ОБЩИНА ТУНДЖА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Вид
Основание
Начин на разпореждане
Насрещна страна
Данъчна оценка
Акт Номер
Акт Дата
Собственост
Вид и описание на имот
Местонахождение
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
РД-07-105819.10.2018 г.Заповед за деактуване    202330.01.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземллен имот VІІІобщ( римско- осем), в кв.2(две) по плана на с.Завой с площ от 435 (етиристотин тридесет и пет)кв.м.Област Ямбол, Община"Тунджа", с.Завой УПИ VІІІ, кв. 2 Одобрен план със зап.№1370/29.12.1983г.
РД-07-105419.10.2018 г.Заповед за деактуване    146428.07.2003 г.ЧастнаДворно място с площ 760 м2, съставляващо УПИ X, в кв. 57А по действащия план на с. Хановос. Ханово, УПИ X, кв. 57А
2912202029.12.2020 г.Отсъпено право на ползванеЗаповед РД-07-1443/11.12.2020 г.право на ползване  38501.06.2000 г.ЧастнаСграда, масивна на 2 етажа на ЗП - 144,36 м2, постр. 1958 г; за общината 1/4 ид. ч. от РЗП - 282.72 м2 (70,68 м2)с. Бояджик, пл. № 253, кв. 63, парцел II
РД-07-125528.09.2021 г.Отсъпено право на ползванеЗаповед РД-07-1255/28.09.2021 г.право на ползванеПП ГЕРБ 79130.11.2000 г.ЧастнаПартерен етаж от ЖБ с обща ЗП - 506 м2 - РЕП, клуб за игри, прием. ДСК, книжар., ид. ч. от общ. части на сгр. и пр. стр.с. Тенево, кв. 23, парцел X
РД-07-106419.10.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   350702.09.2008 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ІІ (римско- две), в кв.35 (тридесет и пет) по плана на с.Могила с площ от 820 (осемстотин и двадесет) кв.м.Област Ямбол, Община "Тунджа", с.Могила, кв. 35, УПИ ІІ
408812.06.2019 г.Отсъпено право на ползванеЗаповед РД-07-0577 от 11.06.2019 г.право на ползванеКатя Петкова Пантелеева 201224.01.2006 г.ЧастнаШироколистна гора с площ от 223,644 дка(двеста двадесет и три дка и шестстотин четиридесет и четири кв.м.), находяща се в м."Терсийски дупки", представляваща поземлен имот №041002(четиридесет и една хиляди и две) по картата на възстановената собственост на землището на с.Ген.Инзово.Област Ямбол, Община"Тунджа", с.Генерал Инзово Имот №041002 Протоколно решение №09-00/14.04.2000г., обн. ДВ бр.59 от 21.07.2000г.
РД-07-067528.06.2018 г.ДелбазаповедделбаДобрин Вълков Желязков160.70531520.04.2018 г.Частна40/580 (четиридесет от петстотин и осемдесет) идеални части от УПИ XVII-366 (римско - седемнадесет, арабско - триста шестдесет и шест), в кв. 31 (тридесет и едно) по плана на с. Кукорево, обл. Ямбол, целият с площ от 580 (петстотин и осемдесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Кукорево УПИ XVII-366, в кв. 31
РД-07-106519.10.2018 г.Заповед за деактуване    193913.10.2005 г.ЧастнаДворно място представляващо урегулиран поземлен имот IX- 277, в кв. 23 по плана на с. Веселиново с площ 690м2;с. Веселиново, кв. 23, парцел IX- 277,
РД-07-034228.03.2018 г.ДелбазаповедделбаДонка Георгиева Димитрова1306.7076230.11.2000 г.ЧастнаЖлищна сграда; масивна - недовър.вила; 1/2 ид.ч. от I-ви и II-ри етаж на ЗП - 50 м2 - 25 м2 от етажс. Чарган, пл. № 44, кв. 7, парцел VIII
144221.03.2019 г.Отсъпено право на ползване право на ползване"Технострой-инженеринг 99" АД764.28564516.01.2019 г.ЧастнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.18..430 (четиридесет и шест хиляди седемстстин осемдесет и три, точка, осемнадесет, точка, четиристотин и тридесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ от 270061 (двеста и седемдесет хиляди шестдесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията -земеделска, с начин на трайно ползване - гори и храсти в земеделска земя. Номер по предходен план 000430.Област Ямбол Община "Тунджа" село Маломир ПИ с идентификатор 46783.18..430 по КККР на селото
РД-07-016215.02.2018 г.Делбазаповедделба"Осветление България" ЕООД64.30521129.11.2017 г.Частна15/720 (петнадесет от седемстотин и двадесет) идеални части от УПИ ХІХ-66 (римско - деветнадесет, арабско - шестдесет и шест) в кв. 10 (десет) по плана на с. Веселиново, обл. Ямбол, целия с площ от 720 (седемстотин и двадесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Веселиножво УПИ ХІХ - 66, кв.10 по плана на селото
