.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47562.60.13 (четиридесет и седем хиляди петстотин шестдесет и две, точка, шестдесет, точка, тринадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Меден кладенец , с площ 240 (двеста и четиридесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- четвърта . Номер по предходен план :060013 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Меден кладенец Местност ПАРЦЕЛИТЕ ПИ и идентификатор 47562.60.13Съгласно скица № 15-211747-24.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47562.60.12, 47562.60.14, 47562.60.7, 47562.60.8 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650124.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.841.133 (четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, осемстотин четиридесет и едно, точка, сто тридесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 22 255 (двадесет и две хиляди двеста петдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- пета. Номер по предходен план : 000027.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност.................. ПИ и идентификатор 47682.841.133Съгласно скица № 15-211687-24.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.841.174, 47682.841.67, 47682.841.71, 47682.841.77, 47682.841.78, 47682.841.83, 47682.841.84, 47682.841.90, 65036.10.75, 65036.10.78, 65036.11.19, 65036.901.91 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650224.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.76.37 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, седемдесет и шест, точка, тридесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 789 (седемстотин осемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - трета. Номер по предходен план : 076037.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.76.37Съгласно скица № 15-191031-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.76.246, 46783.76.33, 46783.76.38 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650324.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.10.25 (четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, десет, точка, двадесет и пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 4 724 (четири хиляди седемстотин двадесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- седма. Номер по предходен план :010025 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност МАРАША ПИ и идентификатор 47682.10.25Съгласно скица № 15-211609-24.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.10.138, 47682.10.197, 47682.10.24 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650424.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.87.7 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, осемдесет и седем, точка, седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 1 846 (хиляда осемстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - пета. Номер по предходен план : 087007.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.87.7Съгласно скица № 15-191034-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.87.286, 46783.87.303, 46783.87.70 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650524.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.88.248 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, осемдесет и осем, точка, двеста четиридесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир , с площ 67 310 (шестдесет и седем хиляди триста и десет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 000248.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.88.248Съгласно скица № 15-191038-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.88.228, 46783.88.230, 46783.88.24, 46783.88.271, 46783.88.274, 46783.88.277, 46783.88.282, 46783.88.283, 46783.88.284, 46783.88.285, 46783.88.286, 46783.88.401 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650624.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.10.26 (четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, десет, точка, двадесет и шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 10 827 (десет хиляди осемстотин двадесет и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- седма. Номер по предходен план : 010026.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност МАРАША ПИ и идентификатор 47682.10.26Съгласно скица № 15-211620-24.02.2023г.г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.10.129, 47682.10.197, 47682.10.297 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650724.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.100.557 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, сто, точка, петстотин петдесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 41 829 (четиридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, с категория на земята - шеста. Номер по предходен план : 000557.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.100.557Съгласно скица № 15-190973-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.100.176, 46783.100.558, 46783.85.176, 46783.88.227 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650824.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.13.16 (четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, тринадесет, точка,шестнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 625 (шестстотин двадесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- седма. Номер по предходен план : 013016.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност САРАЙДАРСКИТЕ ПИ и идентификатор 47682.13.16Съгласно скица № 15-211629-24.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.13.15, 47682.13.17, 47682.13.18, 47682.13.201 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651024.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.88.559 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, осемдесет и осем, точка, петстотин петдесет и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир , с площ 18 126 (осемнадесет хиляди сто двадесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 000559.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.88.559Съгласно скица № 15-191044-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.88.230, 46783.88.281 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
650924.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47682.22.1 (четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и две, точка, двадесет и две, точка, едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Межда , с площ 1814 (хиляда осемстотин и четиринадесет) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята- девета. Номер по предходен план : 022001.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Межда Местност ЧЕРВЕНОТО БАИРЧЕ ПИ и идентификатор 47682.22.1Съгласно скица № 15-211635-24.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 47682.16.17, 47682.22.2 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
651124.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.65.307 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, шестдесет и пет, точка, триста и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 49 122 (четиридесет и девет хиляди сто двадесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 000307.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.65.307Съгласно скица № 15-211908-24.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.65.298, 46783.65.300, 46783.65.375, 46783.65.389, 46783.85.176АОС № 4662/21.11.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
648523.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.42.109 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, четиридесет и две, точка, сто и девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 1001 (хиляда и един) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - пета. Номер по предходен план : 042109.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.42.109Съгласно скица № 15-191254-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.42.254, 46783.42.256, 46783.42.63, 46783.42.64 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