РД-07-048711.05.2018 г.ДелбазаповедделбаПетър Георгиев Костадинов11.00529910.04.2018 г.Частна5/715 (пет от седемстотин и петнадесет) идеални части от УПИ XII-62 (римско - дванадесет, арабско - шестдесет и две) в кв. 16 (шестнадесет) по плана на с. Ханово, обл. Ямбол, целият с площ от 715 (седемстотин и петнадесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Ханово УПИ XII-62, в кв. 16
РД-07-105719.10.2018 г.Заповед за деактуване    286715.05.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот V-267(римско- две, арабско- двеста шестдесет и седем), в кв.14(четиринадесет) по план на с.Окоп с площ от 510(петстотин и десет) кв.м.Област Ямбол, ОБщина "Тунджа", с.Окоп, кв. 14, УПИ V-267
РД 07--106219.10.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   92112.03.2002 г.ЧастнаПразно дворно място, представляващо урегулиран поземлен имот, XII в кв. 62 с площ 590 м2с. Безмер, кв. 62, парцел XII
РД-07.106119.10.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   208315.03.2006 г.ЧастнаДворно място представляващо урегулиран поземлен имот ХІІІ (римско- тринадесет), в кв. 62(шестдесет и две) по плана на с.Безмер с площ от 860кв.м.(осемстотин и шестдесет кв.м.)Област Ямбол, Община"Тунджа", с.Безмер УПИ ХІІІ, кв. 62І
519718.06.2018 г.Продажбазаповедпродажба"Зооинвест 2"ООД1865.80532916.05.2018 г.Частна475/1067 (четиристотин седемдесет и пет от хиляда шестдесет и седем) идеални части от УПИ VI-за търговия и услуги (римско - шест), в кв. 22 (двадесет и две) по плана на с. Роза, целия с площ от 1067 (хиляда шестдесет и седем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Роза УПИ VI-за търговия и услуги, в кв. 22 по плана на селото
РД-07-106019.10.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   217008.08.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ІХ (римско- девет) , в кв.27(двадесет и седем) по плана на с.Чарган с площ от 890кв.м. (осемстотин и деветдесет)Област Ямбол, Община "Тунджа", с.Чарган кв. 27, УПИ ІХ
РД-07-105919.10.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   219501.09.2006 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот VІІІ общ( римско- осем, общински), в кв.31 (тридесет и едно) по плана на с.Могила с площ от 790 кв.м. ( седемстотин и деветдесет)Област Ямбол, Община"Тунджа",с.Могила кв. 31, УПИ VІІІ общ
РД-07-106319.10.2018 г.Заповед за деактуванечл. 64, ал. 1 от ЗОС   252222.02.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот І-87(римско- едно, арабско- осемдесет и седем), в кв.7(седем) по плана на с. Стара река с площ от 870(осемстотин и седемдесет) кв.м.Област Ямбол, Община "Тунджа", с.Стара река кв. 7, УПИ І-87
РД-07-105619.10.2018 г.Заповед за деактуване    287215.05.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ХІІІ-591( римско- тринадесет, арабско- петстотин деветдесет и едно), в кв.46(четиридесет и шест) по плана на с. Окоп с площ от 525(петстотин двадесет и пет)кв.м.Област Ямбол, Община "Тунджа",с.Окоп, кв. 46, УПИ ХІІІ-591
РД-07-105519.10.2018 г.Заповед за деактуване    288618.05.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот VІ(римско- шест), в кв.48(четиридесет и осем) по плана на с.Окоп с площ от 640(шестстотин и четиридесет) кв.м.Област Ямбол, Община "Тунджа", с.Окоп, кв. 48, УПИ VІ
РД-07-034328.03.2018 г.ДелбаЗаповедделбаЙорданка Георгиева Вълчева43.80522012.02.2018 г.Частна20/1140 (двадесет от хиляда сто и четиридесет) идеални части от УПИ ІІІ-320 (римско - три, арабско - триста и двадесе) в кв. 28 (двадесет и осем) по плана на с. Победа, обл. Ямбол, целия с площ от 1140 (хиляда сто и четиридесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Победа УПИ ІІІ - 320, кв. 28 по плана на селото
РД-07-105319.10.2018 г.Заповед за деактуване    200316.11.2005 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ХVІ общ( римско- шестнадесет), в кв.32( тридесет и две) по плана на с.Завой с площ от 725(седемстотин двадесет и пет) кв.м.Област Ямбол, Община"Тунджа", с.Завой кв. 32, УПИ ХVІ общ Одобрен план със зап.№1370/29.12.1983г.
РД-07-077326.07.2018 г.ДелбаЗаповедделбаСлавчо Андонов Иванов102.60533201.06.2018 г.Частна45/1378 (четиридесет и пет от хиляда триста седемдесет и осем) идеални части от УПИ II-58 (римско - две, арабско - петдесет и осем), в кв. 4 (четири) по плана на с. Голям Манастир, целия с площ от 1378 (хиляда триста седемдесет и осем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Голям Манастир УПИ II-58, в кв. 4 по плана на селото
431706.07.2018 г.ПродажбазаповедпродажбаАндон Динев Матев1651.90522821.03.2018 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот ІХ (римско - девет) - за търговска дейност, в кв. 9 (девет) по действащ ПУП на с. Търнава, обл. Ямбол, целия с площ от 690 (шестстотин и деветдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Търнава УПИ ІХ - за търговска дейност, кв. 9
РД-07-016015.02.2018 г.ДелбазаповедделбаНиколай Кирилов Колев87.70521809.01.2018 г.Частна40/1840 (четиридесет от хиляда осемстотин и четиридесет) идеални части от УПИ VІІІ-170 (римско - осем, арабско - сто и седемдесет) в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Ханово, обл. Ямбол, целия с площ от 1840 (хиляда осемстотин и четиридесет) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Ханово УПИ VІІІ-170, кв. 20 по плана на селото
РД-07-104819.10.2018 г.ДелбазаповедделбаИван Стойков Илчев193.00547123.08.2018 г.Частна45/1080 (четиридесет и пет от хиляда и осемдесет) ид. части от УПИ ХV-91 (римско - петнадесет, арабско - деветдесет и едно) в кв. 12 (дванадесет) по действащ ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, целия с площ от 1080 (хиляда и осемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Кукорево кв. 12, УПИ ХV-91 по действащ ПУП на селото
РД-07-054318.05.2018 г.Делбазаповедделба"Биосим" ООД11969.80531313.04.2018 г.Частна6801/15758 (шест хиляди осемстотин и едно от петнадесет хиляди седемстотин петдесет и осем) идеални части от УПИ ІІ-10,92,93,33,52 (римско - две, арабско - десет, деветдесет и две, деветдесет и три, тридесет и три и петдесет и две) -За зеведение за обществено хранене, хотел и спортни дейности, в кв. 3 (три) по одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІІ-10,92,93 За зеведение за хранене, хотел и спортни дейности, УПИ І-10052 за хотелски комплекс и УПИ ІІ-10033 за хотелски комплекс по ПУП на с. Симеоново, обл. Ямбол, целия с площ от 15 758 (петнадесет хиляди седемстотин петдесет и осем) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" село Симеоново .УПИ ІІ-10,92,93,33,52 -За зеведение за обществено хранене, хотел и спортни дейности, в кв .3 по одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ
511327.07.2018 г.ПродажбаРешение 371 от 29.04.2013 г. на ОбС "Тунджа"-Ямболпродажба"АГРО КЕПИТЪЛ 2011" ЕООД864.60543024.07.2018 г.ЧастнаОбщински терен с площ от 655/9371 (шестстотин петдесет и пет от девет хиляди триста седемдесет и една) идеални части съставляващ УПИ ІІІ-10.42 (римско - три, арабско - десет, точка, четиридесет и две) - за производствени и складови дейности за селскостопанска продукция), по одобрен проект за изменение ПУП - ПРЗ на имоти с идентификатори №№ 23978.10.13; 23978.10.23; 23978.10.41 по КККР на с. Дряново, обл. Ямбол,Област Ямбол Община"Тунджа" село Дряново УПИ III -10.42 по КККР на селото
14812.01.2018 г.Продажба продажбаЙордан Янков Йорданов727.80248114.02.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот VІІ-78 (римско- седем, арабско- седемдесет и осем), в кв.17 (седемнадесет) по плана на с.Дражево с площ от 725(седемстотин двадесет и пет) кв.м.Област Ямбол, Община"Тунджа", с.Дражево кв. 17, УПИ VІІ-78
686127.09.2018 г.ПродажбазаповедпродажбаМима Стоянова Димитрова2714.40282004.05.2007 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот Х-183(римско- десет, арабско- сто осемдесет и три), в кв.40(четиридесет) по плана на с.Меден кладенец с площ от 1300(хиляда и триста) кв.м.Област Ямбол, Община "Тунджа", с.Меден кладенец, кв. 40, УПИ Х-183
РД-07-089710.09.2018 г.ДелбаРешение 646 от 31.07.2018 г.делбаМария Петрова Генева92.70535419.06.2018 г.Частна40/940(четиридесет от деветстотин и четиридесет) идеални части от УПИ ХІ-192 (римско - единадесет, арабско - сто деветдесет и две) в кв. 27 (дведесет и седем) по действащ ПУП на с. Козарево, обл. Ямбол, целия с площ от 940 (деветстотин и четиридесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Козаревво УПИ ХІ-192, кв. 27