648623.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.45.101 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, четиридесет и пет, точка, сто и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 978 (деветстотин седемдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 045101.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.45.101Съгласно скица № 15-191262-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.45.100, 46783.45.142, 46783.45.147, 46783.45.96 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
648723.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.46.18 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, четиридесет и шест, точка, осемнадесет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 2 389 (две хиляди триста осемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.46.18Съгласно скица № 15-190996-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.46.145, 46783.46.17, 46783.46.19, 46783.46.7 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
648823.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.14.348 (пет хиляди триста и осем, точка, четиринадесет, точка, триста четиридесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Болярско , с площ 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 014348.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Болярско Местност БАЛАРКАТА ЛОЗЯ ПИ и идентификатор 05308.14.348Съгласно скица № 15-198999-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 05308.13.22, 05308.14.347, 05308.14.349, 05308.14.364 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
648923.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.49.1 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, четиридесет и девет, точка, едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 672 (шестстотин седемдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 049001.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.49.1Съгласно скица № 15-191001-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.49.155, 46783.49.2, 46783.49.300, 46783.49.439 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649123.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.14.351 (пет хиляди триста и осем, точка, четиринадесет, точка, триста петдесет и едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Болярско , с площ 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 014351.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Болярско Местност БАЛАРКАТА ЛОЗЯ ПИ и идентификатор 05308.14.351Съгласно скица № 15-199006-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 05308.13.22, 05308.14.350, 05308.14.352, 05308.14.364 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649023.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.49.42 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, четиридесет и девет, точка, четиридесет и две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 1 899 (хиляда осемстотин деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 049042.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.49.42Съгласно скица № 15-191005-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.49.156, 46783.49.20, 46783.49.21, 46783.49.43, 46783.49.90 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649223.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.14.352 (пет хиляди триста и осем, точка, четиринадесет, точка, триста петдесет и две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Болярско , с площ 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 014352.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Болярско Местност БАЛАРКАТА ЛОЗЯ ПИ и идентификатор 05308.14.352Съгласно скица № 15-199011-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 05308.13.22, 05308.14.351, 05308.14.353, 05308.14.364 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649323.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.66.1 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, шестдесет и шест, точка, едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 1 779 (хиляда седемстотин седемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 066001.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.66.1Съгласно скица № 15-191013-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.66.178, 46783.66.2, 46783.66.3 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649423.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.70.1 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, седемдесет, точка, едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 2 308 (две хиляди триста и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 070001.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.70.1Съгласно скица № 15-191018-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.491.5, 46783.70.2, 46783.70.226, 46783.70.229, 46783.70.70, 46783.70.71 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649523.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.14.353 (пет хиляди триста и осем, точка, четиринадесет, точка, триста петдесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Болярско , с площ 484 (четиристотин осемдест и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята- трета . Номер по предходен план : 014353.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Болярско Местност БАЛАРКАТА ЛОЗЯ ПИ и идентификатор 05308.14.353Съгласно скица № 15-199019-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 05308.13.22, 05308.14.352, 05308.14.354, 05308.14.364 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649623.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.14.357 (пет хиляди триста и осем, точка, четиринадесет, точка, триста петдесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Болярско , с площ 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята- трета. Номер по предходен план : 014357.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Болярско Местност БАЛАРКАТА ЛОЗЯ ПИ и идентификатор 05308.14.357Съгласно скица № 15-199025-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 05308.13.22, 05308.14.356, 05308.14.358, 05308.14.364 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649723.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.72.48 (четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три, точка, седемдесет и две, точка, четиридесет и осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маломир, с площ 1 453 (хиляда четиристотин петдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - трета. Номер по предходен план : 072048.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Маломир ПИ и идентификатор 46783.72.48Съгласно скица № 15-191021-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 46783.72.102, 46783.72.236, 46783.72.40, 46783.72.42, 46783.72.43 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
649823.03.2023 г.Частна Чл. 59, ал. 1 от ЗОС; Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05308.14.362 (пет хиляди триста и осем, точка, четиринадесет, точка, триста шестдесет и две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Болярско , с площ 1462 (хиляда четиристотин шестдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, с категория на земята-трета . Номер по предходен план :014362 .Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Болярско Местност БАЛАРКАТА ЛОЗЯ ПИ и идентификатор 05803.14.362Съгласно скица № 15-199031-21.02.2023г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 05308.12.314, 05308.13.22, 05308.14.361, 05308.14.364 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
646922.03.2023 г.Частна Чл. 2 ал. 1, т. 2 от ЗОС; Чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ; Чл. 45, ал. 1 от ППЗСПЗЗ ПРОДЪЛЖАВА В ЗАБЕЛЕЖКИПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36200.15.67 (тридесет и шест хиляди и двеста, точка, петнадесет, точка, шестдесет и седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Каравелово, с площ 8 499 (осем хиляди четиристотин деветдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с категория на земята - четвърта. Номер по предходен план : 015067.Област Ямбол, Община "Тунджа" с. Каравелово ПИ и идентификатор 36200.15.67Съгласно скица № 15-191120-20.02.2023 г., издадена от СГКК гр. Ямбол: ПИ с идентификатори №№ 36200.15.34, 36200.15.56, 36200.15.76, 36200.15.77, 36200.15.78, 36200.15.90 На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 130 (6459 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
128
129
130
Следваща
[Условие]Създаване на филтър