685427.09.2018 г.ПродажбазаповедпродажбаДраго Танев Драганов2736.00551304.09.2018 г.ЧастнаОбщински терен с площ от 1200 (хиляда и двеста) кв. м. съставляващ УПИ ХV-173 (римско - петнадесет, арабско -сто седемдесет и три) - За магазин и ресторант, в кв. 29 (двадесет и девет) по плана на с. Миладиновци, обл. ЯмболОбласт Ямбол Община "Тунджа" с.Миладиновци УПИ ХV-173, в кв. 29 по действащ ПУП на селото
782908.11.2018 г.Продажбапредварителен договор за продажбапродажбаРосен Господинов Русев717.90561630.10.2018 г.Частна159/664 (сто петдесет и девет от шестстотин шестдесет и четири) идеални части от УПИ ХХІV-219 (римско - двадесет и четири, арабско - двеста и деветнадесет) - за ресторант, в кв. 28 (двадесет и осем) по плана на с. Безмер, обл. Ямбол, целия с площ от 664(шестстотин шестдесет и четири) кв.м.Област Ямбол Община "Тунджа" с. Безмер УПИ ХХІV-219 - за ресторант по одобрен проект за ПУП - ПР по плана на селото
54729.01.2019 г.ДелбаЗаповед РД-07-0038 от 17.01.2019 г.делбаДобри Данев Виденов83.80563105.12.2018 г.Частна35/825 (тридесет и пет от осемстотин двадесет и пет) идеални части от УПИ I-2 (римско - едно, арабско - две), в кв. 1 (едно) по плана на с. Завой, целия с площ от 825 (осемстотин двадесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Завой УПИ I-2, в кв. 1 по плана на селото
48504.02.2019 г.ДелбаЗаповед РД-07-0039 от 17.01.2019 г.делбаСтефан Илиев Митев335.20563205.12.2018 г.Частна140/1270 (сто и четиридесет от хиляда двеста и седемдесет) идеални части от УПИ V-37 (римско - пет, арабско - тридесет и седем), в кв. 44 (четиридесет и четири) по плана на с. Дражево, целия с площ от 1 270 (хиляда двеста и седемдесет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Дражево УПИ V-37, в кв. 44 по плана на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД286.70534414.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14725.58.62 (едно, четири, седем, две, пет, точка, пет, осем, точка, шест, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Тошево, с площ 101365 (сто и една хиляди, триста шестдесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия -шеста. Номер по предходен план: 058062Област Ямбол Община "Тунджа" с. Генерал Тошево местност "Дренака" ПИ с идентификатор 14725.58.62 по КККР на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД265.70534918.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15789.12.19 (едно, пет, седем, осем, девет, точка, едно, две, точка, едно, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голям манастир, с площ от 29870 (двадесет и девет хиляди, осемстотин и седемдесет) кв. м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, категория Номер по предходен план: 000028Област Ямбол Община"Тунджа" село Голям манастир местност ПАЛЯ АМБЕЛЯ ПИ с идентификатор 15789.12.19,
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД797.10537826.06.2018 г.ЧастнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23557.423.6 (две, три, пет, пет, седем, точка четири, две, три, точка, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драма, с площ от 1355841 (един милион триста петдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и един) кв. м., трайно предназначение на територията - Горска, с начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора Номер по предходен план: 423006Област Ямбол Община "Тунджа" село Драма местност РОШЕВА МОГИЛА ПИ с идентификатор 23557.423.6
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД243.00534214.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.80.336 (четири, шест, седем, осем, три, точка, осем, нула, точка, три, три, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 111544 (сто и единадесет хиляди, петстотин четиридесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия -седма. Номер по предходен план: 000336Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир ПИ с идентификатор 46783.80.336 по КККР на селото
195711.04.2019 г.ДелбаЗаповедделбаАнтон Костадинов Славов112.90564925.01.2019 г.Частна25/1335 (двадесет и пет от хиляда триста тридесет и пет) идеални части от УПИ XV-156 (римско - петнадесет, арабско - сто петдесет и шест), в кв. 34 (тридесет и четири) по плана на с. Кукорево, целия с площ от 1335 (хиляда триста тридесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Кукорево УПИ XV-156, в кв. 34 по плана на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД265.70534314.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.95.363 (четири, шест, седем, осем, три, точка, девет, пет, точка, три, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 168209 (сто шестдесет и осем хиляди, двеста и девет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - трета. Номер по предходен план: 000363Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир ПИ с идентификатор 46783.95.363 по КККР на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД223.70534114.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.52.36 (четири, шест, седем, осем, три, точка, пет, две, точка, три, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 2637 (две хиляди, шестстотин тридесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия -четвърта. Номер по предходен план: 052036Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир местност "Лозенска могила" ПИ с идентификатор 46783.52.36 по КККР на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД289.30533914.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.32.30 (четири, шест, седем, осем, три, точка, три, две, точка, три, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Маломир, с площ 4258 (четири хиляди, двеста петдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия -четвърта. Номер по предходен план: 000030Област Ямбол Община "Тунджа" с. Маломир ПИ с идентификатор 46783.32.30 по КККР на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД529.60534715.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.35.56 ( седем, две, две, четири, нула, точка, три, пет, точка, пет, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ 419035 ( четиристотин и деветнадесет хиляди и тридесет и пет ) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 035056Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево местност "Юрт дере" ПИ с идентификатор 72240.35.56 по КККР на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД651.10534615.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.33.43 ( седем, две, две, четири, нула, точка, три, три, точка, четири, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ 334371 ( триста тридесет и четири хиляди, триста седемдесет и един ) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 033043Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево ПИ с идентификатор 72240.33.43 по КККР на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД547534515.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.26.80 ( седем, две, две, четири, нула, точка, две, шест, точка, осем, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ 293780 ( двеста деветдесет и три хиляди, седемстотин и осемдесет ) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000209Област Ямбол Община "Тунджа" с. Тенево местност "Кабата" ПИ с идентификатор 72240.26.80 по КККР на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД590.40537926.06.2018 г.ЧастнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72240.25.28 (седем, две, две, четири, нула, точка, две, пет, точка, две, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тенево, с площ 9007 (девет хиляди и седем) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - гори и храсти, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000197Област Ямбол Община "Тунджа" село Тенево местност "Адата" ПИ с идентификатор 72240.25.28 по КККР на селото
735925.10.2018 г.Отсъпено право на строеж право на строежЕСО ЕАД531.40533714.06.2018 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36200.13.100 (три, шест, две, нула, нула, точка, едно, три, точка, едно, нула, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каравелово, с площ 150589 (сто и петдесет хиляди, петстотин осемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - пасище, мера, с категория на земята при неполивни условия - четвърта. Номер по предходен план: 000047Област Ямбол Община "Тунджа" с. Каравелово местност "Горното Юнжерлий" ПИ с идентификатор 36200.13.100 по КККР на селото
236724.04.2019 г.ДелбаРешение на ОбС 765/28.02.2019 г.делбаРуси Петков Енев131.70566014.02.2019 г.Частна55/1795 (петдесет и пет от хиляда седемстотин деветдесет и пет) идеални части от УПИ X-137 (римско - десет, арабско - сто тридесет и седем), в кв. 11 (единадесет) по плана на с. Дражево, целия с площ от 1 795 (хиляда седемстотин деветдесет и пет) кв. м.Област Ямбол Община "Тунджа" Село Дражево УПИ X-137, в кв. 11 по плана на селото
            
Страница 1 от 7 (317 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
Следваща
[Условие]Създаване на филтър